پروتکل VTP یا Vlan Trunk Protocol چیست؟

پروتکل VTP یا Vlan Trunk Protocol چیست؟ پروتکل VTP، پروتکلی است جهت انتشار دیتابیس vlan ها در بین سوئیچ ها یعنی اینکه می توانیم تمام