تعریف MS SQL Server چیست

تعریف MS SQL Server چیست MS SQL Server می توان گفت سیستم بانک های اطلاعاتی رابطه ای را گویند. این سیستم توسط شرکت ماکروسافت ارائه شده است. در این سیستم درخواست ها سرویس دهنده برای سرویس گیرنده ارسال می شود تا سرویس گیرنده آن را بررسی و آنالیز کند. این سیستم بر دو مدل مخزن […]

Read More »