خصوصیات رنگ آبی

خصوصیات رنگ آبی

خصوصیات رنگ آبی

ابتدا قبل از اینکه به رنگ سبز بپردازیم باید این را بدانیم که رنگ ها به دو دسته رنگ های سرد و رنگ های گرم تقسیم می شوند. در این میان به خصوصات رنگ آبی که در اصل یکی از سه رنگ اولیه می باشد پرداخته شده است. Read More »

نکته در مورد رنگ آبی

نکته در مورد رنگ آبی

نکته در مورد رنگ آبی

ابتدا قبل از اینکه به رنگ سبز بپردازیم باید این را بدانیم که رنگ ها به دو دسته رنگ های سرد و رنگ های گرم تقسیم می شوند. در اینجا به نکته مهمی در مورد رنگ آبی پرداخته شده که باید در طراحی یک سایت مورد توجه قرار بگیرد. Read More »