لیست برخی ازسرورهای اختصاصی  (آلمان هتزنر)

E3-1245-32GB - GR
$41 /ماهانه
 • CPU : E3-1245
 • RAM : 32GB
 • H.D.D : 2*3TB
 • PORT : 1GB
 • Traffic : 20TB
 • IPv4 : 1IP
I7-2600 - 32 GB - GR
تومان $36/5 /ماهانه
 • CPU : I7-2600
 • RAM : 32GB
 • H.D.D :2*3TB
 • PORT : 1Gps
 • Traffic : 20TB
 • IPv4 : 1IP
I7-2600 - 16 GB - GR
تومان $36/5 /ماهانه
 • i7-2600 - 16 GB - GR
 • CPU : i7-2600
 • RAM : 16GB
 • H.D.D : 2*3TB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 20TB
 • IPv4 : 1IP
I7-3770-16 GB - GR
$ $36/1 /ماهانه
 • i7-3770-16 GB - GR
 • CPU : i7-3770
 • RAM : 16GB
 • H.D.D : 2*3TB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 20TB
 • IPv4 : 1IP
EX41
$53.5 /ماهانه
 • CPU : i7-6700
 • RAM : 32GB DDR4
 • H.D.D :2x 4TB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
E3-1246V3 - 32GB - GR
$47 /ماهانه
 • CPU : E3-1246V3
 • RAM : 32GB
 • H.D.D : 2x 2TB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
I7-4770 - 32GB - GR
$43.4 /ماهانه
 • CPU : I7-4770
 • RAM : 32GB
 • H.D.D : 2x 2 TB
 • PORT : 1GB
 • Traffic : 20TB
 • IPv4 : 1IP
E3-1275V2 - 32 GB - GR
$89 /ماهانه
 • CPU : E3-1275V2
 • RAM : 32GB
 • H.D.D : 4x 3 TB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 20TB
 • IPv4 : 1IP
PX61-GR
$82.1 /ماهانه
 • CPU : E3-1275 v5
 • RAM : 64GB DDR4
 • H.D.D :2 x 4 TB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
EX61
$82.1 /ماهانه
 • CPU : i7-8700
 • RAM : 64GB DDR4
 • H.D.D :2x 6TB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
EX51
$67.8 /ماهانه
 • CPU : i7-6700
 • RAM : 64GB DDR4
 • H.D.D :2x 4TB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
EX41S
$53.5 /ماهانه
 • CPU : i7-6700
 • RAM : 64GB DDR4
 • H.D.D :2x 2TB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
E3-1246V3 - 32 GB - GR-SSD
$48.2 /ماهانه
 • CPU : E3-1246V3
 • RAM : 32GB
 • H.D.D : 2x SSD SATA 240 GB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 20TB
 • IPv4 : 1IP
SX61
$103.5 /ماهانه
 • CPU : i7-3770
 • RAM : 32GB DDR3
 • H.D.D :4 x 6 TB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
SX292
$391.6 /ماهانه
 • CPU : E5-1650v2
 • RAM : 128GB DDR3
 • H.D.D :15 x 10 TB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 100TB
 • IPv4 : 1IP
SX131
$246 /ماهانه
 • CPU : E5-1650v2
 • RAM : 64GB DDR3
 • H.D.D :10 x 6 TB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
E5-1650V3 - 128GB - GR
$149 /ماهانه
 • CPU : E5-1650V3
 • RAM : 128GB
 • H.D.D : 2x SSD 240 GB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
E5-1650V2 - 64GB - GR-SSD
$83 /ماهانه
 • CPU : E5-1650V2
 • RAM : 64GB
 • H.D.D : 2x SSD 240 GB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
E3-1275 - 32GB - GR-SSD
$66.2 /ماهانه
 • CPU : E3-1275
 • RAM : 32GB
 • H.D.D : 4x SSD 240 GB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
I7-980X - 32 GB - GR-SSD
$67.4 /ماهانه
 • CPU : i7-980x
 • RAM : 24GB
 • H.D.D : 2x 300 GB+ 2x SSD 120 GB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
EX51-SSD
$62.8 /ماهانه
 • CPU : i7-6700
 • RAM : 64GB DDR4
 • H.D.D :2x 500 GB SSD
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
EX41S-SSD
$53.5 /ماهانه
 • CPU : i7-6700
 • RAM : 64GB DDR4
 • H.D.D :2 x 240 GB SSD
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
EX41-SSD
$53.5 /ماهانه
 • CPU : i7-6700
 • RAM : 32GB DDR4
 • H.D.D :2x 500GB SSD
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
E3-1270V3 - 32GB - GR-SSD
$66.2 /ماهانه
 • CPU : E3-1270V3
 • RAM : 32GB
 • H.D.D : 2x SSD 480 GB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
PX61 NVME
$82.1 /ماهانه
 • CPU : E3-1275 v5
 • RAM : 64GB DDR4
 • H.D.D :2 x 512 GB SSD NVME
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
AX60-SSD
$84 /ماهانه
 • CPU : Ryzen 7 1700X
 • RAM : 64GB DDR4
 • H.D.D :2x 500GB SSD
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
EX61-NVME
$82.1 /ماهانه
 • CPU : i7-8700
 • RAM : 64GB DDR4
 • H.D.D :2x 500GB SSD NVME
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
EX51-SSD-GPU
$146.3 /ماهانه
 • CPU : i7-6700
 • RAM : 64GB DDR4
 • H.D.D :2x 500GB SSD
 • G.P.U: GeForce® GTX 1080
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
PX92
$139.2 /ماهانه
 • CPU : Xeon® W-2145
 • RAM : 128GB DDR4
 • H.D.D :Custom
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 50TB
 • IPv4 : 1IP
PX61-SSD
$82.1 /ماهانه
 • CPU : E3-1275 v5
 • RAM : 64GB DDR4
 • H.D.D :2 x 480 GB SSD
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
AX160-SSD
$253.4 /ماهانه
 • CPU : AMD EPYC 7401P
 • RAM : 128GB DDR4
 • H.D.D :2 x 1.92 TB SSD
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 50TB
 • IPv4 : 1IP
AX160-NVME
$239.1 /ماهانه
 • CPU : AMD EPYC 7401P
 • RAM : 128GB DDR4
 • H.D.D :2x 960GB SSD NVME
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 50TB
 • IPv4 : 1IP