منظور از ایمن کردن wp-admin چگونه است

منظور از ایمن کردن wp-admin چگونه است

منظور از ایمن کردن wp-admin چگونه است:

با ضافه کردن پسور در واقع یک لایه محافظتی دوم ایجاد می کنیم. در ورد پرس اکثر جملات به واسطه نرم افزار خرابکاری می شود.

Read More »