ساختمان های داده در کامپیوتر

(Data structure)  ساختمان داده نام ساختار داده Data structure به خودی خود نشان دهنده سازماندهی داده ها در حافظه است. روشهای مختلفی برای سازماندهی داده ها در حافظه وجود دارد به عنوان مثال می توان به آرایه ها در زبان برنامه نویسی C اشاره کرد.آرایه مجموعه ای از عناصر حافظه است که در آن داده […]

Read More »