دستور lsblk

دستور lsblk مخفف (list block devices) میباشد که برای نمایش بلوک های هارد دیسک بکار می رود.

با زدن دستور زیر ، عکس زیر نمایش داده میشود :

lsblk

 

 خروجی دستور

NAME  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda   8:0  1 68.3G 0 disk
├─sda1  8:1  1  716M 0 part /boot
├─sda2  8:2  1   8G 0 part [SWAP]
└─sda3  8:3  1 59.6G 0 part /
sr0   11:0  1 1024M 0 rom

دستور lsblk با سویچ های مختلفی می توان بکار برد. با کمک سویچ های f- و m- اطلاعات بیشتری می شود بدست اورد.

 

برای نمایش فایل سیستم هر بلوک می توان از دستور زیر استفاده کرد.

lsblk -f

 

خروجی

NAME  FSTYPE LABEL MOUNTPOINT
sda
├─sda1 ext2     /boot
├─sda2 swap     [SWAP]
└─sda3 ext4     /
sr0

 

 

با کمک دستور زیر دسترسی هر بلوک می توان نمایش داد.

NAME   SIZE OWNER GROUP MODE
sda   68.3G root disk brw-rw----
├─sda1  716M root disk brw-rw----
├─sda2   8G root disk brw-rw----
└─sda3 59.6G root disk brw-rw----
sr0   1024M root cdrom brw-rw----

 

 

امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 0 میانگین: 0]

Leave a Reply