برخی از حمالات هکرها بر روی سایت

برخی از حمالات هکرها بر روی سایت   [thumbnail target=”_self” alt=”برخی از حمالات هکرها بر روی سایت” src=”http://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/07/images-5-1.jpg”]   برخی از حمالات هکرها بر روی سایت: شنود(Sniffing )داده های رمزنگاری شده بر روی شبکه ممکن ا ست به منظور د ستر سی بدون مجوز بکار گرفته شوند و شنود شوند   دیفیس (Defacement : )این […]

Read More »