۵ عملکرد اصلی سیستم مدیریت محتوای مولفه ای

۵ عملکرد اصلی سیستم مدیریت محتوای مولفه ای

۵ عملکرد اصلی سیستم مدیریت محتوای مولفه ای

سیستم های مدیریت محتوا دارای ویژگی های مختلفی می باشد و همچنین دارای چند نوع است در این میان به سیستم مدیریت محتوای مولفه ای می توان اشاره کرد. در پایین تعریف این سیستم آمده است.همینطور ۵ عملکرد اصلی آن نیز نوشته شده است که با هم می خوانیم.

[thumbnail target=”_self” alt=”5 عملکرد اصلی سیستم مدیریت محتوای مولفه ای” src=”https://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/12/Campbell022916-400×250.jpg”]

۵ عملکرد اصلی سیستم مدیریت محتوای مولفه ای

دراین سیستم مدیریت محتوا ،محتوا در سطوح زیر مستندات برای استفاده مجدد ذخیره و مدیریت می شود.این نوع از سیستم های مدیریت محتوا ۵ عملکرد اصلی دارند :
  • ابقای امنیت
  • مدیریت موضوع
  • مدیریت سرور
  • مدیریت بازرسی
  • نگهداشت گزارشات
About the Author

Leave a Reply