بخش Model در معماری ASP.NET MVC

بخش Model در معماری ASP.NET MVC

بخش Model در معماری ASP.NET MVC

یکی از مهم ترین بخش ها در MVC که در واقع بار اصلی را بر عهده دارد Model می باشد.این بخش دارای قابلیت ارتباط با داده ها می باشد. در ادامه مطلب به طور کامل درباره این مورد صحبت شده است. Read More »