تفاوت روترهای سخت افزاری و نرم افزاری

تفاوت روترهای سخت افزاری و نرم افزاری

تفاوت روترهای سخت افزاری و نرم افزاری

در ابتدای بحث باید این موضوع را دانست که روتر ها هم انواع مختلفی دارند که هر کدام قابلیت ها و ویژگی ها و اساس کار مختص به خود را دارند. در اصل روترها به دو دسته روترهای سخت افزاری و روترهای نرم افزاری تقسیم می شوند. در این بخش از آموزش به بررسی تفاوت میان این دو دسته پرداخته شده است. Read More »