شاپینگ سرور

ویژگی های مدیریت محتوای سایت صفحه محور

ویژگی های مدیریت محتوای سایت صفحه محور این نرم افزارهای مدیریت محتوا (cmsها) واحد اطلاعاتی وب سایت را صفحه در نظر گرفته اند . یا از بیان دیگر سایت را هویتی متشکل از صفحات می دانند و لذا تمام سعی خود را مصرف مدیریت صفحه می نماید و این امکان را به مدیریت سایت می […]

Read More »

کار با سیستم مدیریت محتوای صفحه محور

کار با سیستم مدیریت محتوای صفحه محور این نرم افزارهای مدیریت محتوا (cmsها) واحد اطلاعاتی وب سایت را صفحه در نظر گرفته اند . یا از بیان دیگر سایت را هویتی متشکل از صفحات می دانند و لذا تمام سعی خود را مصرف مدیریت صفحه می نماید و این امکان را به مدیریت سایت می […]

Read More »

ظاهر گرافیکی سایت در سیستم مدیریت محتوای صفحه محور

ظاهر گرافیکی سایت در سیستم مدیریت محتوای صفحه محور این نرم افزارهای مدیریت محتوا (cmsها) واحد اطلاعاتی وب سایت را صفحه در نظر گرفته اند . یا از بیان دیگر سایت را هویتی متشکل از صفحات می دانند و لذا تمام سعی خود را مصرف مدیریت صفحه می نماید و این امکان را به مدیریت […]

Read More »

وب سایت کوچک در سیستم مدیریت محتوای صفحه محور

وب سایت کوچک در سیستم مدیریت محتوای صفحه محور این نرم افزارهای مدیریت محتوا (cmsها) واحد اطلاعاتی وب سایت را صفحه در نظر گرفته اند . یا از بیان دیگر سایت را هویتی متشکل از صفحات می دانند و لذا تمام سعی خود را مصرف مدیریت صفحه می نماید و این امکان را به مدیریت […]

Read More »

سیستم مدیریت محتوای صفحه محور

سیستم مدیریت محتوای صفحه محور همانطور که پیشتر در مورد سیستم های مدیریت محتوا توضیحاتی داده شد این سیستم ها دارای ویژگی ها و انواع مختلفی می باشد. در این بخش از آموزش به بررسی این نوع سیستم از نظر نرم افزاری پرداخته شده است.در اینجا سیستم مدیریت محتوای صفحه محور یا همان page base […]

Read More »