راهکار ها و نکته های دبیان Debian

دبیان  یکی دیگر از شاخه های سیستم عامل معروف لینوکس میباشد,هر کدام از نسخه های لینوکس ویژگی های مربوط به خود را دارند.در این مطلب ما یک سری از فرمان های رایج و مهم این سیستم عامل را برای شما جمع آوری کرده ایم.

۱)لیست برنامه های نصب شده

برنامه های نصب شده در سیستم عامل شما به شکل لیست زیر برایتان نمایش داده میشوند:

 • apt list --installed
 • dpkg-query -l

۲)محتویات یک فایل .deb

برای دیدن محتویات یک فایل.debفرمان زیر را به ترتیب وارد کنید.

۱)apt-get update && apt-get install apt-file

۲)apt-file update

۳)apt-file list [deb file]

۳)add-apt-repository

برای نصب افزونه add-apt-repositoryفرمان زیر را به ترتیب وارد کنید:

۱)apt update

۲)apt -y install software-properties-common dirmngr apt-transport-https lsb-release ca-certificates

۳)add-apt-repository ppa:PPA Name]

۴)apt update

۵)apt install [package]

۴)Repos

قبل از نصب Reposمطمعن شوید که dpkg-devبر روی سیستم عامل شما نصب شده است.

apt-get install dpkg-dev

این قسمت از فرمان های دبیان به چند بخش مختلف تقسیم میشود:

ساخت:

برای ساخت یک local repoاز فرمان زیر استفاده کنید:

dpkg-scanpackages . /dev/null | gzip -9c > Packages.gz

Proper:

برای ساخت یک proper repoکد زیر را وارد کنید:

dpkg-scanpackages -m -a [arch] [dir] | gzip > [dir]/Packages.gz

به طور مثال:

#!/bin/bash

cd /opt/shared/repo/apt

echo

for arch in i386 amd64 mips armel armhf
do	
	printf "%-10s" "${arch}:"
	dpkg-scanpackages -m -a ${arch} pool | gzip > dists/buster/main/binary-${arch}/Packages.gz
done

echo

۵)trust a repo:

برای انجام trust یک repoفرمان زیر را وارد کنید:

/etc/apt/sources.list:

deb [ trusted=yes ] http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free

۶)ارتقا Stretchبه Buster:

برای ارتقا Stretchبه Busterفرمان زیر را وارد کنید:

۱)apt-key adv –keyserver keyserver.ubuntu.com –recv-keys 04EE7237B7D453EC 648ACFD622F3D138

۲)grep -rl stretch /etc/apt/ | sudo xargs sed -i ‘s/stretch/buster/g’

۳)apt update -y && apt dist-upgrade -y

۴)reboot

۷)ساخت یکrootfs

برای ساخت یک rootfs
از دبیان,فرمان زیر را اجرا کنید:

apt-get install -y qemu-user-static debootstrap binfmt-support qemu-system-arm

targetdir=rootfs
distro=buster

mkdir $targetdir
debootstrap --arch=armhf --foreign $distro $targetdir

cp /usr/bin/qemu-arm-static $targetdir/usr/bin/
cp /etc/resolv.conf $targetdir/etc

chroot $targetdir

distro=buster
export LANG=C

/debootstrap/debootstrap --second-stage

cat <<EOT > /etc/apt/sources.list
deb http://ftp.debian.org/debian $distro main contrib non-free
deb-src http://ftp.debian.org/debian $distro main contrib non-free
deb http://ftp.debian.org/debian $distro-updates main contrib non-free
deb-src http://ftp.debian.org/debian $distro-updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org/debian-security $distro/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security $distro/updates main contrib non-free
EOT


apt-get update -y

apt-get install -y dialog locales lsb-release nis ntp ntpdate openssh-server rsync sshfs vim

dpkg-reconfigure locales

passwd

۸)chroot

 • apt-get remove -y inetutils-ping
 • apt-get install -y inetutils-ping

۹)dnsmasq

از فایل های موقتی dnsmasq
استفاده نکنید:/etc/default/dnsmasq: DNSMASQ_OPTS="--leasefile-ro"

فایل های اجازه ای در :/var/lib/misc/dnsmasq.leasesذخیره میشوند.

۱۰)Quickies

 • پیکر بندی کنید:locale: dpkg-reconfigure locales
 • time zone: dpkg-reconfigure tzdata
 • Install LXDE: apt-get install task-lxde-desktop

۱۱)RPMبه Deb

برای تبدیل یک فایل rpm به فایل debفرمان روبرو را اجرا کنید:alien --scripts [rpm file]

به طور مثال فرمان روبرو:alien --scripts bluejeans-1.37.22.x86_64.rpm

۱۲)ساخت فایل های seed

زمانی که یک دستگاه VMراه اندازی شده است,شما میتوانید یک seed تولید کنید که شامل فایل های نصبی باشد(به یاد داشته باشید که debconf-utilsرا نصب کرده باشید)

 • Settings from installation: debconf-get-selections --installer
 • Current settings: debconf-get-selections

۱۳)را اندازی کردن یکBridge

 • apt-get install aptitude network-manager -y
 • aptitude install bridge-utils
 • systemctl enable NetworkManager
 • فایل /etc/network/interfaces.d/[bridge name]باید شبیه مورد زیر باشد:
auto [bridge name]

# Bridge setup
 iface [bridge name] inet dhcp
  bridge_ports [ethernet]

به طور مثال یک bridgeبه bridge0نام گذاری شده است و ethernet به enp1s0:

auto bridge0

 iface bridge0 inet dhcp
  bridge_ports enp1s0

علاوه بر وارد کردن فرمان های که در بالا به ان ها اشاره کردیم همینطور شما باید فایلetc/network/interfacesرا تعغییر بدهید تا به شکل فایل زیر شود:

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

۱۴)فعال کردنwake-on-lan

مطمعن شوید که ethtool: apt install ethtoolرا نصب کرده اید:

auto [bridge name]

# Bridge setup
 iface [bridge name] inet dhcp
  bridge_ports [ethernet]
  /sbin/ethtool -s [ethernet] wol g

بطور مثال در کد زیر یک bridgeبه bridge0نام گذاری شده است و ethernet به enp1s0:

auto bridge0

 iface bridge0 inet dhcp
  bridge_ports enp1s0
  /sbin/ethtool -s enp1s0 wol g

۱۵)tftpd-hpa

اگر سیستم عامل بر روی IPv6در حال اجرا نیست,فایل /etc/default/tftpd-hpaباید مانند فایل زیر باشد:

# /etc/default/tftpd-hpa

TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="/srv/tftp"
TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"
TFTP_OPTIONS="--secure -4"

عدد -۴در فایل بالا نشان میدهد که شما به سیستم عامل فرمان داده اید تا از IPv4استفاده کند.

 در میان فرمان هایی که در بالا نوشته شد,درصد زیادی از ان ها فقط اختصاصی برای دبیان بکار میرفت,در ادامه مطلب ما برای شما تعدادی فرمان برای لینوکس هم جمع اوری کرده ایم.

۱۶)Adduser/Addgroup

فرمان adduserبه شما اجازه میدهد تا به سیستم خود یک کاربر یا یک گروه اضافه کنید,از همین جهت میتوانید به مثال زیر دقت کنید.

$ sudo adduser testuser
Adding user `testuser' ...
Adding new group `testuser' (1003) ...
Adding new user `testuser' (1003) with group `testuser' ...
Creating home directory `/home/testuser' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:

۱۷)Cal/Ncal

فرمان Cal/Ncalهر دو برای نمایش دادن تقویم به کار میرود,تفاوت میان این دو فرمان در نحوه نشان دادن ان هاست,هر دوی انها به صورت متفاوت برای شما فایل هارا نمایش خواهند داد.

$ cal
March 2017
Su Mo Tu We Th Fr Sa
۱ ۲ ۳ ۴
۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱
۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸
۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵
۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱

$ ncal
March 2017
Su 5 12 19 26
Mo 6 13 20 27
Tu 7 14 21 28
We 1 8 15 22 29
Th 2 9 16 23 30
Fr 3 10 17 24 31
Sa 4 11 18 25

 

 

امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 0 میانگین: 0]

Leave a Reply