منظور ازsrv/–داده‌های سرویس

منظور ازsrv/–داده‌های سرویس

منظور ازsrv/–داده‌های سرویس

 

srv/ – را نیز می توان داده های سرویس نامید یا به عبارت دیگر می توان اینگونه بیان نمود که این دایرکتوری های در اصل داده هایی را در بر می گیرد که سرویس ها در اختیار سیستم قرار می دهد.در ادامه مطلب به توضیحی بیشتر در ایباره خواهیم پرداخت. Read More »