سوپرکامپیوترها چه چیزهایی هستند

سوپرکامپیوترها چه چیزهایی هستند

سوپرکامپیوترها چه چیزهایی هستند

این نوع کامپیوتر ها سیستم هایی هستند که در زمینه معرفی میزان ظرفیت محاسبه در واحد زمان پیشروی کرده اند.جالب است بدانید که سریعترین عضور سوپر کامپیوتر ها در جهان K computer, SPARC64 VIIIfx 2.0GHz می باشد. Read More »