منظور از رایانش ابری چیست

منظور از رایانش ابری چیست

منظور از رایانش ابری چیست

می توان رایانش ابری را اینگونه تعریف کرد که دسترسی به عملکرد و دسترسی رایانه ها را به واسطه اینترنت و یا یک شبکه محلی فراهم می نماید. در ادامه  این بخش از آموزش به تعریفی جامع تر درباره این مورد پرداخته شده است. Read More »