تمدید دامنه IR

تمدید دامنه IR

تمدید دامنه IR

برای تمدید دامنه IR ابتدا مشخصه های شناسه را طبق آموزش های قبلی تنظیم کنید. برای این کار باید از دامنه های من وارد دامنه خود شده و در بخش رابط ها گزینه تغییر رابط ها را انتخاب کنید.

تمدید دامنه IR

Read More »