منظور از وضعیت های مختلف Whois یک دامنه چیست

منظور از وضعیت های مختلف Whois یک دامنه چیست در این جا حالت هایی از وضعیت های مختلف Whois توضیح داده می شود. مانند حالت فعال ، موجود ، ثبت شده ، عدم امکان حذف و …

Read More »