لیست برخی ازسرورهای اختصاصی OVH (فرانسه)

[bgvideo mp4=”http://vegatheme.com/videos/demo.mp4″ webm=”http://vegatheme.com/videos/demo.webm” ogv=”http://vegatheme.com/videos/demo.ogv” btext=”خرید سرور اختصاصی” stext=”قدرت ، کیفیت و پشتیبانی را با ما احساس کنید” bottom=”50px”]
[compare_table titles=” سرور|پردازنده|RAM|هارد|محدودیت ip |پهنای باند|امکانات دیگر |قیمت|سفارش” prices=”” times_duration=”” btext=”” burl=””]

E3-SSD-1-16 – FR | E3-1225v2 / 4c 3.2GHz|16GB DDR3 |3x120GB SSD| 16ip|unlimited|Free Direct Admin |$44/month|خرید سرور

E3-SAT-3-32- FR |  Xeon E3-1245v2  / ۴c 3.4GHz|32GB DDR3 |2x2TB SATA| 16ip|unlimited|Free Direct Admin |$55/month|خرید سرور

E3-SSD-3-16 – FR | E3-1231v3 / 4c 3.4GHz|16GB DDR3 |2x240GB SSD| 16ip|unlimited|Free Direct Admin |$55/month|خرید سرور

E3-SAT3-16- FR |  E3-1231v3 / 4c 3.4GHz|16GB DDR3 |2x2TB SATA| 16ip|unlimited|Free Direct Admin |$55/month|خرید سرور

E3-SSD-3-16 – FR | E3-1231v3 / 4c 3.4GHz|16GB DDR3 |2x240GB SSD| 16ip|unlimited|Free Direct Admin |$55/month|خرید سرور

E3-SSD-5-32- FR |E3-1245v2  / ۴c 3.4GHz|32GB DDR3 |2x240GB SSD| 16ip|unlimited|Free Direct Admin |$55/month|خرید سرور

E3-SAT-2-32- FR |  E3-1245v2 / 4c 3.4GHz|32GB DDR3 |2x2TB SATA| 16ip|unlimited|Free Direct Admin |$62/month|خرید سرور

E3-SSD-2-32- FR |  E3-1225v2 / 4c 3.2GHz|32GB DDR3 |3x120GB SSD| 16ip|unlimited|Free Direct Admin |$62/month|خرید سرور

E3-SAT-2-32 |  E3-1225v2 / 4c 3.2GHz|32GB DDR3|2x2TB SATA| 16ip|unlimited|Free Direct Admin |$62/month|خرید سرور

E5v3-SAT-1-32- FR |   E5-1630v3 4c / 4c 3.7GHz|32GB DDR4 |2x2TB SATA| 16ip|unlimited|Free Direct Admin |$71/month|خرید سرور

BV-32 | E3v4 / 4c 3.GHz|32GB DDR4 |2x2TB SATA| 16ip|unlimited|Free Direct Admin |$77/month|خرید سرور

E5-SAT-1-64- FR |  E5-1620 4c / 4c 3.6GHz|64GB DDR3 |2x2TB SATA| 16ip|unlimited|Free Direct Admin |$78/month|خرید سرور

HOST-32L| D-1520 / 4c 2.2GHz|32GB DDR4 |2x2TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$83/month|خرید سرور

E5v3-SSD-1-32- FR |  E5-1630v3/ 4c 3.7GHz|32GB DDR4|2×480 GB SSD| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$83/month|خرید سرور

SP-32 |  E3-1270v6 / 4c 4.2GHz|32GB DDR4|2x2TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$95/month|خرید سرور

MC-32 |   i7-6700K  /۴c 4.2GHz|32GB DDR4|2x240GB SSD| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$95/month|خرید سرور

HOST-64L |   D-1520  / ۴c 2.2GHz|64GB DDR4|2x2TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$95/month|خرید سرور

BV-64 | E3v4  / ۴c 3GHz|64GB DDR4|2x2TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$101/month|خرید سرور

HOST-32H | D 1540  / ۸c 2.1GHz|32GB DDR4|2x2TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$113/month|خرید سرور

STOR-24T | D-1520  / ۴c 2.4GHz|16GB DDR4|4x6TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$118/month|خرید سرور

SP-64 |  E3-1270v6  / ۴c 3.8GHz|64GB DDR4|2x2TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$124/month|خرید سرور

EG-32 | E3-1270v6  / ۴c 3.8GHz|32GB DDR4|2x4TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$125/month|خرید سرور

MC-64 |  i7-7700K / 4c 4.2GHz|64GB DDR4|2x450GB NVMe| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$130/month|خرید سرور

MC-64-OC |  i7-7700K OC / ۴c 4.7GHz|64GB DDR4|2x450GB NVMe| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$130/month|خرید سرور

HOST-64H |  D 1541  / ۸c 2.1GHz|64GB DDR4|2x2TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$149/month|خرید سرور

HOST-128L |   D-1520 / 4c 2.2GHz|128GB DDR4|2x2TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$149/month|خرید سرور

[/compare_table]