در دنیای گسترده بازاریابی، ممکن است نام های مختلفی بشنویم. البته در تمام این موارد هدف بازاریابی یکسان خواهد بود، اما نوع کاربرد روش های مختلف را می توان به روش های مختلف انجام داد و نتایج بیشتری را هدف قرار داد. بازاریابی عملکردی یکی از موفق ترین و گسترده ترین روش های بازاریابی در دنیای دیجیتال امروزی است.