قابلیتAccess control Proxy

قابلیتAccess control Proxy

قابلیتAccess control Proxy

باید این نکته را بدانیم که پروکسی دارای انواع مختلفت با کاربرد های متفاوت می باشد . در متن زیر به تعریف قابلیت  Access control Proxyدر سیستم پرداخته شده است که با آن آشنا می شویم. Read More »