شاپینگ سرور

جامعه شناسی سیاسی
عمومی
Azam Masoumi

آشنایی با جامعه شناسی سیاسی

جامعه شناسی سیاسی به عنوان یک حوزه تحقیقاتی در جامعه‌شناسی، به بررسی رابطه بین جامعه و قدرت‌های سیاسی و تحلیل رفتارهای سیاسی جامعه می‌پردازد. در

جامعه شناسی آموزش
عمومی
Azam Masoumi

آشنایی با جامعه شناسی آموزش

جامعه شناسی آموزش یا Sociology of Education، شاخه‌ای ازجامعه شناسی است که به بررسی ارتباطات و تعاملات بین آموزش و پرورش و سایر عوامل اجتماعی

جامعه شناسی جنسیت
عمومی
Azam Masoumi

آشنایی با جامعه شناسی جنسیت

جامعه شناسی جنسیت، شاخه‌ای از جامعه‌شناسی است که به مطالعه جنسیت‌ها، نقش‌های جنسیتی، تفاوت‌های جنسیتی و هویت جنسیتی در جوامع انسانی می‌پردازد. این علم بررسی

جامعه شناسی خانواده
عمومی
Azam Masoumi

آشنایی با جامعه شناسی خانواده

جامعه شناسی خانواده، شاخه‌ای از جامعه‌شناسی است که به مطالعه ساختار، عملکرد، تغییرات و تحولات خانواده در جوامع مختلف می‌پردازد. تاریخچه جامعه‌شناسی خانواده به عنوان

جامعه شناسی فرهنگ
عمومی
Azam Masoumi

آشنایی با جامعه شناسی فرهنگ

جامعه شناسی فرهنگ به عنوان یکی از حوزه‌های جامعه شناسی، به مطالعه فرهنگ و تأثیرات آن بر جامعه و افراد می‌پردازد. فرهنگ به مجموعه ارزش‌ها،

جامعه شناسی کار
عمومی
Azam Masoumi

آشنایی با جامعه شناسی کار

جامعه شناسی کار به عنوان یکی از شاخه‌های علم جامعه شناسی به مطالعه رابطه بین کار و جامعه، نحوه تأثیرگذاری کار بر افراد و جوامع،

جامعه شناسی
عمومی
Azam Masoumi

آشنایی با علم جامعه شناسی

علم جامعه شناسی به عنوان یکی از حوزه‌های مهم علوم انسانی به مطالعه رفتارهای اجتماعی انسان‌ها، روابط اجتماعی، ساختار و تغییرات جامعه‌ها، و نیز فرایندهای

کدگذاری
عمومی
Azam Masoumi

نقش کدگذاری در فرایند یادگیری

در حالت کلی، مغز انسان دارای یک سیستم حافظه است که به چندین قسمت تقسیم می‌شود و هر قسمت، وظیفه‌ای خاص در حفظ و بازخوانی