بسته های DEB ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان )

بسته های DEB ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان )

در این بخش  بسته های DEB ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان )  میتوانید مطالعه کنید.
برای استفاده از بسته های DEB ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان )  میتوانید از دستورهای زیر استفاده کنید.

 

دستورات کاربردی لینوکس


 

دستور

توضیح

# dpkg -i [package.deb]

نصب یا أپگرید یک بسته ی deb

# dpkg -r [package]

حذف یک بسته ی deb از سیستم

# dpkg -l

نمایش همه ی بسته های deb نصب شده در سیستم

# dpkg -l | grep httpd

نمایش همه ی بسته های deb با نام httpd

# dpkg -s [package]

نمایش اطلاعات مربوط به یک بسته ی خاص که در سیستم نصب شده است

# dpkg -L [package]

نمایش لیست فایل های مربوط به یک بسته ی نصب شده در سیستم

# dpkg –contents [package.deb]

نمایش لیست فایل های مربوط به یک بسته که هنوز نصب نشده

# dpkg -S /bin/ping

بررسی اینکه فایل مورد نظر به کدام بسته تعلق دارد

 


آشنایی با بخشی دیگر از ویژگی های سیستم عامل لینوکس:

تطبیق با آخرین سختافزارها: از آنجا که سیستمعامل لینوکس در سراسر دنیا عالقهمندان زیادی دارد، با ساخته شدن قطعات سخت افزاری جدید، راهاندازهای آنها نیز در
اینترنت انتشار مییابند. به عالوه برخی از توزیعهای لینوکس با حداقل امکانات سختافزاری قابل اجرا هستند، بهطوریکه میتوانند از لوح فشرده یا فالپی دیسک به اجرا درآیند و بهکارگرفته شوند. لینوکس در محیط متنی خود حتی به سختافزار گرافیکی پرقدرت نیاز ندارد.

 

امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 0 میانگین: 0]

Leave a Reply