ساختار دایرکتوری لینوکس

ساختار دایرکتوری لینوکس

ساختار دایرکتوری لینوکس

سر آغاز دایرکتوری هر لینوکس با روت می باشد و ساختار آن همانند یک درخت است.در اینجا یه تشبه لینوکس پرداخته شده است. Read More »