چگونه می توان مطمئن شد که Gzip کارش را انجام داده است

چگونه می توان مطمئن شد که Gzip کارش را انجام داده است

چگونه می توان مطمئن شد که Gzip کارش را انجام داده است

این نرم افزار به آرامی و نرمی کار می کند که یک راه برای اطمینان از صحت کار وجود دارد.

شما با Gzip نه تنها با سرعت بارگذاری بالا روربرو می شوید بلکه بهنای باند را نیز کاهش می دهد. Read More »