برعکس کردن شماره ها در C++

برعکس کردن شماره ها در C++

امروز در این مطلب نحوه برعکس کردن شماره ها در زبان C++را شرح میدهیم,به معنی چاپ کردن اعداد از اول به آخر میباشد,به طور مثال شماره ۸۶۴ و برعکس آن ۴۶۸میباشد.با چند مثال اول به شما توضیح میدهید که چگونه میتوانیم بیلد ها را در C++تعغیر دهیم.ما میتوانیم با استفاده از لوپ ها و و کارکتر های متفاوت و همینطور اپراتور حساب ها آنها را وارونه کنیم.

منطق شماره های وارونه در C++

ماژول  (%)نشانه ای برای پیدا کردن شماره های وارونه داده شده است.منطق شماره های وارونه شده به این ترتیب پیش میرود.

۱)یک شماره تا ۰را شروع کنید.

۲)شماره وارونه را ۱۰برابر کرده.

۳)شماره داده شده را تقسیم بر ۱۰ کرده تا ماژول را پیدا کنید.

۴)ماژول و شماره وارونه را به همدیگر اضافه کنید.

۵)نتایج قدم چهارم را چاپ کنید.

۶)یک عدد داده شده را بر ۱۰ تقسیم کنید.

۷)قدم های ۲ تا ۶ را تکرار کنید تا نتیجه خروجی بدست آید.

چگونه رقم هارا در C++وارونه کنیم

در این بخش میپردازیم به اینکه چگونه میتوان با روش های مختلف مانند loop و recursionرقم هارا وارونه کرد.

مثال۱:پیدا کردن شماره های وارونه با استفاده ازWhile Loop:

قبل از وارد شدن به برنامه بهتر است اول با مفهوم while loop اشنا شده و طرز کار آنرا درک کنیم.اجرای loopبه این صورت است که چند بار قبل از به شرایط یکسان برسد اجرای آن متوقف میشود,شرایط برای هر دفعه با موارد لازم برنامه فرق خواهد داشت.در مقابل آن while loopاول شرایط را چک میکند و بعد loop را اجرا میکند.در while loopاگر که شرایط داده شده صحیح باشد,کنترل flow را به متن داده شده در while loop میدهد.اگر در while loopشرایط داده غلط باشه,کنترل flow به بیرون از متن درخواست داده میدهد.while loop تا زمانی که شماره ۰ غلط باشد به کار خود ادامه میدهد.در پایین کد مورد نظر برای اجرای آنرا برای شما قرار داده ایم:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int number, reverse_number = 0;
cout << "Enter a number to reverse value:"; // allow user to enter a number
cin >> number; // takes value from user
while (number != 0)
{
reverse_number = reverse_number * 10;
reverse_number = reverse_number + number % 10;
number = number / 10;
}
cout << "Reverse of entered number is:";
cout << reverse_number; //print reverse value
return 0;
}

و خروجی به این شکل خواهد بود:

enter a number to reverse value:456
reverse of entered number is 654

۲)مثال۲:پیدا کردن شماره های وارونه با استفاده از loop:

قبل از اعمال کد ها بهتر از با مفهوم loopدر C++ اشنا بشویم.در loop اول ما یک مقادیر را اجرا میکنیم,در loopهم دقیقا مانند while loopعمل خواهند کرد.کد زیر را اجرا کنید:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int number, remainder_number, reverse_number= 0, i;
cout << "Enter a number to reverse value:"; // allow user to enter a number
cin >> number; // takes value from user
for(i = number; i >0; )
{
remainder_number= i % 10;
reverse_number = remainder_number + reverse_number * 10;
i = i/ 10;
}
cout << "Reverse of entered number is: ";
cout <<  reverse_number; //print reverse value
return 0;
}

خروجی کد زیر به این شکل خواهد بود:

enter a number to reverse value:789
reverse of entered number is 987

۳)مثال۳:پیدا کردن شماره های وارونه با استفاده ازRecursion:

#include <iostream>
using namespace std;
int reverse(int);
int main()
{
int number, reverse_number = 0;
cout << "Enter a number to reverse value:"; // allow user to enter a number
cin >> number; // takes value from user
reverse_number = reverse(number);
cout << "Reverse of entered number is: ";
cout <<  reverse_number; // print reverse value
return 0;
}
int reverse(int number)
{
static int reverse_number = 0;
if (number == 0)
return 0;
reverse_number = reverse_number * 10;
reverse_number = reverse_number + number % 10;
reverse(number/10);
return reverse_number;
}
enter a number to reverse value:2536
reverse of entered number is6352

۴)مثال۴:پیدا کردن شماره های وارونه با استفاده ازdo while loop:

فرایند کد do while loopتا حد خیلی زیادی شبیه به کد while loopخواهد بود,با این تفاوت که while loop اول شرایط را چک میکند و بعد درست یا غلط بودن انرا مشخص میکند,اما در do while loopکد در همان اول اجرا میشود,به این ترتیب است که چک کردن مقادیر در این روش در زمان اتمام شدم مشخص میشود.برای اجرای do while loop کد زیر را اجرا کنید:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int number, reverse_number = 0;
cout << "Enter a number to reverse value:"; // allow user to enter a number
cin >> number; // takes value from user
do
{
reverse_number = reverse_number * 10;
reverse_number = reverse_number + number % 10;
number = number / 10;
}while(number != 0);
cout << "Reverse of entered number is: ";
cout <<  reverse_number; //print reverse value
return 0;
}

خروجی دریافتی شما مثل متن زیر قرار میگیرد:

enter a number to reverse value:12345
reverse of entered number is54321

کپی کردن خط ها و مقادیر در C++:

کپی کردن مقادیر در زبان C++به معنای کپی کردن چند خط دلخواه شما و انتقال آنها بدون دست بردن در مقادیر آن هاست.

Syntax:کد syntaxبرای کپی کردن خط های C++به طریقه زیر میباشد:

string_1.copy(string_2,len_gth);
string_1.copy(string_2,len_gth,posi_tion);

string_1 و string_2 هر دو مقادیری هستند که ما از آنها به عنوان منبع خط و مقصدی که میخاهیم در آن کپی کنیم یاد میکنیم,String_2مقصد ما میباشد,String_1به عنوان نماینده منبعی که از ان میخواهیم خط هارا کپی کنیم,len_gthبه عنوان اندازه و طول خط ما عمل میکند,posi_tionنشانگر منبع و موقعیت اولین خط ما میباشد که همینطور مقادیر هم به برای ما مشخص میکند.

چگونه خط هارا در C++کپی کنیم:

نحوه کارکپی کردن خط ها در C++بر خلاف زبان C استاندارد که دارای کتابخانه برای کپی کردن در هر خط را دارا بود است.روش های کپی کردن در آن به صورت اجباری باید شامل موقعیت خط کپی شده,مقدار خط آن و موقعیتی که میخواهید به آن ارسال شود باشد,و حتی مقادیر باید شامل مقدار آن خط که شما میخواهید کپی کنید باشند.در کپی کردن با زبان C++تمامی مقادیر حین کپی به آنجا ارسال میشوند,با یک مثال نحوه کپی شده در C++را برایتان شرح میدهیم.

using namespace std;
intmain()
{
string src_str1 = "Learning_New_Language";
char dest_on[30];
cout<<"Present_source_strng : "<<src_str1<<'\n';
src_str1.copy(dest_on,sizeof src_str1);
cout<<"Final_string_dest:"<<dest_on;
return 0;
}

خروجی که به شما داده خواهد شد به فرمت زیر خواهد بود:

present_source_strng:Learning_New_Language@inal_string_dest:Leasrning=

۲)مثال دوم:این برنامه فایل های در حال کپی را مشخص میکند همینطور محلی که کارکتر ها را از خط ها کپی میکند و در چه زمانی رد میشود و همه مقادیر و محتویات را کپی میکند از منبع تا مکان همه را در خروجی برایتان نشان میدهد,کد زیر را اجرا کنید:

#include<iostream>
using namespace std;
intmain()
{
string str = "copy_str_func";
char str_p[19] ;
str.copy(str_p,3,7);
cout<<"Content_Of_String : " <<str_p;
return 0;
}

خروجی شده به شکل زیر میشود:

Content_of_String:r_f

تفاوت های لینوکس و ویندوز

تفاوت های لینوکس و ویندوز

معرفی ویندوز و لینوکس:

ویندوز یک سیستم عامل نوشته شده ماکروسافت است که برای رایانه های شخصی یا دستگاهایی مثل تبلت ها ساخته  و  در سال ۱۹۸۵منتشر شد,هر کدام از سیستم عامل منتشر شده توسط ماکروسافت همراه با یک روابط کاربری گرافیکی (GUI)منتشر میشدند که به کاربران اجازه میداد تا تمامی فایل ها ویدیو و همچین مواردی را ببینند.ویندوز عامل ویندوز به سبکس طراحی شده است که  بر روی سخت افزار های ۸۶xمانند AMDو Intel اجرا شود.به همین دلیل سیستم عامل ویندوز بر روی بیشتر لبتاب ها ودستگاه های تولید شده توسط این دو شرکت قابل نصب میباشد,لینوکس یک سیستم عامل منبع باز یا (open source)است که بر پایه (UNIX) در سال ۱۹۹۱ساخته شد.

لینوکس پیش نیاز تمامی نرم افزار های نصب شده بر روی یک رایانه است.به دلیل منبع باز بودن لینوکس کاربران قادرند تا در آن کد هارا نوشته و یا کد های موجود در آن را دستکاری و شخصی سازی کنند.لینوکس بیشتر برای سیستم عامل سرور ها نصب میشود و به همین دلیل بیشتر وبسایت هایی که در دنیای اینترنت وجود دارد از کدهای لینوکس نوشته شده اند.

سیستم عامل ویندوز چیست:

سیستم عامل ویندوزی که در سال ۱۹۸۵برای اولین بار معرفی شده بود فقط یک روابط کاربری گرافیکی ساده بود,با امکانات بسیار محدود تر از ویندوزی که الان برای ما در دسترس است,هر چند زمان انتشار ویندوز ماکروسافت هیچ رقیب قدری نداشت ولی سیستم عامل همان چیزی بود که همه انتظارش را میکشیدند.ویندوز ۱۰ اخرین نسخه از این سیستم عامل است و تقریبا تمامی رایانه های شخصی به صورت پیش فرض با این سیستم عامل به فروش میرسد,در حال حاضر بازار فروش و محبوبیت به دست سیستم عامل ویندوز است.

سیستم عامل لینوکس چیست:

لینوکس یک سیستم عامل منبع باز بر پایه(UNIX)است,امروزه لینوکس هم همانند ویندوز از روابط کاربری گرافیکی منحصر به خود بهره میبرد که برنامه های پرکاربرد را در صفحه اصلی برای شما دارد,لینوکس در بسیاری از رایانه های شخصی ,دستگاهای هوشمند,تلفن های هوشمند,کتابخوان ها و کنسول ها هم استفاده شده است.

۷تفاوت بزرگ میان لینوکس و ویندوز:

۱)دسترسی:

کاربرات سیستم عامل لینوکس به تمامی کدهای دستوری نوشته شده در لینوکس دسترسی کامل را دارند و میتوانند مطابق خواهسته خود آنرا تغییر دهند,مزیت این دسترسی سرعت زیاد حذف شدن ایرادات پیش امده در لینوکس است به طریقی که توسعه دهندگان به محض مواجه شدن مشکل یا ایرادای در سیستم عامل سعی میکنند آنرا برطرف میکنند,در مقابل آن در سیستم عامل ویندوز همه کاربران اجازه دسترسی به کدهای نوشته شده را ندارند و فقط گروهی از کاربران میتوانند در آن تغییر بوجود بیاورند.

۲)تنوع در انتخاب:

در این بخش میتوان گفت سیستم عامل ویندوز با اختلاف کمی برتری نسبت لینوکس دارد,به دلیل منبع باز بودن لینوکس تنها چیزی که بیشتر اوقات شما با آن مواجه خواهید شد کد های برنامه نویسی است,اما در ویندوز برای سرگرمی شما امکانات بیشتری فراهم شده است به صورتی تمامی بازی ها و سرگرمی ها برای سیستم عامل ویندوز منتشر میشود,از نظر دردسترس بودن این دو سیستم عامل شما هر دو سیستم عامل را میتونید با داشتن کمترین قطعات سخت افزار بر روی رایانه خود نصب کنید.

۳)فرمان های برنامه نویسی:

کار کردن با فرمان های برنامه نویسی مطمعنن برای کاربران عادی مشکل خواهد بود,اگر به دنبال یک پلتفرم برای برنامه نویسی هستید و بیشتر وقت شما با سرور صرف میشود,لینوکس انتخاب بهتری است,اما باز هم ویندوز توانایی قابل قبولی در فرمان های برنامه نویسی دارد,در لینوکس اولین صفحه ای که با آن مواجه خواهید شد برای نوشتن کد است,اما در ویندوز باید از طریق پنجره جستجو برنامه Runرا اجرا کنید و در محیط آن شروع به نوشتن کدها کنید.

۴)کارایی و پیچیدگی:

نصب لینوکس به مراتب سخت از ویندوز است اما به دلیل منبع باز بودن آن لینوکس قادر به انجام پردازش های سخت تر است,از طرفی نصب ویندوز آسان است و شمارا با یک روابط کاربری اسان و ساده مواجه میکند که بتوانید امور خود را انجام دهید, اما زمان بیشتری نسبت به لینوکس میگیرد تا آن را نصب کرد.

۵)پشتیبانی:

لینوکس و ویندوز هر دو پشتیبانی های خیلی بزرگی از سمت وبسایت ها و انجمن های اینترنتی دریافت میگیردند,تقریبا هر مشکلی که وجود داشته باشد قبلا در انجمن ها مطرح شده و راه حل آن در سایت موجود است,اما باز هم به دلیل همه گیر بودن ویندوز,حجم بیشتری از کمک هارا دریافت کرده است.

۶)بروزرسانی ها:

در سیستم عامل لینوکس شما کنترل کامل بر روی بروزرسانی های خود را دارید میتوانید تصمیم بگیرید که آن هارا دانلود کنید یا نه,میتوانید برای آنها برنامه قرار داده تا در زمان دلخواهتان شروع به نصب کنند,در ویندوز این قابلیت تازه به آنها اضافه شده است اما باز هم شرایطی برای شما پیش میایید که راهی به جز بروزرسانی ویندوزتان جلوی پای شما نیست,در سیستم عامل ویندوز بروزرسانی ها  سریعتر برای شما انتشار خواهد یافت و پچ های امنیتی برای بالا بردن امنیت سیستم عامل شما و پر کردن حفره ای امنیتی هیچوقت شمارا تنها نخواهند گذاشت.

۷)امنیت:

امنیت سیستم عامل لینوکس به مراتب از ویندوز بیشتر است به طریقی که سازندگان و توسعه دهنگان بدافزار ها و ویروس ها همیشه برای نفوذ به لینوکس زمان زیادی را صرف میکنند و با سختی های بسیاری مواجه میشوند,از طرفی ویندوز سیستم عامل محبوب و هدف همیشگی بدافزارهاست,سیستم عامل ویندوز بدون نصب انتی ویروس در مقابل درصد زیادی از حمله ها اسیب پذیر است.

جمع بندی:

مانند همه مواردی که ما نتخاب میکنیم انتخاب بین این دو سیستم عامل تا حدی به علاقه و راحتی شما با کار کردن در آنهاست,اما جدا از تمامی مسایل توسعه دهنگان بازی و برنامه های گرافیکی ویندوز را خانه اول و آخر خود میدانند و تمامی برنامه های منتشر شده خود را فقط برای سیستم عامل ویندوز بهینه سازی میکنند,از طرفی برای برنامه نویسان و ادمین های وبسایت ها و کنترل کامل یک وبلاگ بهترین گزینه و امنترین آن لینوکس میباشد.هر چند شما در هر دو سیستم عامل انتخاب های بیشتری دارید مثل نصب همزمان هر دوی آنها و با اینکار میتوانید از نکات مثبت هر دو سیستم عامل استفاده کنید تا مشکلات یکدیگر را بپوشانند.

آیا ویروسی در گوشی های اندروید است؟

آیا ویروسی در گوشی های اندروید است؟

ممکن است برای شما پیش امده از خودتان بپرسید ویروس گوشی های اندروید چیست؟داشتن ویروس در اندروید چه خطرهایی دارد؟درحال حاضر گوشی های هوشمند با ارزش ترین قطعه الکترونیکی است که هر شخص به همراه خود همیشه دارد و با درخطر بودن اطلاعات آنها,تقریبا همه چیز در زندگی روزمرتان را میتواند تهدید کند,از ابتدایی ترین موضوعات مثل فایل های شخصی و عکس و فیلم هایتان گرفته تا اطلاعات مهم بانکیتان که امروزه همه ان ها با گوشی هوشمندتان امکان پذیر است,ما امروز به این موضاعات که ویروس اندروید به چه معناست میپردازیم:

چیزی به اسم ویروس در اندروید وجود دارد؟

واژه ویروس که از زمان های قبلتر در رایانه ها وجود داشته و هنوز همان به همان اسم شناخته میشود به معنی بدافزاری است که خودش را همراه برنامه های اصلی وارد رایانه میکرد,هکر ها از این روش محبوب برای پخش و گسترش شبکه ای از اطلاعات مهم خود میکردند و با به تمامی بدافزار ویروس میگفتیم.در مورد تلفن های هوشمند ما شرایطی را نداریم که برنامه بتواند با چسبیدن به برنامه دیگری خودش را وارد تلفن کرده,هرچند برنامه هایی که شمارا اذیت کنند در اندروید وجود دارند و ما هنوز آنها را با اسم ویروس صدا میزنیم که اشتباه هستند.

بد افزار ها در اصل برنامه ای هستند که برای کنترل و تلفن هوشمند شما طراحی شده اند و وظیفه آنها جمع آوری اطلاعات مهم شماست,گاهی رمز ها و گاهی مکان شمارا را جمع اوری میکرد و به شخص دیگری که برنامه را طراحی کرده میفرستاد,اما نصب این قبیل برنامه ها به راحتی توسط نظارت انتی ویروس های اندروید و برنامه های نظارتی خود گوگل کنترل شد.

چگونه ممکن است گوشی به بدافزار آلوده شود:

با توجه به اماری که از شکایات گوشی های هوشمند در سال ۲۰۱۹مواجه شدیم,بعضی ار نقاط بیشتر مورد حمله بدافزار ها هستند(ای خود ما هستیم که به آن ها اجازه میدهیم وارد تلفن ما شوند)بهترین اقدام برابی جلوگیری از ورود آنها دانلود برنامه های معتبر از منابع معتبر مثل (google play )هستش,لازم به ذکر است گوگل داعما فروشگاه خود را بررسی میکند و نظارت سفت و سختی برای برنامه هایی که برای دانلود برروی فروششگاه آن میرود قرار گذاشته تا احتمال دانلود بدافزارها تا حد ممکن به صفر برسد.

به طور مثال اگر نسخه رایگان یه نرم افزار را در فروشگاهی دیگر پیدا کردید که نباید رایگان باشد,بهتر از قبل از نصب کردن آن کمی درموردش تحقیق کنید,ممکن است در نگاه اول کاملا امن و بی خطر بنظر برسند اما بعد از چند ساعت استفاده شما,برنامه در حال حمع آوری اطلاعات شما و دزدی ازشماست.یا شاید برایتان پیش آمده در برنامه مدریریت دانلودتان به فایل هایی برخواهی خورد که از وجودشان بی خبر بودید,بهتر است آن هارا کنید تا اینجا دانلودش کنید و به آن اجازه نصب دهید.

چگونه از تلفن هوشمند خود محافظت کنید:

اولین راهکار ما برای شما نصب یک انتی ویروس مانند LOOK OUTاست,وجود انتی ویروس ها تماما ضروری نیست و در صورتی که بتوانید از پس مدیریت تلفن خود بربیاید نیازی به انتی ویروس هم نخواهید داشت,در قدم دوم بهتر است برنامه ها و یا بازی هایی خد را از فروشگاه های معتبر دانلود و حتی قبل از آن بهتر است به بخش نظرات و نمره بندی آن نگاه بیندازید تا مطمعمن شوید قبل از اینکه شما آنرا دانلود کنید گزارشی از الوده بودن آن بازی یا نرم افزار ثبت شده است یا نه.خوشبختانه برای مقابله با بدافزار ها به چیزی بجز محافظه کار بودن و یک انتی ویروس قدرتمند نیاز ندارید.

در صورتی که احساس کردید تلفن هوشمند شما کندتر یک هفته قبل شده(کوشی های اندروید بعد از ۳ تا ۲ سال شروع به کندشدن خواهند کرد)بهتر است کمی از حافظه خود را خالی کنید,برنامه های غیر ضروری را پاک کنید و فایل هایی را که نیاز روزانه به آنها نیارید را در فلش مموری یا هارد اکسترنال ذخیره کنید.

دسترسی برنامه ها:

گاهی اوقات برایتان پیش آمده دیده باشید برنامه هایی و یا حتی بازی ها از شما دسترسی هایی مثل دوربین یا میکروفون را میخواهند,اغلب ما بدون اینکه برایمان سوال پیش بیایید که چرا اصلا به این دسترسی ها نیاز دارد به آنها اجازه میدهید تا به به همه جای گوشیمان سرک بکشند,بهتر از هر دسترسی را به برنامه هایتان ندهید,به طور مثال اگر شما به یک برنامه دسترسی دوربین خود را بدهید,تا زمانی که آن برنامه در گوشی شما حذف نشده میتواند دوربین گوشی شمارا کنترل کند,برنامه ها به سبکی طراحی شده اند که اگر دسترسی همه آن ها را بهشان ندهید ممکن است به طور کامل برای شما اجرا نشوند,با اینحال نگرانی ندارد,میتوانید برنامه را با مشابه آن جایگزین کنید,خوشبختانه فروشگاه play storeاندروید بیش از ۲۰ میلیون برنامه را دارد و مطمعنن برنامه های مشابه از منتشر کننده های متفاوت برای شما پیدا خواهد شد.

جمع بندی:

همانطور که بالاتر هم اشاره کردیم,بهترین راه نصب انتی ویروس بعد از خرید یا بروزرسانی تلفن هوشمند خود هست,گاهی اوقات بهتر است بعد از بروز رسانی نسخه اندروید خود حتمن یبار ان را به تنظیمات کارخانه برگردانید,با اینکا خطر وجود احتمالی ویروس هارا به صفر رسانده اید و از طرفی گوشی شما فایل های اطلاعاتی نسخه اندرویدی قبلی که در گوشی شما وجود داشتند را پاک خواهد کرد و تلفن شما روان تر خواهد شد,هچنین بروزرسانی ماهانه گوگل که به صورت پچ های امنیتی منتشر میشوند را فراموش نکنید,متاسفانه تلفن های هوشمند اندروید بعد از ۳ سال دیگر پچ های امنیتی را دریافت نخواهند کرد به همین دلیل کند شده و در مقابل بدافزار ها اسیب پذیر میشوند.

تشخیص داشتن ویروس و راهکار آن

تشخیص داشتن ویروس و راهکار آن

مقدمه:

ویروس ها و بدافزار ها در بیشتر موارد رایانه شمارا کند کرده و در مواردی میتواند کارهای روزانه شما با رایانه را مختل کند,در بهترین شرایط بدافزار فقط کارهای روزانه شمارا هدف قرار خواهد گرفت اما در بدترین شرایط این ویروس های میتوانند به دست شخص دیگری طراحی شده و با هدف سرقت اطلاعات شما به داخل رایانه شما نفوذ کرده باشند.ما امروز سعی کردیم با جمع آوری مطالبی که به شما در تشخیص و جلوگیری از آنها شمارا راهنمایی کنیم.شما اغلب اوقات متوجه خواهید شد که رایانه شما کند شده است یا رفتار های عجیبی از خود نشان میدهد.

انتی ویروس های فعال مطمعنن میتوانند به شما در جلوگیری از ورود آنها کمک کنند اما گاهی اوقات بیرون انداختن آنها بیشتر از اینها کار میبرد.

اثرات منفی بدافزار ها:

 • کند شدن عملکرد:بدافزار ها میتوانند با به تعویق انداختن پردازش های مورد نظر شما,اذیتتان کنند و گاهی اوقات کارهای شمارا طولانی تر کنند.
 • ازکارانداختن رایانه:گاهی اوقات بدافزارها میتوانند رایانه شمارا تا حدی کند کنند که برنامه های مورد نظرتان اصلا قادر به اجرا شدن نباشند تا حدی که شما تصور میکنید دیگر با رایانه خود قادر به انجام هیچ پردازشی نیستید.
 • بی دفاع بودن در برابر بدافزارها:با پیشرفت تکنولوژی در موازی ها آن ها بدافزار ها هم پیشرفت زیادی داشته اند,بعضی از بدافزار ها فقط به این دلیل طراحی شده اند تا در نگا اول کاملا عادی و بی خطر بنظر برسند ولی بعدا سیستم های امنیتی شما را ضعیف کرده و اجازه دانلود دیگر بدافزار هارا در راایانه شما خواهند داد.
 • از دست دادن اطلاعات:گاها پیش امده که دیده باشید ویروس ها علاقه بسیار زیادی به حذف اطلاعات و فایل های شما دارند,در این مرحله ویروس به حد زیادی رشد کرده است که میتواند خیلی از دسترسی هایی که کاربر دارد را مانند همان اجر کند.
 • از دست دادن اطلاعات شخصی:در برخی از مواقع ویروس ها به این هدف ساخته شده اند تا اطلاعات شخصی شمارا ذخیره کرده و به سازنده خود بفرستند در این شرایط وضعیت مالی و شخصی شما میتواند در خطر باشد و منجر به ضرر های مالی و غیر مالی به شما بشود.

دسته بندی بدافزار ها:

 • ویروس های طراحی شده:این نوع از ویروس ها از رایانه ای به رایانه دیگر انتقال پیدا میکنند,با استفاده از به اشتراک گذاشتن یک فایل,دانلود کردن یک فایل و یا اپلود کردن آن,خیلی ها بدون اینکه اطلاعی داشته باشند و یا فایل دانلود شده را با انتی ویروس چک کنند, فایل های حاوی ویروس را در سایت یا وبلاگی منتشر میکنند.
 • کرم ها:این نوع ویروس ها نیازی به پخش شدن توسط شخص خاصی را ندارند و خودشان به صورت ازادانه از شبکه های اینترنت به دیگر شکبه ها حرکت میکنند.
 • ویروس های آنلاین:این برنامه به سبکی شده اند تا فعالیت های آنلاین شمارا ردیابی کند,اطلاعات شما را ذخیره و آنهارا به شخص های خاصی بفروشند.

۶نشانه از اینکه رایانه شما الوده است:

بر اساس تحقیقات Tim Armstrongاز تیم انتی ویروس Kasperskyاین شش نشانه مشترک از داشتن ویروس است.

۱)باز شدن پاپ های ناگهانی:

باز شدن پنچره ها و پاپ آپ های ناگهانی در رایانه شما نشانه بدی است,اغلب ها متن هایی مثل:رایانه شما ویروسی شده است و کلیک کنید برای حذف کرده آن,گاهی اوقات شامل شماره تلفن یا لینک ها میباشد.مشکل از آنجاییست که تحقیقات نشان میدهد,سایت ها و یا وبلاگ ها هیچوقت توانای تشخیص الوده بودن رایانه شمارا ندارند,یا گاهی تبلیغاتی در اسکایپ ظاهر میشود که تشخیص دادن رایانه شما الود است و با زنگ زدن به این شماره آنرا پیگیری کنید,و باز هم,هیچ سایتی توانایی تشخیص الوده بودن رایانه شمارا ندارد.

۲)صدا های تصادفی:

در سیستم عامل ویندوز وقتی خطایی رخ میدهد,یک پنجره همراه با یک صدا به شما میرسید,ویروس هایی هستند که طراحی شده اند تا به فایل های شخصی شما دسترسی پیدا کنند,زمانی که رایانه شما آنها را منع میکند از انجام اینکار,خطایی بر روی رایانه شما بروز میدهد,اما ویروسی که در سیستم شماست آن پنجره را مخفی میکند تا شما متوجه ویروس نشوید,اگرشما به صورت داعم صداهای عیجیبی از رایانه خود میشنوید ممکن است الوده باشد.

۳)تغییر در فایل ها یا پوشه ها:

فایل های شما ممکن است گم بشوند,اسم فایل ها و یا ممکن است تغیر کرده باشند یا فایل هایی را ببینید که برایتان عجیب باشند,اینکار فقط از ویروس ها انتظار میرود.

۴)عملیات های کند:

به گفتهTim Armstrongیکی از محبوبترین ویروس های حال حاضر روش (Pay per install)است,در کشور هایی همانند روسیه و چین شرکت هایی هستند که به شما اجازه میدهند به انجمن آنها رفته در آنها ثبت نام کنید و آنها به شما یک برنامه خواهند داد,شرکت ها در ازای هر چند هزارنفری که آنها موفق به فریب و نصب آن برنامه را بکند,پول خواهند داد,در همین حین آنها شما مجبور بهنصب تعداد زیادی برنامه کرده اند که خودتان هم از انها بی خبرین, کند شدن رایانه شما به دلیل نصب تعداد زیاد برنامه است.

۵)اتصال های تصادفی به وبسایت های ناشناخته:

یکی دیگر از نشانه های آلوده شدن رایانه شما,اخطار انتی ویروس شما مربوط به اینکه یک نرم افزار سعی در باز کردن صفحه ای را دارد,در حالت عادی لینک خودشان باز نمیشود باید توسط شخصی به آنها دستور داده شود.

۶)پاپ های نااشنا:

ممکن است برایتان پیش آمده است که دروبلاگی مشغول خواندن مطالب هستید و پاپ اپ های عجیبی ماننده شما برنده شدید یا نظیر آنها به چشمتان بخورد,یکی دیگر از علاعم آولده شدن رایانه شما دیدن مطالبی هست که معمولا آن هارا مشاهده نمیکنید.

چگونه از دست ویروس ها خلاص شویم:

محافظه کار باشید اولین قدم برای آلوده نشدن رایانه شما نصب انتی ویروس است,همیشه بهتر است سیستم عامل رایانه خود را بروزنگه داشته تا پچ های امنیتی که ماهانه منتشر میشوند را در رایانه خود داشته باشید و خطر مبلا شدن به ویروس تا درصد خیلی زیادی پایین بیاورید.اما اگر که رایانه شما الوده شده است میتوانید از روش های زیر اقدام کنید:

متوقف کردن پاپ ها:

به task manager رفته و برنامه ای که درحال اجرا کردن pop up هست را ببندید.

 • کاربران ویندویز میتوانند با فشار دادن همزمان کلیدهای ctrl+alt+deletسریع برنامه task manager را پیدا کنند.
 • کاربران مک میتوانند با رفتن به منوی اپل در سمت چپ بالا گزینه force quitرا زده.

به یاد داشته باشید این روش ویروس را حذف نمیکند,شما باید انتی ویروس خود را اجرا کنید,در صورتی که انتی ویروس ندارید آنرا نصب کنید,اگر که ویروس به شما اجازه نصب انتی ویروس را نمیدهد روش زیر را انجام بدهید:

ریستارت کردن در حالت Safe Mode:

روشن کردن رایانه خود در حالت safe mode به شما اجازه میدهد که تمامی برنامه های که بصورت پیش فرض بر روی وینددوز شما نیستند مخفی شوند,در این حالت شما میتوانید اقدام به نصب آنتی ویروس کنید.

 • کاربران ویندوز میتوانند در هنگام روشن شدن رایانه کلید F8را فشار دهند و از گزینه های جلویشان safe mode را نتخاب کنند.
 • کاربران مک برای ورود به حالت safe mode کافیست کلید shift را هنگام روشن شدن نگه دارند.

جمع بندی:

بهترین راه برای جلوگیری از ورود ویروس ها نصب آنتی ویروس پس از نصب یا عوض کردن ویندوز است,در قدم دوم بهتر از بر روی برنامه هایی که در رایانه خود نصب میکنید نظارت داشته باشید و گاهی به لیستی از برنامه هایی که نصب شده اند نگاهی بیندازیم تا متوجه شدید ایا تغییری بوجود امده است یا نه.

کم کردن TTL قبل از عوض شدن آی پی (IP)

کم کردن TTL قبل از عوض شدن آی پی (IP)

برای کم کردنTTL:

دو روش قدیمی و جدید در دسترس هست که روش جدید همراه با اموزش نسخه جهانیست,در مطلب امروز ما هر دو روش را برای شما توضیح میدهیم.

روش جدید:

با آمدن ادمین مستقیم(direct amin)نسخه ۱٫۳۷٫۰کاربران میتوانند مقادیر TTLرا با استفاده از User Level -> DNS Management -> TTL (bottom)عوض کنند.


روش جهانی:

انی روش تنها در صورتی کار میکند که بصورت موقتی per-record ttl values را با تنظمیات dns_ttl=0 in the directadmin.confغیرفعال کنید و دایرکت مستقیم را ریستارت کنید و بعد از اتمام کار آنرا روشن کنید.به یادداشته باید این روش مقادیر تمام TTLهارا در تمامی مناطق یکسان میکند.همینطور TTL مورد نظر خود را در directadmin.confقرار کنید و ادمین مستقیم را ریستارت کنید.وقتی که مقادیر dns_ttl=0 و default_ttl=300را مشخص کردید کد زیر را وارد کنید:

cd /usr/local/directadmin
echo "action=rewrite&value=named" >> data/task.queue; ./dataskq d2000

بعد از اتمام کار میتوانید دوباره dns_ttl=1را مشخص کنید و default_ttl=14400را به حالت پیش فرض بیارید و ادمین مستقیم را ریستارت کنید.


روش قدیمی:

پی نوشت:این روش در صورتی که dns_ttl=1فعال باشد تاثیر نخواهد داشت,حتی اگر غیرفعال هم باشد,شما فقط میتوانید مقادیرdefault_ttl= valueدر directadmin.confرا مطابق خواسته خودتان تغییر دهید,وقتی ای پی یک دامین را تغییر میدهید,end userها ای پی دامین های قدیمی را در حافظه کش ISP’sخود برای زمان مشخصی  ذخیره خواهند داشت.مقدار پیش فرض ذخیره آن ۱۴۴۰۰ثانیه یا ۴ ساعت میباشد,به این معنیست که بعد از اینکه شما ای پی سرور را تغییر میدهید,در بدترین حالت,کاربران آخر برای ۴ ساعت از ای پی اشتباهی استفاده خواهند کرد قبل از اینکه حافظه کش آن ها منقضی شود و مقادیر ای پی به مقدار درست برسد.ساده ترین راه برای کم کردن ارور در TTL,ما TTLرا از ۱۴۴۰۰را به ۱۰۰ثانیه برای همه ی دامین های روی سرور شما تغییر میدهیم(فرض بر اینکه سرور حرکت کند)کد زیر را دنبال میکنیم:

cd /usr/local/directadmin/data/templates
perl -pi -e 's/14400/100/' named.db
echo "action=rewrite&value=named" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

دو دقیقه صبر کنید تا پردازش انجام شود و فایل های /var/named/*.dbخود را چک کنید,حالا TTLاز ۱۴۴۰۰باید تبدیل به ۱۰۰ ثانیه شده باشد.بعد از اتمام آن همین کار را دوباره در فرمان PERL انجام بدهید و مقادیر ۱۴۴۰۰را با ۱۰۰ عوض کنید.اگر شما از این روش فقط برای یک دامین استفاده میکنید در فرمان PERL /var/named/domain.com.dbرا قرار دهید,فایل named.dbرا قرار دهید و آن را ریستارت کنید.در هر دو شرایط شما باید حداقل ۴ساعت اینکار را انجام دهیدقبل از اینکه فایل های ذخیره شده کش شما در ای پی شما از ۱۴۴۰۰ثانیه به ۱۰۰ثانیه تعغیر کند,اسم سرور همانطور که شما کد هارا برای آن وارد کرده اید در صف میمیاند و اینبار بجای ۱۴۴۰۰ثانیه هر ۱۰۰ ثانیه خواهد بود,و به کاربر آخر سریعتر ای پی جدید را خواهد داد.


اضافه کردن سابقهSRV:

سوابق SRVراه های استانداردی را برای سرویس ها اراعه میدهند تا از مقادیر متفاوتی استفاده کنند و برای یک برنامه مشخص, تا تشخیص دهد آن اتصالات به چه روشی هستند.ما از گفته های ویکی پدیا در اینجا استفاده کرده ایم,با توجه به گفته ها,فرمت باید به همچین شکلی باشد:

_service._proto.name TTL class SRV priority weight port target

و ما از مثال آنها استفاده میکنیم:

_sip._tcp.example.com. 86400 IN SRV 0 5 5060 sipserver.example.com.

قسمت ذکر شده یعنی _sip._tcp.example.comبه داخل سمت چپ قرمز سابقه SRVدر ادمین مستقیم (DIRECT ADMIN)میرود,و بخش ۰ ۵ ۵۰۶۰ sipserver.example.com.به داخل سمت راست آبی میرود.(ادمین مستقیم به صورت خودکار TTL را برای شما مشخص میکند).قسمت قرمز رنگ کد شامل سرویس ها,اسم ها,پروتکل ها و با فاصله کارکترها را جدا کرده است.کد زیر یک مثال از توضیحاتیس که به شما دادیم:

service: _sip
protocol: _tcp
name: example.com.
priority: 0
weight: 5
port: 5060
target: sipserver.example.com.

به یاد داشته باشید که بخش “name”باید همیشه با مقادیر اسم آن منطقه یکسان باشد.به طول مثال مقادیر نوشته شده در پایین باهم برابراند و از هر دو میشود استفاده کرد:

_sip._tcp.example.com.
_sip._tcp

شکسته شدن سوابق به صورت TXTو چند خط شدنه آنها:

در فایل های TXT هر خط برای هر خودش محدودیتی را دارد,سیستم DNSبه شما قابلیت استفاده از چند خطی برای سوابق را میدهد,ما از قابلیت چند خطی استفاده میکنیم زیرا DKIM keysبه اجازه استفاده از خط های بلند را نمیدهد.

به طور مثال فایل سابقه ی DKIM TXTکه ما برای directadmin.comاستفاده میکنیم در فایل dbهمچین متنی است:

x._domainkey 14400 IN TXT ( "v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEApxJI+ldB/P7ocCsU4MjgC0iK+sIQ2g1Ft1RG3LuqquzaY8dmK+SsLVQi8uuo8t7DzAhsAGcHgHNOi189twbtQEz"
"۴R3KOLhESd3xGUYP0FTvyejDOaAeZzvjCzI6oj42Y0pNDRrmuOgAd61qJy46+smfKc+QrI4E1DGHnjrlXzrsBK73DMqX9JuD9oGRaXDghakGdAebBjNcRsZfjIv84DPmrHE9/nqacqUnpK8Z71jAEc"
"nklPIfC6LNmrWPzG7+6fN+LbAAUSjvXGw0GpB6EkhRsrcSwilE+vPe+S42aE4dBCvAbLjcZgJIA/gVqnNlm8jfL8qshXpQjIUObfd+o4wIDAQAB" )

و پیش نمایس خروجی از dnsهمچین حالتی خواهد داشت:

[root@jbmc-software public_html]# dig TXT x._domainkey.directadmin.com +short
"v=DKIM1\; k=rsa\; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEApxJI+ldB/P7ocCsU4MjgC0iK+sIQ2g1Ft1RG3LuqquzaY8dmK+SsLVQi8uuo8t7DzAhsAGcHgHNOi189twbtQEz" "4R3KOLhESd3xGUYP0FTvyejDOaAeZzvjCzI6oj42Y0pNDRrmuOgAd61qJy46+smfKc+QrI4E1DGHnjrlXzrsBK73DMqX9JuD9oGRaXDghakGdAebBjNcRsZfjIv84DPmrHE9/nqacqUnpK8Z71jAEc" "nklPIfC6LNmrWPzG7+6fN+LbAAUSjvXGw0GpB6EkhRsrcSwilE+vPe+S42aE4dBCvAbLjcZgJIA/gVqnNlm8jfL8qshXpQjIUObfd+o4wIDAQAB"
[root@jbmc-software public_html]#

اگر یک برنامه در حال چک کردن سابقه اینگونه مقادیر باشد,به خود برنامه مربوط میشود که به چه حالت متن ها را نمایش دهد و آن ها را کنار هم بچیند,به طور مثال eximاز خط های منظم استفاده میکند و آنرا مرتب برای شما میچیند.


حذف دسته جمعی یک سابقه NSاز تمامی منطقه ها با استفاده از perl:

اگر شما هم میخواهید سابقه های NS را از تمامی مناطق خود حذف کنید,PERLمیتواند برای شما مفید باشد,فرض میکنیم شما میخواهید مقدار ns1.domain.comرا از تمامی سابقه های NSخود در تمامی مناطق پاک کنید:

۱)در مرحله اول برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی یک نسخه پشتیبان از تمامی مناطق خود تهیه کنید:

cd /var/named
tar cvzf /root/dns_backup.tar.gz *

۲)سپس کد زیر را اجرا کنید:

perl -pi -e 's#^.*NS\s+ns2\.domain\.com\.\n##' *.db

سعی کنید قبل از وارد کردن کد ها به آنها دقت کنید که اشتباهی وارد نشده باشد.

۳)در آخر نیاز دارید که تمامی سریال های در مناطق خود را بروزرسانی کنید,کد زیر را وارد کنید:

perl -pi -e 's#^.*NS\s+ns2\.domain\.com\.\n##' *.db

پی نوشت:یک منطقه باید حداقل یک سابقه NSرا داشته باشد,در غیر اینصورت کد ها بارگذاری نمیشود.

برای مطمعن شدن از عمل کردن کد یکی از منطقه هارا به صورت تصادفی چک کرده.

حذف شدن ایمیل ورودی به صورت خودکار در سرور

حذف شدن ایمیل ورودی به صورت خودکار در سرور


 

حذف کردن ایمیل

بهترین و سریعترین راه برای حذف شدن ایمیل های ارسالی به شما,فرستادن آن به سیاه چاله یا انتقال دادن آن است به طریق زیر:

:blackhole:

یا از

:fail:

هم میتوانید استفاده کنید.با کد اول پیام هایی که به شما ارسال میشوند به دست شما میرسند ولی ذخیره نخواهند شد, ولی در کد دوم  یک متن”پیام با موفقیت ارسال نشد”برای ارسال کننده نشان داده میشود.این کد ها برروی همه اکانت های شما کاربرد خواهند داشت.


کنترل کردن ایمیل اکانت های دامین پوینتر(domain pointer)

دامین پوینتر ها به شکلی طراحی شده اند که دقیقا مشابه دامینی باشد که زیر آنها ساخته شده اند,به همین دلیل نمیتوان مناطق زیادی از ان را تغییر داد.هر چند اگر شما میخواهید اطلاعات وبسایتی همانند دامین اصلی خود داشته باشد ولی قادر به دستکاری اکانت ایمیل های آن باشید,میتونید با ساخت domainpointer.comبه عنوان اسم کامل دامین و استفاده از لینک های نشانه ای اطلاعات سایت را به سایت اصلی وصل کنید.

۱)اگر Domain Pointerوجود دارد آنرا حذف کنید.

۲)یک Domain Pointerبه عنوان دامین کامل بسازید:- User Level -> Domain Setup -> Add Another Domain -> domain=domainpointer.com

۳)وصل کردن اطلاعات Root متعلق به domainpointer.comو وصل کردن آن به دامین اصلی یاهمان maindomain.com:

Admin Level -> Custom Httpd Config -> domainpointer.com

اضافه کردن کد کاستوم توکن(custome token):

*if SSL_TEMPLATE="1"|
|?DOCROOT=`HOME`/domains/maindomain.com/private_html|
|*else|
|?DOCROOT=`HOME`/domains/maindomain.com/public_html|
|*endif|

و برروی ذخیره کلیک کنید یا اینکه از روش دیگری اقدام کنید:

وصل کردن مسیر اطلاعات دامین کامل به کاربر username که نیازمند SSH خواهد بود:

cd /home/username/domains/domainpointer.com/
mv public_html public_html.old
ln -s ../maindomain.com/public_html ./public_html
mv private_html private_html.old
ln -s ../maindomain.com/private_html ./private_html
chown -h username:username public_html private_html

اگر تمامی مسیر هارا به درستی رفته باشید,هیچ اطلاعاتی نباید در مسیر public_htmlو private_htmlوجود داشته باشد و میتوانید این دو مسیر بی استفاده را حذف کرده.حالا کاملا جدا از دامین اصلی میتوانید ایمیل اکانت برای domainpointer.comبسازید.یکی از اثرات مفید استفاده از این روش این است که برای هر pointerمیتوانید,گواهی SSLآنها را کنترل کنید.


ساخت لیستی از تمامی اکانت ایمیل ها در سرور:

کد زیر که برای شما تهیه کرده ایم برای تمامی ایمیل اکانت های مجازی رو سرور شما جوابگو خواهد بود:

#!/bin/sh
cd /etc/virtual
for d in `cat domains`; do
{
if [ ! -s $d/passwd ]; then
continue;
fi
for u in `cat $d/passwd | cut -d: -f1`; do
{
echo $u@$d
};
done;
};
done;
exit 0;

به یاد داشته باشید این روش تمامی ایمیل های مجازی اکانت شمارا خروجی میکند.همچنین با اینکار ۱اکانت سیستمی برای هر کاربر وجود خواهد داشت,که با فایل های /etc/virtual/domainownersقابل برداشتن خواهد بود.


ذخیره کردن اطلاعات ایمیل بر روی پارتیشن متفاوت:

در حالت پیش فرض اطلاعات Maildirشما در مسیر زیر ذخیره شده اند:

 • /home/fred/imap/domain.com/user/Maildir
 • /home/fred/Maildir

در اینجا عبارت fredاسم اکانت سیستم میباشد.ذخیره کردن اطلاعات برروی دیگر پارتیشن ها مزایا خاص خود را دارد از قبیل:

 • میتوان از دیسک های کوچکتر و سریعتر استفاده کرد با عملکرد I/Oبهتری,برای ایمیل های iopsبالاتر نیاز است.
 • همچنین در دیسک وبسایت فضای بیشتری را فراهم میکند و سرعت پردازش وبسایت را بالاتر میبرد.
 • از پاک شدن اتفاقی اطلاعات ایمیل توسط خودتان جلوگیری میکند.

برای اینکار ما از تنظیمات Custom Mail Partitionکه متعلق به دایرکت ادمین است استفاده میکنیم,که به ما اجازه میدهد برخی اطلاعات مانند مسیر ها و مکان ذخیره ایمیل ها را شخصی سازی کنیم,به طور مثال مسیر( /home, eg: /email/fred/Maildir)را عوض کنیم.

۱)در مرحله اول فرض میکنیم که شما پارتیشن جدیدی برای ایمیل های خود را با استفاده از /etc/fstab نصب کرده اید و اماده اید که با ان کار کنید,در ابتدا باید به دایرکت ادمین در این مورد اطلاع بدین,کد زیر را وارد کنید:

cd /usr/local/directadmin
./directadmin set mail_partition /email
service directadmin restart

۲)مرحله دوم الزامی نیست:

یک شبیه ساز مکالمه را بین خودتان و ادمین مستقیم اجرا کنید تا ببنیداو برای شما چه چیزی را اجرا میکند,اگر که سوالی داشتید کد زیر را اجرا کنید:

cd /usr/local/directadmin
echo 'action=convert&value=mail_partition&simulate=yes' > data/task.queue.cb; ./dataskq d200 --custombuild

در قدم بعدی آنرا تبدیل میکنید.

۳)تبدیل:

cd /usr/local/directadmin
echo 'action=convert&value=mail_partition' > data/task.queue.cb; ./dataskq d200 --custombuild

۴)اگر به مشکلی برخوردید و خواستید که انرا دوباره اجرا کنید ولی فقط میخواهید آنرا چک کنید و فایل هایی که کپی نشده اند را دوباره کپی کنید برای مسیر,کافیست که یک کلمه yes را به تنظیمات مکالمه اضافه کنید.

cd /usr/local/directadmin
echo 'action=convert&value=mail_partition&quick=yes' > data/task.queue.cb; ./dataskq d200 --custombuild

۵)حالا که اطلاعات و مقادیر به درستی جای گذاری شده است,باید مثل گذشته بتوانید به ایمیل اکانت خود وارد شوید.فایل های قدیمی هنوز وجود دارند(درواقع اتفاقی شبیه به یک مسابقه برای کپی کردن برای آنها اتفاق افتاده است,و پیام های جدید دوبار کپی نخواهند شد)

۶)با جدا کردن اطلاعات ایمیل بر روی هارددیسک کاملا جدا,شما نیاز دارید که ادمین مستقیم هم در مصرف کاربرتان باشد,برای اطلاع دادن به ادمین مستقیم از پارتیشن جدید,کد زیر را وارد کنید:

/usr/local/directadmin/directadmin set ext_quota_partitions /email
service directadmin restart

نکته:اگر شما چند پارتیشن جدا دارید(به طور مثال:home2)کد دستوری کمی متفاوت و به این شکل میشود:/directadmin set ext_quota_partitions ‘/home2,/email’

و پس از آن به ادمین مستقیم اجازه دهید تا مقادیر رار برای شما تنظیم کند:

cd /usr/local/directadmin
echo 'action=rewrite&value=quota' > data/task.queue.cb; ./dataskq d2000 --custombuild
قرار گذاشتن DAبا گواهیSSL

قرار گذاشتن DAبا گواهیSSL

شما میتوانید به حالت ادمین مستقیم یا (direct admin)تغییر داده تا بتوانید از ssl بجای متن های ساده استفاده کنید و گواهی دلخواه را بسازید.

به یاد داشه باشید این اموزش برای ادمین مستقیم بر روی پورت ۲۲۲۲ هست و نه برای اپاچی.

ساختن یک گواهی دست ساز:

اگر که شما گواهی مختص به خودتان را ندارید میتوانید وارد کردن کدهایی که ما به شما میدهیم را شروع کنید.

/usr/bin/openssl req -x509 -sha256 -newkey rsa:4096 -keyout /usr/local/directadmin/conf/cakey.pem -out /usr/local/directadmin/conf/cacert.pem -days 9000 -nodes
chown diradmin:diradmin /usr/local/directadmin/conf/cakey.pem
chmod 400 /usr/local/directadmin/conf/cakey.pem

وارد کردن یک گواهی خریداری شده:

اگر که شما از قبل شماره کلید گواهی خریداری شده را دارید آن را به فایل های زیر انتقال دهید:

certificate: /usr/local/directadmin/conf/cacert.pem
key: /usr/local/directadmin/conf/cakey.pem

/usr/local/directadmin/conf/directadmin.confرا ویرایش کنید و ssl را بر روی ۱ قرار دهید,در حالت پیش فرض sslبر روی ۰ تنظیم شده است.این فرمان به ادمین مستقیم شما میگوید که گواهی را بارگزاری کند و به کلید فرمان میدهد تا از اتصال ssl استفاده کند.اطمینان حاصل کنید directadmin.confشما مقادیر را درست وارد کرده باشد.

cacert=/usr/local/directadmin/conf/cacert.pem
cakey=/usr/local/directadmin/conf/cakey.pem

اما در صورت نیاز میتوان آنهارا تغییر داد.ادمین مستقیم ها بعد از هر تغیری کوچکی درdirectadmin.conf. نیاز دارد که ریستارت شوند,اگر که شما گواهی CA Root Certificateرا دارید با وارد کردن کد زیر میتوانید آنهارا هم اضافه کنید.

carootcert=/usr/local/directadmin/conf/carootcert.pem

استفاده از ابزار رایگان Lets encryptبرای امن کردن ۲۲۲۲:

مثل ادمین مستقیم ۱٫۵۰٫۰ما قابلیتی اضاف کردیم که به شما اجازه میدهد,با استفاده از آن گواهی ssl دریافت کنید.

۱)در قدم اول lets encrypt را در سیستمتان فعال کنید.

۲)و بعد گواهی برنامه را برای host name خود تنظیم کنید.


ساختن گواهی اشتراک گذاشته شده سرور:

کدی که برای شما قرار میدهیم یک گواهی به شاتراک گذاشته سرور را به شما خواهد داد.

/usr/bin/openssl req -sha256 -x509 -newkey rsa:4096 -keyout /etc/httpd/conf/ssl.key/server.key -out /etc/httpd/conf/ssl.crt/server.crt -days 9000 -nodes

همچنین شما میتوانید برای انجام این کار از ادمین مستقیم هم استفاده کنید:برای این کار به عنوان ادمین وارد شوید,بر روی سطع کاربر کلیک کنید,از دامین که زیر ادمین بوجود اومده استفاده کنید (اگر دامین وجود ندارد اهمیتی ندارد میتوانیدتقلبی آنرا بسازید و استفاده کنید)

به گواهی ssl رفته,با این فرض که ادمین استفاده از سرور را تعیین میکند و گواهی که خودمان طراحی کرده ایم server.crtو فایل های server.keyرا میسازد.در ضمن اگر شما گواهی را میسازید,مراقبت باشید چون در حالی که شما اینکار را انجام میدهید یک درخواست گواهی و keyثبت خواهد شد,در حین این پردازش کلید ها ذخیره نمیماند(بجز برای ادمین ها بر روی ای پی سرور),پس فراموش نکنید که حتمن در جایی امن گواهی ها و کلید هارا ذخیر داشته باشید.


روش ساختن /etc/exim.cert and /etc/exim.key:

اگر که میخواهید exim.certجدیدی بسازید یا فایل های exim.key کد زیر را وارد کنید:

/usr/bin/openssl req -x509 -sha256 -days 9000 -nodes -newkey rsa:4096 -keyout /etc/exim.key -out /etc/exim.cert

و جواب تمام سوالات را به مقادیر و اطلاعاتی که میخواهید گواهی داشته باشد میتوانید پر کنید و پس از اتمام کارتان کد بعدی را وارد کنید:

chown mail:mail /etc/exim.key
chmod 644 /etc/exim.key
chmod 644 /etc/exim.cert
/etc/init.d/exim restart

پیام های خطاهای مربوطه در /var/log/exim/mainlog:

(SSL_CTX_use_PrivateKey_file file=/etc/exim.key): error:0200100D:system library:fopen:Permission denied

به یاد داشته باشید که /etc/proftpd.confهم از انها استفاده میکنند.


گواهی SSLبا dovecot

به صورت پیش فرض /etc/dovecot/dovecot.confازفایل های exim cert/keyاستفاده میکند.

/etc/exim.cert
/etc/exim.key

اینجا جاییست که باید فایل ها را قرار دهید.همچنین Dovecot از گواهی ای پی ها پشتیبانی میکن,در صورتی که به چندین گواهی از dovecotاحتیاج  داشتید./etc/dovecot/dovecot.conf additions:

local_name 1.2.3.4 {
ssl_cert = </etc/ssl/certs/imap.example.org.crt
ssl_key = </etc/ssl/private/imap.example.org.key
}
local_name 1.2.3.5 {
ssl_cert = </etc/ssl/certs/imap.example2.org.crt
ssl_key = </etc/ssl/private/imap.example2.org.key
}

مسیر ها و مقادیر هارا هر طور که میخواهید مشخص کنید.مطمع شوید که گواهی ها و کلید ها از طریق “mail”.قابل خواندن هستند.سرور های جدید تر و mailهای جدید تر ممکن است از SNI پشتیبانی کنند(که البته ما به شما پیشنهاد نمیکنیم)در برخی شما میتوانید ipsهای را به جای مقادیر local name قرار دهید بوسیله مقادیر واقعی “imap.domain.com”,اما به عنوان کاربر باید دقیقا از همان مقادیر استفاده کرد تا اثر گذار باشند.


گواهی های سطح بالا:

اگر که شما گواهی CA Root را دارید میتوانید خط زیر را در /etc/dovecot/dovecot.conf.خود جاگذاری کنید:

/etc/exim.cacert

و دیگر نیازی به اضافه کردن :

ssl_ca = </etc/exim.cacert

ندارید.همچنین ممکن از بخواهید با “chattr +i dovecot.conf” بخش dovecot.confخود را قفل گنید تا از هشدار فرستادن کاستوم بیلد جلوگیری کنید.

بروزرسانی:اگر شما به سادگی باندل caرا در /etc/exim.certقرار دهید,دقیقا در زیر گواهی اصلی,dovecotآنرا به درستی میخواند.با اینجام اینکار در eximو یا dovecotشما را از نوشتن و تغییر دادن در فایل های exim.confو dovecot.conf راحت میکند.


مشکل کار نکردن SSHبعد از نصب با اکانت های قدیمی:

تمامی اکانت های SSHکه بااستفاده از ادمین مستقیم (direct admin)ساخته شده اند,تنظیمات AllowUsersرا به فایل های /etc/ssh/sshd_configاضافه میکنند.زمانی که شما ادمین مستقیم را نصب میکنید,گزینه “root” و ”admin”را در بخش تنیمات AllowUsersاضافه میکند.تمامی کاربرانی که اکانت SSHرا در سیستم خود داشتند,نیاز دارند که فایل ها را اضافه کنند تا دسترسی به سرور با SSHبرای انها ممکن بشود.


نحوه راه اندازی Mail system:

مشکل رایجی که همه با ان روبرو میشوند راه اندازی اشتباه mail systemاست.در اینجا ما لیستی از قواعد و قانون هایی که باعث با آنها توجه شود را قرار داده ایم:

۱)نام های هاست(host name) و دامین ها (domain)که در حال استفاده هستند باید متفاوت باشد.به طور مثال اگر دامینی به اسم domain.comدارید و میخواهید ایمیلی بر روی اکانت user@domain.comدریافت کنید,نباید نام هاست خود را domain.comقرار دهید.ما به شما پیشنهاد میکنیم در عوض از server.domain.com استفاده کنید.برای حل این مشکل مطمعن شوید سابقه ای برای server.domain.comقرار دهید.

۲)نام هاست شما باید در فایل های /etc/virtual/domainsباشد.

۳)نام هاست شما نباید در بین فایل های /etc/virtual/domainownersباشد.

۴)نام هاست شما باید انرا حل کند,اگر که اینکار را نکرد میتواند با اضافه کردن سابقه به منطقه dnsخود مشکل را حل کنید.

۵)دو مسیر /etc/virtual/hostnameو /etc/virtual/server.domain.comباید وجود داشته باشند و هیچ فایلی در آنها وجود نداشته باشد.

۶)هر دامینی را که میخواهید برای ایمیل استفاده کنید(برای مثال:domain.com) باید در هر دو مسیر /etc/virtual/domains file and the /etc/virtual/domainowners fileوجود داشته باشند و فایل آنها هم همینطور.مسیر /etc/virtual/domain.comباید وجود داشته باشد و همینطور فایل /etc/virtual/domain.comباید وجود داشته باشد.

۷)دسترسی فایل ها برای جعبه دریافت های مجازی و بالا امدن آنها به کد زیر نیاز دارد:

/var/spool/virtual/domain.com 770 username:mail
/var/spool/virtual/domain.com/* 660 username:mail

۸)مطمعن شوید اسم هاست شما تماما با حروف کوچک نوشته شده است.

۹)مطمعن شوید که سرور اصلی شما یک پشتیبانی وارونه دارد.

بروزرسانی Apache و مشکلات آن

بروزرسانی Apache و مشکلات آن

در پست امروز به مشکلات و عیب هایی که در بروزرسانی اپاچی ممکن است به ان بربخوریم میپردازیم.قبل از بروزرسانی ما اول باید نسخه اپاچی خود را بدانیم, شما میتوانید با وارد کردن کد زیر نسخه فعلی خود را مشخص کنید

usr/sbin/httpd -v/

کاستوم بیلد(شخصی سازی شده کنونی)

اگر که کاستوم بیلد استفاده میکنید(همانطور که بیشتر boxها استفاده میکنند)کد زیر را اجرا کنید:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build apache
./build php n
./build rewrite_confs

کاستوم apache(شخصی سازی شده)(end of life)

اگر شما از کاستوم اپاچی با نسخه ۱٫۳ استفاده میکنید یا نسخه های بروز تر کد زیر را اجرا کنید:

cd /usr/local/directadmin/customapache
./build clean
./build update
./build apache_mod_ssl

اگر که شما از اپاچی ۲٫xاستفاده میکنید در خط چهارم بجای mod ssl از “./build apache_2″استفاده کنید,این کد ها اپاچی و تنظیمات اصلی شما  را به اخرین نسخه بروزرسانی میکند.بعد از بروزرسانی اپاچی شما نیاز دارید که انرا ریستارت کنید برای اینکار کد زیر را اجرا کنید.

در red hat:

/sbin/service httpd restart

در free BSD

/usr/local/etc/rc.d/httpd restart

حالا گاهی برای شما مشکلی پیش می اید که بعد از بروزرسانی در free BSDاپاچی متوقف میشد,به دلیل فایل های اضافه ای که در /var/log/httpd/error_log.شما جا مانده اند,شما باید با برنامه open sslبا استفاده از تنظیمات کانفیگ خود از recompile phpحذف کنید.برای اینکار کد زیر را وارد کنید.

cd /usr/local/directadmin/customapache
vi configure.php
#remove --with-openssl from the file, save, exit.
./build clean
./build php n

شاید یک مشکل mod_perlبرای شما باشد,در این صورت /etc/httpd/conf/httpd.confرا تغییر دهید:

AddModule mod_perl.c

به

#AddModule mod_perl.c

تغییر دهید , سپس اپاچی را با استفاده از کدی که بالا گفتیم ریستارت کنید.اگر شا ماژول “AddModule mod_perl.c”را ندارید نگران نباشید.اگر ماژول “LoadModule perl_module /usr/lib/apache/mod_perl.so”را دارید انرا هم حذف کنید.حذف آنها تاثیری در فایل های cgi-binشما ندارید.(در واقع ما تعداد افراد خیلی کمی دیدیم که از mod_perlاستفاده کنند.)

روش قبلی ما برای حل مشکل حذف کردن thp phpپرچم های یا (flag)از فایل های httpd.confبود.برای اینکار کد زیر را اجرا کنید:

cd /usr/local/directadmin/data/templates
cp virtual_host*.conf custom
cd custom
perl -pi -e 's/php_admin/#php_admin/' *
echo "action=rewrite&value=httpd" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
/usr/local/directadmin/dataskq d
/usr/local/etc/rc.d/httpd restart

یکی از کاربران ما به ما گزارش دادند که موفق شدند با نصب zendمشکل خود را حل کندبرای نصب zend کد زیر را وارد کنید:

cd /usr/local/directadmin/customapache
./build zend

ممکن است شما نیاز به بازگشت به نسخه قبلی zendاز نسخه ۲٫۶٫۲ به نسخه ۲٫۵٫۷داشته باشید و همین طور فایل های باینری zendممکن است قابلیت اجرا نسخه های قدیمی تر را نداشته باشد,برای راه اندازی به نسخه ۱٫۳٫۳۳اپاچی و ۴٫۳٫۱۱php داشته باشید,برای اجرای آن کد زیر را وارد کنید:

cd /usr/local/directadmin/customapache
./build clean
perl -pi -e 's/1.3.34/1.3.33/' build
perl -pi -e 's/1.3.34/1.3.33/' configure.apache_ssl
perl -pi -e 's/2.8.25/2.8.24/' build
perl -pi -e 's/4.4.1/4.3.11/' build
./build update_data
./build all d

ریستارت نشدن اپاچی

مواجه شدن با [crit] (98)Address already in use: make_sock: could not bind to port 8090

به یاد داشته باشید که این اموزش قدیمی است و برای کاستوم اپاچی ۱٫۳ قرار داده شده,بوت در حال حاظر ما برای شما فراهم کرده ایم همچین مشکلی را ندارد.اگر اپاچی به طور کامل خاموش نمیشود,ریستارت کردن به روش graceful restartهم میتوانید امتحان کنید و همچنین  مطمعن شوید که سیستم شما بروزاست تا با اسکریپت های قدیمی phpروی سرور مواجه نشوید.

ارور [crit] (98)Address already in use: make_sock: could not bind to port 8090

یا [crit] (98)Address already in use: make_sock: could not bind to port 443

یا [crit] (98)Address already in use: make_sock: could not bind to port 80

در /var/log/httpd/error_logخود مواجه شدید,به این معنی است اپاچی قبل از ریستارت شدن کاملا خاموش نمیشود.در این صورت اپاچی قادر نخواهد بود پردازش های جدید را انجام دهد چرا که پورت ها هنوز توسط پردازش های قبلی که با اپاچی خاموش نشده بودند متصل است.

برای حل این مشکل از بوت اسکریپ دیگری استفاده میکنیم که صبر خواهد کرد تا تمامی پردازش های اپاچی متوقف شوند و بعد یک پردازش جدید را شروع کند,برای اینکار کد زیر را وارد کنید.

d /usr/local/directadmin/customapache
rm -f httpd*
./build update

پس از دانلود اسکریپت های جدید شما باید آنهارا نصب کنید, برای نصب در red hat :

cp httpd /etc/init.d/httpd
chmod 755 /etc/init.d/httpd
chkconfig httpd reset

و برای نصب در free BSD :

cp httpd_freebsd /usr/local/etc/rc.d/httpd
chmod 755 /usr/local/etc/rc.d/httpd

تغییر اپاچی برای graceful restarts:

خوشبختانه بعد از نسخه ۱٫۳۳٫۷دیگر شما نیاز به عوض کردن و اعمالات تغییر در بوت نیستید و با تماس با DAخود میتوانید از ان بخواهید این کار رار برای شما انجام دهند.

روش قدیمی که شما خودتان میتوانید عمل کنید:

اگر که شما میخواهید هنگام ریستارت اپاچی از دانلود فایل های مزاحم دوری کند شما باید graceful restartsرا انجام دهید و برای اینکار نیاز دارید که اسکریپت بوت httpdخود را عوض کنید,مسیر اسکریپت بوت شما با توجه به سیستم عامل شما میتواند متنوع باشد.برای سیستم عامل free BSD:

/usr/local/etc/rc.d/httpd

وبرای بقیه سیستم عامل ها:

/etc/init.d/httpd

برای تغییر شما نیاز دارید که اسکریپت بوت خود را عوض کنید,برای اینکار این کد را پیدا کنید:

 restart)
 stop
 waitforexit "httpd" 20
 start
 ;;

و برای خواندن به

restart)
 kill -USR1 `cat $PIDFILE`
 ;;

آنرا تغییر دهید.دقت کنید که این روش زیاد تست نشده است و شما باید حواستان جمع باشد تا زمانی که از شرایط ثابت شدن راضی باشید.اگر اپاچی متوقف شده باشد,گزینه ریستارت آن باعث نمیشود دوباره راه اندازی شود.شما باید حتمن دکمه استارت را بزنید همانطور که دکمه ریستارت در graceful restartفقط زمانی عمل میکند که در حال پردازش باشد.


حمله ویروس slow -loris:

slow loris وقتی اتفاق میوفتاد که شخصی سعی میکند با ip خود به سرور اپاچی شما وصل و تمامی ریز پردازش های شما را با درخواست های زیاد مسدود کند,راهی که ما به شما پیشنهاد میدهیم نصب anti loris هستش و محدود کردن  آنها برای اینکه در یک زمان فقط تعدادی از انها به سرور دسترسی داشته باشند.برای نصب آن کد زیر را وارد کنید:

cd /root
wget http://files.directadmin.com/services/all/mod_antiloris/installoris
chmod 755 installoris
./installoris

به یاد داشته باشید این ماژول برای اپاچی ۲٫xمیباشد و نه برای ۱٫۳٫


بروزرسانی:نصب برنامه جدید mod_reqtimeoutامنیت بیشتری نسب به روش قدیمی mod_antilorisدارد,برای چک کردن کد زیر را وارد کنید:

/usr/sbin/httpd -l | grep mod_reqtimeout

و اطمینان حاصل کنید کهmod_reqtimeout.cرا در خروجی ها میبینید,همچنین /etc/httpd/conf/extra/httpd-default.conf for:را برای متنی مشابه زیر چک کنید:

<IfModule reqtimeout_module>
 RequestReadTimeout header=20-40,MinRate=500 body=20,MinRate=500
</IfModule>

۵مشکل رایج سیستم لینوکس و راهکارهای آن

۵مشکل رایج سیستم لینوکس و راهکارهای آن

چگونگی مهار کردن مشکلات رایجی که در سیستم لینوکس با آن مواجه میشوید

سیستم عامل لینوکس با اینکه به راحتی نصب شده و در کار کرد روان ان شکی نیست ولی همانند تمامی سیستم عامل ها دارای نقص های منحصر به فرد و مشکلات خاص خود میباشد.در اینجا ما سعی کرده ایم با استفاده از نظر سنجی تا حد خیلی زیادی به ایرادات رایج آن بپردازیم با با ارائه راهکار آنهارا حل کنیم.

۱)  درایور های وایفای (به خصوص چیپ های Broad cam)

در یک نگاه کلی چیپ های وایفای و مخصوصا Broad cam ها همواره جزو مشکل ساز ترین مورد هایی است که با  سیستم لینوکس مواجه میشود.به جرات میتوان گفت در نظر سنجی انجام شده بیشترین شکایات و درخواست ها در مورد این دومورد دردسرساز بوده اند و برطرف کردن آن به تنهایی نیاز به مطلبی کاملا جدا دارد.

ما در اینجا راهکارهای ساده برای مقابله با انرا برای شما ذکر کرده ایم:

 • Broadcam کارت خود را پیدا کنید.شما میتوانید با استفاده از lspci ایدی PCIخود را پیدا کنید.

 • مشخص کنید که (DISTRO یا  Distribution)شما کارت شما را پشتیبانی میکند یا نه.

 • در صورت پشتیبانی نحوه راه اندازی درست کارت خود را پیدا کنید.

برای مثال:اگر PCI ایدی شما ۱۴e4:4315میباشد و شما از Ubunuاستفاده میکنید پس میفهمیم که کارت BCM4312 نصب پکیچ firmware-b43-installer را پشتیبانی میکند.

راهکار دیگری که وجود دارد میتوانید در مورد کارت وایفای خود تحقیق کنید تا قبل از خرید پشتیبانی ذکر شده را ببینید.

۲)درایور های پرینتر (به خصوص Canon و Lexmark)

با گزارش ها و شکایات و در خواست های کمک زیادی که شده چاپگر ها هم میتوانند مشکل ساز باشند.اگر به فکر خرید چاپگر جدیدی هستید بهتر از قبل از ان سازگاری ان با سیستم خود را حتمن چک کنید.اما اگر قصد دارید از سیستم عامل دیگری به لینوکس بیاید تفاوتی ایجاد نمیکند.
اگر قصد دارید برای خرید پرینتر تحقیق کنید وبسایت open printingو اطلاعات جامع ان و پشتیبانی رسمی distribution خود دوتا از بهترین مکان های برای شروع تحقیقتون هستند.
به یاد داشته باشید که تمامی کارایی های یک دستگاه باید سازگار باشد به خصوص برای دستگاه هایی که چند کاره هستند. یک ایراد مشترک در بین دستگاهای پرینتر Canonاین است که درایور ها اغلب در سایت های غیر انگلیسی و بعضی اوقات در سایت های متفرقه فعال هستند.

۳)ویدیو

ویدیو بحث نسبتا پیچیده ای است.در بحث ویدیو در سیستم عامل لینوکس به راحتی کار میکند ولی مشکل از جایی شروع میشود که ویدیو نیاز به شتاب گرفتن دارد یا تا حدودی تعداد فریم های بالا میرود.حتی در اخرین و جدیدترین کارت گرافیک ها که اخرین تکنولوژی هایی مثل NVIDIA Optimus و ATI dynamicنصب و ثبات درایور ها,مدریریت قدرت مفید سیستم.اگر شما گیمر نیستید پس نیازی به اخرین کارت گرافیک ها و قطعات بروز نیازی ندارید و نیازی به نگرانی در مورد مشکلات ویدیو ندارید.اگر بدنبال خرید یک لبتاب جدید برای سستم عامل لینوکس میباشید مطمعن شوید که قطعات مورد نظر برای انجام بازی های مورد نظر خودتون رو داراست(درصورتی که گیمر باشد).خوشبختابه شرایط برای سیستم عامل لینوکس رو به بهبود است و برنامه نویسان در سعی در روان کردن سیستم دارند.

۴)صدا

یکی از اسان ترین مباحث برای سیستم عامل های دیگر صدا و تصویر است که در بالاتر به ان پرداختیم.مشکل از انجا شروع میشود که سعی میکنید وارد قسمت تخصصی تر شوید و محصولی حرفه ای تر را به رایانه خود وصل کنید مثل بلندگوهایی با قابلیت صدا با کانال های متفاوت یا لغو صدای اکو در بلندگو ها و تجهیزات پیشرفته تر.پیشنهاد ما به شما این است که اگر قصد استفاده از تجیهزات حرفه ای صوتی را دارید بهتر است به دنبال (DISTRO)خاص خود برای نتیجه ایده آل باشید.

۵)نصب

با دسته بندی هایی که صورت گرفت نصب لینوکس میتواند یکی از مشکلات همه گیر در دنیای لینوکس باشد بطوری که شرایط و سازگاری لینوکس با تمامی قطعات سخت افزاری یکسان عمل نمیکند و گاها مشکلات عجیبی در ان بروز میدهد.خیلی کم اتفاق می افتد کسانی که با سیستم عامل لینوکس سروکار داشته اند به سراغ سیستم عامل دیگری بروند زیرا به دلیل منبع باز بودن(Open source)بودن لینوکس هماره طرفداران وفادار خود را در بین جامعه برنامه نویسان داشته.

آینده برای لینوکس روشن تر است

دیگر مشکلاتی که زیاد تکرار شده است بلوتوث,قطع و وصل شدن کارایی سیستم,HiDPI و مشکلات صفحه لمسی.ممکن است شما هم متوجه الگویی که بین ایرادات وجود دارد را حس کنید,بیشتر مشکلاتی که ذکر شده بود برای رایانه های شخصی بودند و نه لبتاب ها,و این موضوع تا حدی قابل درک است زیرا امار نصب شده سیستم عامل لینوکس در روی رایانه های شخصی کمتر از لبتاب است ولی خوشبختانه مقدار شرکت کنندگان و کسانی که در حال نصب لینوکس بر روی رایانه های شخصی خود هستند در حال افزایش است.

عیب یابی عمومی در لینوکس

عیب یابی عمومی در لینوکس

دستیابی های سیستم عامل لینوکس

 

در این مطلب به عیب یابی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم عامل لینوکس میپردازیم. Read More »