ویژگی رنگ های گرم

ویژگی رنگ های گرم

ویژگی رنگ های گرم

باید این نکته را دانست که رنگ ها به دو دسته رنگ های سرد و رنگ های گرم تقسیم می شوند. در این بخش از آموزش به معرفی ویژگی های رنگ گرم پرداخته شده است که با آن آشنا می شویم. Read More »

رنگ های گرم و سرد

رنگ های گرم و سرد

رنگ های گرم و سرد

باید این نکته را دانست که رنگ ها به دو دسته رنگ های سرد و رنگ های گرم تقسیم می شوند. در این بخش از آموزش به معرفی نام های رنگ سرد و گرم پرداخته شده است که با آن آشنا می شویم. Read More »