لیست برخی ازسرورهای اختصاصی OVH (کانادا)

[bgvideo mp4=”http://vegatheme.com/videos/demo.mp4″ webm=”http://vegatheme.com/videos/demo.webm” ogv=”http://vegatheme.com/videos/demo.ogv” btext=”خرید سرور اختصاصی” stext=”قدرت ، کیفیت و پشتیبانی را با ما احساس کنید” bottom=”50px”]
[compare_table titles=” سرور|پردازنده|RAM|هارد|محدودیت ip |پهنای باند|امکانات دیگر |قیمت|سفارش” prices=”” times_duration=”” btext=”” burl=””]

E3-SSD-1-16- CA | E3-1225v2 / 4c 3.2GHz|16GB DDR3 |3×120 GB SSD| 16ip|unlimited|Free Direct Admin |$44/month|خرید سرور

E3-SAT-1-16- CA | E3-1225v2 / 4c 3.2GHz|16GB DDR3 | 2x2TB SATA| 16ip|unlimited|Free Direct Admin |$44/month|خرید سرور

E3-SAT-2-32- CA | E3-1225v2 / 4c 3.2GHz|32GB DDR3 | 2x2TB SATA| 16ip|unlimited|Free Direct Admin |$50/month|خرید سرور

E3-SSD-5-32- CA | E3-1245v2 / 4c 3.4GHz|32GB DDR3 | 2×240 GB SSD| 16ip|unlimited|Free Direct Admin |$55/month|خرید سرور

E3-SAT-3-32- CA | E3-1245v2 / 4c 3.4GHz|32GB DDR3 |2x2TB SATA| 16ip|unlimited|Free Direct Admin |$56/month|خرید سرور

E5-SAT-1-64 – CA | E5-1620 / 4c 3.6GHz|64GB DDR3 |2x2TB SATA| 16ip|unlimited|Free Direct Admin |$77/month|خرید سرور

E5v3-SSD-1-32 – CA | E5-1630v3 / 4c 3.7GHz|32GB DDR3 |2×480 GB SSD| 16ip|unlimited|Free Direct Admin |$83/month|خرید سرور

E5-SAT-2-64- CA | E5-1650 / 6c 3.2GHz|64GB DDR3 |2x3TB SATA| 16ip|unlimited|Free Direct Admin |$89/month|خرید سرور

BV-32 | E3v4 / 4c 3GHz|16GB DDR4 |2x2TB SATA| 16ip|unlimited|Free Direct Admin |$82/month|خرید سرور

HOST-32L | D-1520 / 4c 2.2GHz|32GB DDR4 |2x2TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$83/month|خرید سرور

EG-16 | E3-1230v6 / 4c 3.5GHz|16GB DDR4 |2x4TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$95/month|خرید سرور

HOST-64L |D-152 / 4c 2.2GHz|64GB DDR4 |2x2TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$95/month|خرید سرور

SP-32 |E3-1270v6 / 4c 3.8GHz|32GB DDR4 |2x2TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$95/month|خرید سرور

BV-64 |E3v4 / 4c 3GHz|64GB DDR4 |2x2TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$101/month|خرید سرور

HOST-32H |D 1540 / 8c 2.1GHz|32GB DDR4 |2x2TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$113/month|خرید سرور

STOR-24T|D-1520 / 4c 2.4GHz|16GB DDR4 |4x6TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$118/month|خرید سرور

EG-32 | E3-1270v6 / 4c 3.8GHz|32GB DDR4 |2x4TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$125/month|خرید سرور

SP-64 | E3-1270v6 / 4c 3.8GHz|64GB DDR4 |2x2TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$125/month|خرید سرور

MC-64 | i7-7700K/ 4c 4.2GHz|64GB DDR4 |2x450GB NVMe| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$130/month|خرید سرور

MC-64-OC | i7-7700K/ 4c 4.7GHz|64GB DDR4 |2x450GB NVMe| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$130/month|خرید سرور

HOST-64H |D 1541 / 8c 2.1GHz|64GB DDR4 |2x2TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$149/month|خرید سرور

HOST-128L  | D-1520 / 4c 2.2GHz|128GB DDR4 |2x2TB SATA| 256ip|unlimited|Free Direct Admin |$149/month|خرید سرور

 

 

 

 

[/compare_table]