چرخه فعالیت دامنه { درحال حذف دامنه }

چرخه فعالیت دامنه { درحال حذف دامنه }

چرخه فعالیت دامنه { درحال حذف دامنه }

وقتی که دامنه شما در حال حذف شدن باشد در این حالت دامنه را نمی توانید تمدید کنید و ۵ روز در حالت delete قرار دارد سپس بعد از گذشت ۵ روز می توانید دامنده را دوباره برای عموم ثبت کنید. Read More »