ویژگی رنگ های سرد

ویژگی رنگ های سرد

ویژگی رنگ های سرد

باید این نکته را دانست که رنگ ها به دو دسته رنگ های سرد و رنگ های گرم تقسیم می شوند. در این بخش از آموزش به معرفی ویژگی های رنگ سرد پرداخته شده است که با آن آشنا می شویم. Read More »

رنگ های گرم و سرد

رنگ های گرم و سرد

رنگ های گرم و سرد

باید این نکته را دانست که رنگ ها به دو دسته رنگ های سرد و رنگ های گرم تقسیم می شوند. در این بخش از آموزش به معرفی نام های رنگ سرد و گرم پرداخته شده است که با آن آشنا می شویم. Read More »