آمار استفاده در انتشار و نمایش مدیریت محتوا

آمار استفاده در انتشار و نمایش مدیریت محتوا

آمار استفاده در انتشار و نمایش مدیریت محتوا

در توضیحات پیشین در مورد مدیریت محتوا مطالب کاملی گفته شد و نیز به این موضوع پرداخته شد که مدیریت محتوا دارای قابلیت ها و ویژگی های متفاوتی می باشد. در این میان به مدیریت محتوای قابلیت محور رسیدیم که خود نیز دارای زیر شاخه هایی از جمله انتشار و نمایش می باشد. در میان موضوع ذکر شده به بخشی با عنوان آمار استفاده پرداخته شده است که با آن آشنا می شویم. Read More »