اضافه نمودن Mimetype در Plesk

Mime  یک سیستم شناسایی فایل می باشد. جهت اضافه نمودن Mime type در کنترل پنل پلسک بصورت زیر اقدام نمائید:

 

پس از لاگین به کنترل پنل گزینهiis settings را انتخاب نمائید.

 

در صفحه جدید در کادر مقابل قسمتmime types شما لیستی از انواعMime type هایی که بصورت پیش فرض در هاست فعال می باشد را مشاهده می کنید و همچنین می توانید پسوند فایلی که در لیست وجود ندارد را به آن لیست اضافه نمائید. از طریق این لیست می توانید مطمئن شوید mime type مورد نظر شما در لیست mime type های پیش فرض iis  وجود ندارد.

 


 

بعنوان مثال در صورتیکه می خواهید در سایتتان فایل هایی با پسوند mp4  قابل دسترس باشند، پسوند mp4 را بصورت زیر به این لیست اضافه می کنید:

 

video/mp4  .mp4

 

و سپس تغییرات را از طریق دکمه ok در پائین صفحه ذخیره می نمائید.

 

در مثال بالا .mp4 پسوند فایل می باشد و video/mp4   نیز  mimetype مشخص شده برای این فرمت است، در لیست زیر فرمت های مختلف بهمراه mimetype مربوط به آن تعریف شده است:

 

 

 

 

        {“.۳۲۳”, “text/h323″},

 

        {“.۳g2″, “video/3gpp2”},

 

        {“.۳gp”, “video/3gpp”},

 

        {“.۳gp2″, “video/3gpp2”},

 

        {“.۳gpp”, “video/3gpp”},

 

        {“.۷z”, “application/x-7z-compressed”},

 

        {“.aa”, “audio/audible”},

 

        {“.AAC”, “audio/aac”},

 

        {“.aaf”, “application/octet-stream”},

 

        {“.aax”, “audio/vnd.audible.aax”},

 

        {“.ac3″, “audio/ac3”},

 

        {“.aca”, “application/octet-stream”},

 

        {“.accda”, “application/msaccess.addin”},

 

        {“.accdb”, “application/msaccess”},

 

        {“.accdc”, “application/msaccess.cab”},

 

        {“.accde”, “application/msaccess”},

 

        {“.accdr”, “application/msaccess.runtime”},

 

        {“.accdt”, “application/msaccess”},

 

        {“.accdw”, “application/msaccess.webapplication”},

 

        {“.accft”, “application/msaccess.ftemplate”},

 

        {“.acx”, “application/internet-property-stream”},

 

        {“.AddIn”, “text/xml”},

 

        {“.ade”, “application/msaccess”},

 

        {“.adobebridge”, “application/x-bridge-url”},

 

        {“.adp”, “application/msaccess”},

 

        {“.ADT”, “audio/vnd.dlna.adts”},

 

        {“.ADTS”, “audio/aac”},

 

        {“.afm”, “application/octet-stream”},

 

        {“.ai”, “application/postscript”},

 

        {“.aif”, “audio/x-aiff”},

 

        {“.aifc”, “audio/aiff”},

 

        {“.aiff”, “audio/aiff”},

 

        {“.air”, “application/vnd.adobe.air-application-installer-      package+zip”},

 

        {“.amc”, “application/x-mpeg”},

 

        {“.application”, “application/x-ms-application”},

 

        {“.art”, “image/x-jg”},

 

        {“.asa”, “application/xml”},

 

        {“.asax”, “application/xml”},

 

        {“.ascx”, “application/xml”},

 

        {“.asd”, “application/octet-stream”},

 

        {“.asf”, “video/x-ms-asf”},

 

        {“.ashx”, “application/xml”},

 

        {“.asi”, “application/octet-stream”},

 

        {“.asm”, “text/plain”},

 

        {“.asmx”, “application/xml”},

 

        {“.aspx”, “application/xml”},

 

        {“.asr”, “video/x-ms-asf”},

 

        {“.asx”, “video/x-ms-asf”},

 

        {“.atom”, “application/atom+xml”},

 

        {“.au”, “audio/basic”},

 

        {“.avi”, “video/x-msvideo”},

 

        {“.axs”, “application/olescript”},

 

        {“.bas”, “text/plain”},

 

        {“.bcpio”, “application/x-bcpio”},

 

        {“.bin”, “application/octet-stream”},

 

        {“.bmp”, “image/bmp”},

 

        {“.c”, “text/plain”},

 

        {“.cab”, “application/octet-stream”},

 

        {“.caf”, “audio/x-caf”},

 

        {“.calx”, “application/vnd.ms-office.calx”},

 

        {“.cat”, “application/vnd.ms-pki.seccat”},

 

        {“.cc”, “text/plain”},

 

        {“.cd”, “text/plain”},

 

        {“.cdda”, “audio/aiff”},

 

        {“.cdf”, “application/x-cdf”},

 

        {“.cer”, “application/x-x509-ca-cert”},

 

        {“.chm”, “application/octet-stream”},

 

        {“.class”, “application/x-java-applet”},

 

        {“.clp”, “application/x-msclip”},

 

        {“.cmx”, “image/x-cmx”},

 

        {“.cnf”, “text/plain”},

 

        {“.cod”, “image/cis-cod”},

 

        {“.config”, “application/xml”},

 

        {“.contact”, “text/x-ms-contact”},

 

        {“.coverage”, “application/xml”},

 

        {“.cpio”, “application/x-cpio”},

 

        {“.cpp”, “text/plain”},

 

        {“.crd”, “application/x-mscardfile”},

 

        {“.crl”, “application/pkix-crl”},

 

        {“.crt”, “application/x-x509-ca-cert”},

 

        {“.cs”, “text/plain”},

 

        {“.csdproj”, “text/plain”},

 

        {“.csh”, “application/x-csh”},

 

        {“.csproj”, “text/plain”},

 

        {“.css”, “text/css”},

 

        {“.csv”, “text/csv”},

 

        {“.cur”, “application/octet-stream”},

 

        {“.cxx”, “text/plain”},

 

        {“.dat”, “application/octet-stream”},

 

        {“.datasource”, “application/xml”},

 

        {“.dbproj”, “text/plain”},

 

        {“.dcr”, “application/x-director”},

 

        {“.def”, “text/plain”},

 

        {“.deploy”, “application/octet-stream”},

 

        {“.der”, “application/x-x509-ca-cert”},

 

        {“.dgml”, “application/xml”},

 

        {“.dib”, “image/bmp”},

 

        {“.dif”, “video/x-dv”},

 

        {“.dir”, “application/x-director”},

 

        {“.disco”, “text/xml”},

 

        {“.dll”, “application/x-msdownload”},

 

        {“.dll.config”, “text/xml”},

 

        {“.dlm”, “text/dlm”},

 

        {“.doc”, “application/msword”},

 

        {“.docm”, “application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12”},

 

        {“.docx”, “application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document”},

 

        {“.dot”, “application/msword”},

 

        {“.dotm”, “application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12”},

 

        {“.dotx”, “application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template”},

 

        {“.dsp”, “application/octet-stream”},

 

        {“.dsw”, “text/plain”},

 

        {“.dtd”, “text/xml”},

 

        {“.dtsConfig”, “text/xml”},

 

        {“.dv”, “video/x-dv”},

 

        {“.dvi”, “application/x-dvi”},

 

        {“.dwf”, “drawing/x-dwf”},

 

        {“.dwp”, “application/octet-stream”},

 

        {“.dxr”, “application/x-director”},

 

        {“.eml”, “message/rfc822”},

 

        {“.emz”, “application/octet-stream”},

 

        {“.eot”, “application/octet-stream”},

 

        {“.eps”, “application/postscript”},

 

        {“.etl”, “application/etl”},

 

        {“.etx”, “text/x-setext”},

 

        {“.evy”, “application/envoy”},

 

        {“.exe”, “application/octet-stream”},

 

        {“.exe.config”, “text/xml”},

 

        {“.fdf”, “application/vnd.fdf”},

 

        {“.fif”, “application/fractals”},

 

        {“.filters”, “Application/xml”},

 

        {“.fla”, “application/octet-stream”},

 

        {“.flr”, “x-world/x-vrml”},

 

        {“.flv”, “video/x-flv”},

 

        {“.fsscript”, “application/fsharp-script”},

 

        {“.fsx”, “application/fsharp-script”},

 

        {“.generictest”, “application/xml”},

 

        {“.gif”, “image/gif”},

 

        {“.group”, “text/x-ms-group”},

 

        {“.gsm”, “audio/x-gsm”},

 

        {“.gtar”, “application/x-gtar”},

 

        {“.gz”, “application/x-gzip”},

 

        {“.h”, “text/plain”},

 

        {“.hdf”, “application/x-hdf”},

 

        {“.hdml”, “text/x-hdml”},

 

        {“.hhc”, “application/x-oleobject”},

 

        {“.hhk”, “application/octet-stream”},

 

        {“.hhp”, “application/octet-stream”},

 

        {“.hlp”, “application/winhlp”},

 

        {“.hpp”, “text/plain”},

 

        {“.hqx”, “application/mac-binhex40”},

 

        {“.hta”, “application/hta”},

 

        {“.htc”, “text/x-component”},

 

        {“.htm”, “text/html”},

 

        {“.html”, “text/html”},

 

        {“.htt”, “text/webviewhtml”},

 

        {“.hxa”, “application/xml”},

 

        {“.hxc”, “application/xml”},

 

        {“.hxd”, “application/octet-stream”},

 

        {“.hxe”, “application/xml”},

 

        {“.hxf”, “application/xml”},

 

        {“.hxh”, “application/octet-stream”},

 

        {“.hxi”, “application/octet-stream”},

 

        {“.hxk”, “application/xml”},

 

        {“.hxq”, “application/octet-stream”},

 

        {“.hxr”, “application/octet-stream”},

 

        {“.hxs”, “application/octet-stream”},

 

        {“.hxt”, “text/html”},

 

        {“.hxv”, “application/xml”},

 

        {“.hxw”, “application/octet-stream”},

 

        {“.hxx”, “text/plain”},

 

        {“.i”, “text/plain”},

 

        {“.ico”, “image/x-icon”},

 

        {“.ics”, “application/octet-stream”},

 

        {“.idl”, “text/plain”},

 

        {“.ief”, “image/ief”},

 

        {“.iii”, “application/x-iphone”},

 

        {“.inc”, “text/plain”},

 

        {“.inf”, “application/octet-stream”},

 

        {“.inl”, “text/plain”},

 

        {“.ins”, “application/x-internet-signup”},

 

        {“.ipa”, “application/x-itunes-ipa”},

 

        {“.ipg”, “application/x-itunes-ipg”},

 

        {“.ipproj”, “text/plain”},

 

        {“.ipsw”, “application/x-itunes-ipsw”},

 

        {“.iqy”, “text/x-ms-iqy”},

 

        {“.isp”, “application/x-internet-signup”},

 

        {“.ite”, “application/x-itunes-ite”},

 

        {“.itlp”, “application/x-itunes-itlp”},

 

        {“.itms”, “application/x-itunes-itms”},

 

        {“.itpc”, “application/x-itunes-itpc”},

 

        {“.IVF”, “video/x-ivf”},

 

        {“.jar”, “application/java-archive”},

 

        {“.java”, “application/octet-stream”},

 

        {“.jck”, “application/liquidmotion”},

 

        {“.jcz”, “application/liquidmotion”},

 

        {“.jfif”, “image/pjpeg”},

 

        {“.jnlp”, “application/x-java-jnlp-file”},

 

        {“.jpb”, “application/octet-stream”},

 

        {“.jpe”, “image/jpeg”},

 

        {“.jpeg”, “image/jpeg”},

 

        {“.jpg”, “image/jpeg”},

 

        {“.js”, “application/x-javascript”},

 

        {“.jsx”, “text/jscript”},

 

        {“.jsxbin”, “text/plain”},

 

        {“.latex”, “application/x-latex”},

 

        {“.library-ms”, “application/windows-library+xml”},

 

        {“.lit”, “application/x-ms-reader”},

 

        {“.loadtest”, “application/xml”},

 

        {“.lpk”, “application/octet-stream”},

 

        {“.lsf”, “video/x-la-asf”},

 

        {“.lst”, “text/plain”},

 

        {“.lsx”, “video/x-la-asf”},

 

        {“.lzh”, “application/octet-stream”},

 

        {“.m13″, “application/x-msmediaview”},

 

        {“.m14″, “application/x-msmediaview”},

 

        {“.m1v”, “video/mpeg”},

 

        {“.m2t”, “video/vnd.dlna.mpeg-tts”},

 

        {“.m2ts”, “video/vnd.dlna.mpeg-tts”},

 

        {“.m2v”, “video/mpeg”},

 

        {“.m3u”, “audio/x-mpegurl”},

 

        {“.m3u8″, “audio/x-mpegurl”},

 

        {“.m4a”, “audio/m4a”},

 

        {“.m4b”, “audio/m4b”},

 

        {“.m4p”, “audio/m4p”},

 

        {“.m4r”, “audio/x-m4r”},

 

        {“.m4v”, “video/x-m4v”},

 

        {“.mac”, “image/x-macpaint”},

 

        {“.mak”, “text/plain”},

 

        {“.man”, “application/x-troff-man”},

 

        {“.manifest”, “application/x-ms-manifest”},

 

        {“.map”, “text/plain”},

 

        {“.master”, “application/xml”},

 

        {“.mda”, “application/msaccess”},

 

        {“.mdb”, “application/x-msaccess”},

 

        {“.mde”, “application/msaccess”},

 

        {“.mdp”, “application/octet-stream”},

 

        {“.me”, “application/x-troff-me”},

 

        {“.mfp”, “application/x-shockwave-flash”},

 

        {“.mht”, “message/rfc822”},

 

        {“.mhtml”, “message/rfc822”},

 

        {“.mid”, “audio/mid”},

 

        {“.midi”, “audio/mid”},

 

        {“.mix”, “application/octet-stream”},

 

        {“.mk”, “text/plain”},

 

        {“.mmf”, “application/x-smaf”},

 

        {“.mno”, “text/xml”},

 

        {“.mny”, “application/x-msmoney”},

 

        {“.mod”, “video/mpeg”},

 

        {“.mov”, “video/quicktime”},

 

        {“.movie”, “video/x-sgi-movie”},

 

        {“.mp2″, “video/mpeg”},

 

        {“.mp2v”, “video/mpeg”},

 

        {“.mp3″, “audio/mpeg”},

 

        {“.mp4″, “video/mp4”},

 

        {“.mp4v”, “video/mp4”},

 

        {“.mpa”, “video/mpeg”},

 

        {“.mpe”, “video/mpeg”},

 

        {“.mpeg”, “video/mpeg”},

 

        {“.mpf”, “application/vnd.ms-mediapackage”},

 

        {“.mpg”, “video/mpeg”},

 

        {“.mpp”, “application/vnd.ms-project”},

 

        {“.mpv2″, “video/mpeg”},

 

        {“.mqv”, “video/quicktime”},

 

        {“.ms”, “application/x-troff-ms”},

 

        {“.msi”, “application/octet-stream”},

 

        {“.mso”, “application/octet-stream”},

 

        {“.mts”, “video/vnd.dlna.mpeg-tts”},

 

        {“.mtx”, “application/xml”},

 

        {“.mvb”, “application/x-msmediaview”},

 

        {“.mvc”, “application/x-miva-compiled”},

 

        {“.mxp”, “application/x-mmxp”},

 

        {“.nc”, “application/x-netcdf”},

 

        {“.nsc”, “video/x-ms-asf”},

 

        {“.nws”, “message/rfc822”},

 

        {“.ocx”, “application/octet-stream”},

 

        {“.oda”, “application/oda”},

 

        {“.odc”, “text/x-ms-odc”},

 

        {“.odh”, “text/plain”},

 

        {“.odl”, “text/plain”},

 

        {“.odp”, “application/vnd.oasis.opendocument.presentation”},

 

        {“.ods”, “application/oleobject”},

 

        {“.odt”, “application/vnd.oasis.opendocument.text”},

 

        {“.one”, “application/onenote”},

 

        {“.onea”, “application/onenote”},

 

        {“.onepkg”, “application/onenote”},

 

        {“.onetmp”, “application/onenote”},

 

        {“.onetoc”, “application/onenote”},

 

        {“.onetoc2″, “application/onenote”},

 

        {“.orderedtest”, “application/xml”},

 

        {“.osdx”, “application/opensearchdescription+xml”},

 

        {“.p10″, “application/pkcs10”},

 

        {“.p12″, “application/x-pkcs12”},

 

        {“.p7b”, “application/x-pkcs7-certificates”},

 

        {“.p7c”, “application/pkcs7-mime”},

 

        {“.p7m”, “application/pkcs7-mime”},

 

        {“.p7r”, “application/x-pkcs7-certreqresp”},

 

        {“.p7s”, “application/pkcs7-signature”},

 

        {“.pbm”, “image/x-portable-bitmap”},

 

        {“.pcast”, “application/x-podcast”},

 

        {“.pct”, “image/pict”},

 

        {“.pcx”, “application/octet-stream”},

 

        {“.pcz”, “application/octet-stream”},

 

        {“.pdf”, “application/pdf”},

 

        {“.pfb”, “application/octet-stream”},

 

        {“.pfm”, “application/octet-stream”},

 

        {“.pfx”, “application/x-pkcs12”},

 

        {“.pgm”, “image/x-portable-graymap”},

 

        {“.pic”, “image/pict”},

 

        {“.pict”, “image/pict”},

 

        {“.pkgdef”, “text/plain”},

 

        {“.pkgundef”, “text/plain”},

 

        {“.pko”, “application/vnd.ms-pki.pko”},

 

        {“.pls”, “audio/scpls”},

 

        {“.pma”, “application/x-perfmon”},

 

        {“.pmc”, “application/x-perfmon”},

 

        {“.pml”, “application/x-perfmon”},

 

        {“.pmr”, “application/x-perfmon”},

 

        {“.pmw”, “application/x-perfmon”},

 

        {“.png”, “image/png”},

 

        {“.pnm”, “image/x-portable-anymap”},

 

        {“.pnt”, “image/x-macpaint”},

 

        {“.pntg”, “image/x-macpaint”},

 

        {“.pnz”, “image/png”},

 

        {“.pot”, “application/vnd.ms-powerpoint”},

 

        {“.potm”, “application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12”},

 

        {“.potx”, “application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template”},

 

        {“.ppa”, “application/vnd.ms-powerpoint”},

 

        {“.ppam”, “application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12”},

 

        {“.ppm”, “image/x-portable-pixmap”},

 

        {“.pps”, “application/vnd.ms-powerpoint”},

 

        {“.ppsm”, “application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12”},

 

        {“.ppsx”, “application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow”},

 

        {“.ppt”, “application/vnd.ms-powerpoint”},

 

        {“.pptm”, “application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12”},

 

        {“.pptx”, “application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation”},

 

        {“.prf”, “application/pics-rules”},

 

        {“.prm”, “application/octet-stream”},

 

        {“.prx”, “application/octet-stream”},

 

        {“.ps”, “application/postscript”},

 

        {“.psc1″, “application/PowerShell”},

 

        {“.psd”, “application/octet-stream”},

 

        {“.psess”, “application/xml”},

 

        {“.psm”, “application/octet-stream”},

 

        {“.psp”, “application/octet-stream”},

 

        {“.pub”, “application/x-mspublisher”},

 

        {“.pwz”, “application/vnd.ms-powerpoint”},

 

        {“.qht”, “text/x-html-insertion”},

 

        {“.qhtm”, “text/x-html-insertion”},

 

        {“.qt”, “video/quicktime”},

 

        {“.qti”, “image/x-quicktime”},

 

        {“.qtif”, “image/x-quicktime”},

 

        {“.qtl”, “application/x-quicktimeplayer”},

 

        {“.qxd”, “application/octet-stream”},

 

        {“.ra”, “audio/x-pn-realaudio”},

 

        {“.ram”, “audio/x-pn-realaudio”},

 

        {“.rar”, “application/octet-stream”},

 

        {“.ras”, “image/x-cmu-raster”},

 

        {“.rat”, “application/rat-file”},

 

        {“.rc”, “text/plain”},

 

        {“.rc2″, “text/plain”},

 

        {“.rct”, “text/plain”},

 

        {“.rdlc”, “application/xml”},

 

        {“.resx”, “application/xml”},

 

        {“.rf”, “image/vnd.rn-realflash”},

 

        {“.rgb”, “image/x-rgb”},

 

        {“.rgs”, “text/plain”},

 

        {“.rm”, “application/vnd.rn-realmedia”},

 

        {“.rmi”, “audio/mid”},

 

        {“.rmp”, “application/vnd.rn-rn_music_package”},

 

        {“.roff”, “application/x-troff”},

 

        {“.rpm”, “audio/x-pn-realaudio-plugin”},

 

        {“.rqy”, “text/x-ms-rqy”},

 

        {“.rtf”, “application/rtf”},

 

        {“.rtx”, “text/richtext”},

 

        {“.ruleset”, “application/xml”},

 

        {“.s”, “text/plain”},

 

        {“.safariextz”, “application/x-safari-safariextz”},

 

        {“.scd”, “application/x-msschedule”},

 

        {“.sct”, “text/scriptlet”},

 

        {“.sd2″, “audio/x-sd2”},

 

        {“.sdp”, “application/sdp”},

 

        {“.sea”, “application/octet-stream”},

 

        {“.searchConnector-ms”, “application/windows-search-connector+xml”},

 

        {“.setpay”, “application/set-payment-initiation”},

 

        {“.setreg”, “application/set-registration-initiation”},

 

        {“.settings”, “application/xml”},

 

        {“.sgimb”, “application/x-sgimb”},

 

        {“.sgml”, “text/sgml”},

 

        {“.sh”, “application/x-sh”},

 

        {“.shar”, “application/x-shar”},

 

        {“.shtml”, “text/html”},

 

        {“.sit”, “application/x-stuffit”},

 

        {“.sitemap”, “application/xml”},

 

        {“.skin”, “application/xml”},

 

        {“.sldm”, “application/vnd.ms-powerpoint.slide.macroEnabled.12”},

 

        {“.sldx”, “application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slide”},

 

        {“.slk”, “application/vnd.ms-excel”},

 

        {“.sln”, “text/plain”},

 

        {“.slupkg-ms”, “application/x-ms-license”},

 

        {“.smd”, “audio/x-smd”},

 

        {“.smi”, “application/octet-stream”},

 

        {“.smx”, “audio/x-smd”},

 

        {“.smz”, “audio/x-smd”},

 

        {“.snd”, “audio/basic”},

 

        {“.snippet”, “application/xml”},

 

        {“.snp”, “application/octet-stream”},

 

        {“.sol”, “text/plain”},

 

        {“.sor”, “text/plain”},

 

        {“.spc”, “application/x-pkcs7-certificates”},

 

        {“.spl”, “application/futuresplash”},

 

        {“.src”, “application/x-wais-source”},

 

        {“.srf”, “text/plain”},

 

        {“.SSISDeploymentManifest”, “text/xml”},

 

        {“.ssm”, “application/streamingmedia”},

 

        {“.sst”, “application/vnd.ms-pki.certstore”},

 

        {“.stl”, “application/vnd.ms-pki.stl”},

 

        {“.sv4cpio”, “application/x-sv4cpio”},

 

        {“.sv4crc”, “application/x-sv4crc”},

 

        {“.svc”, “application/xml”},

 

        {“.swf”, “application/x-shockwave-flash”},

 

        {“.t”, “application/x-troff”},

 

        {“.tar”, “application/x-tar”},

 

        {“.tcl”, “application/x-tcl”},

 

        {“.testrunconfig”, “application/xml”},

 

        {“.testsettings”, “application/xml”},

 

        {“.tex”, “application/x-tex”},

 

        {“.texi”, “application/x-texinfo”},

 

        {“.texinfo”, “application/x-texinfo”},

 

        {“.tgz”, “application/x-compressed”},

 

        {“.thmx”, “application/vnd.ms-officetheme”},

 

        {“.thn”, “application/octet-stream”},

 

        {“.tif”, “image/tiff”},

 

        {“.tiff”, “image/tiff”},

 

        {“.tlh”, “text/plain”},

 

        {“.tli”, “text/plain”},

 

        {“.toc”, “application/octet-stream”},

 

        {“.tr”, “application/x-troff”},

 

        {“.trm”, “application/x-msterminal”},

 

        {“.trx”, “application/xml”},

 

        {“.ts”, “video/vnd.dlna.mpeg-tts”},

 

        {“.tsv”, “text/tab-separated-values”},

 

        {“.ttf”, “application/octet-stream”},

 

        {“.tts”, “video/vnd.dlna.mpeg-tts”},

 

        {“.txt”, “text/plain”},

 

        {“.u32″, “application/octet-stream”},

 

        {“.uls”, “text/iuls”},

 

        {“.user”, “text/plain”},

 

        {“.ustar”, “application/x-ustar”},

 

        {“.vb”, “text/plain”},

 

        {“.vbdproj”, “text/plain”},

 

        {“.vbk”, “video/mpeg”},

 

        {“.vbproj”, “text/plain”},

 

        {“.vbs”, “text/vbscript”},

 

        {“.vcf”, “text/x-vcard”},

 

        {“.vcproj”, “Application/xml”},

 

        {“.vcs”, “text/plain”},

 

        {“.vcxproj”, “Application/xml”},

 

        {“.vddproj”, “text/plain”},

 

        {“.vdp”, “text/plain”},

 

        {“.vdproj”, “text/plain”},

 

        {“.vdx”, “application/vnd.ms-visio.viewer”},

 

        {“.vml”, “text/xml”},

 

        {“.vscontent”, “application/xml”},

 

        {“.vsct”, “text/xml”},

 

        {“.vsd”, “application/vnd.visio”},

 

        {“.vsi”, “application/ms-vsi”},

 

        {“.vsix”, “application/vsix”},

 

        {“.vsixlangpack”, “text/xml”},

 

        {“.vsixmanifest”, “text/xml”},

 

        {“.vsmdi”, “application/xml”},

 

        {“.vspscc”, “text/plain”},

 

        {“.vss”, “application/vnd.visio”},

 

        {“.vsscc”, “text/plain”},

 

        {“.vssettings”, “text/xml”},

 

        {“.vssscc”, “text/plain”},

 

        {“.vst”, “application/vnd.visio”},

 

        {“.vstemplate”, “text/xml”},

 

        {“.vsto”, “application/x-ms-vsto”},

 

        {“.vsw”, “application/vnd.visio”},

 

        {“.vsx”, “application/vnd.visio”},

 

        {“.vtx”, “application/vnd.visio”},

 

        {“.wav”, “audio/wav”},

 

        {“.wave”, “audio/wav”},

 

        {“.wax”, “audio/x-ms-wax”},

 

        {“.wbk”, “application/msword”},

 

        {“.wbmp”, “image/vnd.wap.wbmp”},

 

        {“.wcm”, “application/vnd.ms-works”},

 

        {“.wdb”, “application/vnd.ms-works”},

 

        {“.wdp”, “image/vnd.ms-photo”},

 

        {“.webarchive”, “application/x-safari-webarchive”},

 

        {“.webtest”, “application/xml”},

 

        {“.wiq”, “application/xml”},

 

        {“.wiz”, “application/msword”},

 

        {“.wks”, “application/vnd.ms-works”},

 

        {“.WLMP”, “application/wlmoviemaker”},

 

        {“.wlpginstall”, “application/x-wlpg-detect”},

 

        {“.wlpginstall3″, “application/x-wlpg3-detect”},

 

        {“.wm”, “video/x-ms-wm”},

 

        {“.wma”, “audio/x-ms-wma”},

 

        {“.wmd”, “application/x-ms-wmd”},

 

        {“.wmf”, “application/x-msmetafile”},

 

        {“.wml”, “text/vnd.wap.wml”},

 

        {“.wmlc”, “application/vnd.wap.wmlc”},

 

        {“.wmls”, “text/vnd.wap.wmlscript”},

 

        {“.wmlsc”, “application/vnd.wap.wmlscriptc”},

 

        {“.wmp”, “video/x-ms-wmp”},

 

        {“.wmv”, “video/x-ms-wmv”},

 

        {“.wmx”, “video/x-ms-wmx”},

 

        {“.wmz”, “application/x-ms-wmz”},

 

        {“.wpl”, “application/vnd.ms-wpl”},

 

        {“.wps”, “application/vnd.ms-works”},

 

        {“.wri”, “application/x-mswrite”},

 

        {“.wrl”, “x-world/x-vrml”},

 

        {“.wrz”, “x-world/x-vrml”},

 

        {“.wsc”, “text/scriptlet”},

 

        {“.wsdl”, “text/xml”},

 

        {“.wvx”, “video/x-ms-wvx”},

 

        {“.x”, “application/directx”},

 

        {“.xaf”, “x-world/x-vrml”},

 

        {“.xaml”, “application/xaml+xml”},

 

        {“.xap”, “application/x-silverlight-app”},

 

        {“.xbap”, “application/x-ms-xbap”},

 

        {“.xbm”, “image/x-xbitmap”},

 

        {“.xdr”, “text/plain”},

 

        {“.xht”, “application/xhtml+xml”},

 

        {“.xhtml”, “application/xhtml+xml”},

 

        {“.xla”, “application/vnd.ms-excel”},

 

        {“.xlam”, “application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12”},

 

        {“.xlc”, “application/vnd.ms-excel”},

 

        {“.xld”, “application/vnd.ms-excel”},

 

        {“.xlk”, “application/vnd.ms-excel”},

 

        {“.xll”, “application/vnd.ms-excel”},

 

        {“.xlm”, “application/vnd.ms-excel”},

 

        {“.xls”, “application/vnd.ms-excel”},

 

        {“.xlsb”, “application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12”},

 

        {“.xlsm”, “application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12”},

 

        {“.xlsx”, “application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet”},

 

        {“.xlt”, “application/vnd.ms-excel”},

 

        {“.xltm”, “application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12”},

 

        {“.xltx”, “application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template”},

 

        {“.xlw”, “application/vnd.ms-excel”},

 

        {“.xml”, “text/xml”},

 

        {“.xmta”, “application/xml”},

 

        {“.xof”, “x-world/x-vrml”},

 

        {“.XOML”, “text/plain”},

 

        {“.xpm”, “image/x-xpixmap”},

 

        {“.xps”, “application/vnd.ms-xpsdocument”},

 

        {“.xrm-ms”, “text/xml”},

 

        {“.xsc”, “application/xml”},

 

        {“.xsd”, “text/xml”},

 

        {“.xsf”, “text/xml”},

 

        {“.xsl”, “text/xml”},

 

        {“.xslt”, “text/xml”},

 

        {“.xsn”, “application/octet-stream”},

 

        {“.xss”, “application/xml”},

 

        {“.xtp”, “application/octet-stream”},

 

        {“.xwd”, “image/x-xwindowdump”},

 

        {“.z”, “application/x-compress”},

 

        {“.zip”, “application/x-zip-compressed”},

 

 

کلیدی این صحفه عبارتند از : هاست اختصاصی ، هاست پربازدید ، هاست حرفه ای ، هاست استاندارد در دیتاسنتر زیرساخت ، سرور اختصاصی پارس آنلاین ، سرور اختصاصی افرانت ، سرور اختصاصی زیرساخت ، هاست رایگان ، سرور مجازی ، هاست ، خرید هاست ، سرور ، هاست ایران ، ایران هاست ، خرید دامنه ، خرید سرور مجازی ، سرور مجازی ایران ، دامنه ، خرید vps ، سرور اختصاصی ، فروش دامنه ، وی پی اس ، هاست لینوکس ایران ، خرید وی پی اس ، فروش سرور مجازی ، هاست سی پنل ایران   ، خرید هاست لینوکس ، خرید سرور مجازی ایران ، سرور اختصاصی ایران ، سرور ایران ، خرید سرور اختصاصی ، سرور رایگان ، فروش vps ، سرور مجازی آلمان ، خرید vps ارزان ، سرور مجازی آمریکا ، هاست سی پنل ، سرور مجازی فرانسه ، نمایندگی هاست لینوکس ، خرید وی پی اس ارزان ، خرید سرور مجازی فرانسه ، لایسنس سی پنل ، سرور مجازی هلند ، سرور اختصاصی آلمان ، سرور ارزان ، فروش وی پی اس ، سرور مجازی انگلیس ، خرید سرور اختصاصی ایران ، سرور مجازی انگلستان ، سرور اختصاصی فرانسه ، خرید سرور مجازی آلمان ، لایسنس پلسک ، فروش سرور اختصاصی ، سرور المان ، سرور امریکا ، دامنه .org ، دیتاسنتر زیرساخت ، سرور اختصاصی هتزنر ، فروش سرور مجازی ایران ، سرور اختصاصی آمریکا ، فروش وی پی اس ارزان ، سرور اختصاصی ovh ، سرور اختصاصی انگلیس ، سرور انگلیس ، سرور پارس انلاین ، خرید سرور مجازی انگلیس ، فروش وی پی اس انگلیس ، خرید سرور اختصاصی انگلیس ، خرید سرور اختصاصی ovh ، خرید سرور مجازی امریکا ، خرید سرور اختصاصی فرانسه ، فروش سرور مجازی آلمان ، خرید سرور اختصاصی المان ، سرور اختصاصی امریکا ، سرور هتزنر ، سرور مجازی پارس انلاین ، سرور اختصاصی پارس انلاین ، کانفیگ دایرکت ادمین ، فروش سرور مجازی انگلیس ، هاست انگلیس .

 

 

 

امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 0 میانگین: 0]

Leave a Reply