لیست برخی ازسرورهای اختصاصی  (انگلیس)

[bgvideo mp4=”http://vegatheme.com/videos/demo.mp4″ webm=”http://vegatheme.com/videos/demo.webm” ogv=”http://vegatheme.com/videos/demo.ogv” btext=”خرید سرور اختصاصی” stext=”قدرت ، کیفیت و پشتیبانی را با ما احساس کنید” bottom=”50px”]
[compare_table titles=” سرور|پردازنده|RAM|هارد|محدودیت ip |پهنای باند|امکانات دیگر |قیمت|سفارش” prices=”” times_duration=”” btext=”” burl=””]

D2- 2 COR – 16GB – UK | i3-530 / 4c 2.9GHz|16GB DDR3 |4TB SATA| 32ip|unlimited|Free Direct Admin |$50/month|خرید سرور

D2 – SAS – 2 COR – 16GB – UK | i3-530 / 4c 2.9GHz|16GB DDR3 | 1200GB SAS| 32ip|unlimited|Free Direct Admin |$50/month|خرید سرور

D10-210 – 16GB – UK | XEON – E3 /  NA    |۱۶GB DDR4 | 4TB SATA| 32ip|unlimited|Free Direct Admin |$73/month|خرید سرور

BV-32 | E3v4 / 4c 3.GHz|32GB DDR4 |2x2TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$77/month|خرید سرور

D10-220SR – 16GB – UK | XEON – E3 /  NA    |۱۶GB DDR4 | 500GB SSD| 32ip|unlimited|Free Direct Admin |$81.5/month|خرید سرور

D10-220ST – 32GB – UK | X3470 /4c 2.9GHz|32GB DDR4 | 500GB SAS| 32ip|unlimited|Free Direct Admin |$80/month|خرید سرور

HOST-32L| D-1520 / 4c 2.2GHz|32GB DDR4 |2x2TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$83/month|خرید سرور

HOST-64L |   D-1520  / ۴c 2.2GHz|64GB DDR4|2x2TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$95/month|خرید سرور

MC-32 |   i7-6700K  /۴c 4.2GHz|32GB DDR4|2x240GB SSD| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$95/month|خرید سرور

SP-32 |  E3-1270v6 / 4c 4.2GHz|32GB DDR4|2x2TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$95/month|خرید سرور

EG-16 | E3-1230v6 / 4c 3.5GHz|32GB DDR4|2x4TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$95/month|خرید سرور

BV-64 | E3v4  / ۴c 3GHz|64GB DDR4|2x2TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$101/month|خرید سرور

HOST-32H | D 1540  / ۸c 2.1GHz|32GB DDR4|2x2TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$113/month|خرید سرور

STOR-24T | D-1520  / ۴c 2.4GHz|16GB DDR4|4x6TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$118/month|خرید سرور

SP-64 |  E3-1270v6  / ۴c 3.8GHz|64GB DDR4|2x2TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$124/month|خرید سرور

MC-64 |  i7-7700K / 4c 4.2GHz|64GB DDR4|2x450GB NVMe| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$130/month|خرید سرور

MC-64-OC |  i7-7700K OC / ۴c 4.7GHz|64GB DDR4|2x450GB NVMe| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$130/month|خرید سرور

D10 – 64GB – UK | Xeon E5-2430 /6c 2.2GHz|64GB DDR4 | 500GB SSD + 4TB SAS| 32ip|unlimited|Free Direct Admin |$134/month|خرید سرور

EG-32 | E3-1270v6  / ۴c 3.8GHz|32GB DDR4|2x4TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$125/month|خرید سرور

HOST-64H |  D 1541  / ۸c 2.1GHz|64GB DDR4|2x2TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$149/month|خرید سرور

HOST-128L |   D-1520 / 4c 2.2GHz|128GB DDR4|2x2TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$149/month|خرید سرور

D11- 64GB – UK | Xeon E5-2430  /۶c 2.2GHz|64GB DDR4 | 1TB SSD + 8TB SAS| 32ip|unlimited|Free Direct Admin |$198/month|خرید سرور

D10-240 – 64GB – UK | Xeon E3-1270 v5  / ۴c 3.6GHz|64GB DDR4 | 8TB SATA| 32ip|unlimited|Free Direct Admin |$245/month|خرید سرور

D10-SSD – 64GB – UK | Xeon E3-1270 v5  /۴c 3.6GHz|64GB DDR4 |  ۱TB SSD| 32ip|unlimited|Free Direct Admin |$248/month|خرید سرور

D10-310 – 128GB – 12 Cor – UK | Xeon E3-1270 v5 /4c 3.6GHz|128GB DDR4 |   ۴TB SATA| 32ip|unlimited|Free Direct Admin |$612/month|خرید سرور

D10-SSD – 128GB – 16 COR – UK | Xeon E5-2630 v4  /۱۰c 2.2GHz|128GB DDR4 |  ۵۰۰GB SSD| 32ip|unlimited|Free Direct Admin |$624/month|خرید سرور

D10-SSD – 256GB – 16COR – UK | Xeon E5-2630 v4 / 10c 2.2GHz |256GB DDR4 |  ۲TB SSD| 32ip|unlimited|Free Direct Admin |$1236/month|خرید سرور

[/compare_table]