برعکس کردن شماره ها در C++

برعکس کردن شماره ها در C++

امروز در این مطلب نحوه برعکس کردن شماره ها در زبان C++را شرح میدهیم,به معنی چاپ کردن اعداد از اول به آخر میباشد,به طور مثال شماره ۸۶۴ و برعکس آن ۴۶۸میباشد.با چند مثال اول به شما توضیح میدهید که چگونه میتوانیم بیلد ها را در C++تعغیر دهیم.ما میتوانیم با استفاده از لوپ ها و و کارکتر های متفاوت و همینطور اپراتور حساب ها آنها را وارونه کنیم.

منطق شماره های وارونه در C++

ماژول  (%)نشانه ای برای پیدا کردن شماره های وارونه داده شده است.منطق شماره های وارونه شده به این ترتیب پیش میرود.

۱)یک شماره تا ۰را شروع کنید.

۲)شماره وارونه را ۱۰برابر کرده.

۳)شماره داده شده را تقسیم بر ۱۰ کرده تا ماژول را پیدا کنید.

۴)ماژول و شماره وارونه را به همدیگر اضافه کنید.

۵)نتایج قدم چهارم را چاپ کنید.

۶)یک عدد داده شده را بر ۱۰ تقسیم کنید.

۷)قدم های ۲ تا ۶ را تکرار کنید تا نتیجه خروجی بدست آید.

چگونه رقم هارا در C++وارونه کنیم

در این بخش میپردازیم به اینکه چگونه میتوان با روش های مختلف مانند loop و recursionرقم هارا وارونه کرد.

مثال۱:پیدا کردن شماره های وارونه با استفاده ازWhile Loop:

قبل از وارد شدن به برنامه بهتر است اول با مفهوم while loop اشنا شده و طرز کار آنرا درک کنیم.اجرای loopبه این صورت است که چند بار قبل از به شرایط یکسان برسد اجرای آن متوقف میشود,شرایط برای هر دفعه با موارد لازم برنامه فرق خواهد داشت.در مقابل آن while loopاول شرایط را چک میکند و بعد loop را اجرا میکند.در while loopاگر که شرایط داده شده صحیح باشد,کنترل flow را به متن داده شده در while loop میدهد.اگر در while loopشرایط داده غلط باشه,کنترل flow به بیرون از متن درخواست داده میدهد.while loop تا زمانی که شماره ۰ غلط باشد به کار خود ادامه میدهد.در پایین کد مورد نظر برای اجرای آنرا برای شما قرار داده ایم:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int number, reverse_number = 0;
cout << "Enter a number to reverse value:"; // allow user to enter a number
cin >> number; // takes value from user
while (number != 0)
{
reverse_number = reverse_number * 10;
reverse_number = reverse_number + number % 10;
number = number / 10;
}
cout << "Reverse of entered number is:";
cout << reverse_number; //print reverse value
return 0;
}

و خروجی به این شکل خواهد بود:

enter a number to reverse value:456
reverse of entered number is 654

۲)مثال۲:پیدا کردن شماره های وارونه با استفاده از loop:

قبل از اعمال کد ها بهتر از با مفهوم loopدر C++ اشنا بشویم.در loop اول ما یک مقادیر را اجرا میکنیم,در loopهم دقیقا مانند while loopعمل خواهند کرد.کد زیر را اجرا کنید:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int number, remainder_number, reverse_number= 0, i;
cout << "Enter a number to reverse value:"; // allow user to enter a number
cin >> number; // takes value from user
for(i = number; i >0; )
{
remainder_number= i % 10;
reverse_number = remainder_number + reverse_number * 10;
i = i/ 10;
}
cout << "Reverse of entered number is: ";
cout <<  reverse_number; //print reverse value
return 0;
}

خروجی کد زیر به این شکل خواهد بود:

enter a number to reverse value:789
reverse of entered number is 987

۳)مثال۳:پیدا کردن شماره های وارونه با استفاده ازRecursion:

#include <iostream>
using namespace std;
int reverse(int);
int main()
{
int number, reverse_number = 0;
cout << "Enter a number to reverse value:"; // allow user to enter a number
cin >> number; // takes value from user
reverse_number = reverse(number);
cout << "Reverse of entered number is: ";
cout <<  reverse_number; // print reverse value
return 0;
}
int reverse(int number)
{
static int reverse_number = 0;
if (number == 0)
return 0;
reverse_number = reverse_number * 10;
reverse_number = reverse_number + number % 10;
reverse(number/10);
return reverse_number;
}
enter a number to reverse value:2536
reverse of entered number is6352

۴)مثال۴:پیدا کردن شماره های وارونه با استفاده ازdo while loop:

فرایند کد do while loopتا حد خیلی زیادی شبیه به کد while loopخواهد بود,با این تفاوت که while loop اول شرایط را چک میکند و بعد درست یا غلط بودن انرا مشخص میکند,اما در do while loopکد در همان اول اجرا میشود,به این ترتیب است که چک کردن مقادیر در این روش در زمان اتمام شدم مشخص میشود.برای اجرای do while loop کد زیر را اجرا کنید:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int number, reverse_number = 0;
cout << "Enter a number to reverse value:"; // allow user to enter a number
cin >> number; // takes value from user
do
{
reverse_number = reverse_number * 10;
reverse_number = reverse_number + number % 10;
number = number / 10;
}while(number != 0);
cout << "Reverse of entered number is: ";
cout <<  reverse_number; //print reverse value
return 0;
}

خروجی دریافتی شما مثل متن زیر قرار میگیرد:

enter a number to reverse value:12345
reverse of entered number is54321

کپی کردن خط ها و مقادیر در C++:

کپی کردن مقادیر در زبان C++به معنای کپی کردن چند خط دلخواه شما و انتقال آنها بدون دست بردن در مقادیر آن هاست.

Syntax:کد syntaxبرای کپی کردن خط های C++به طریقه زیر میباشد:

string_1.copy(string_2,len_gth);
string_1.copy(string_2,len_gth,posi_tion);

string_1 و string_2 هر دو مقادیری هستند که ما از آنها به عنوان منبع خط و مقصدی که میخاهیم در آن کپی کنیم یاد میکنیم,String_2مقصد ما میباشد,String_1به عنوان نماینده منبعی که از ان میخواهیم خط هارا کپی کنیم,len_gthبه عنوان اندازه و طول خط ما عمل میکند,posi_tionنشانگر منبع و موقعیت اولین خط ما میباشد که همینطور مقادیر هم به برای ما مشخص میکند.

چگونه خط هارا در C++کپی کنیم:

نحوه کارکپی کردن خط ها در C++بر خلاف زبان C استاندارد که دارای کتابخانه برای کپی کردن در هر خط را دارا بود است.روش های کپی کردن در آن به صورت اجباری باید شامل موقعیت خط کپی شده,مقدار خط آن و موقعیتی که میخواهید به آن ارسال شود باشد,و حتی مقادیر باید شامل مقدار آن خط که شما میخواهید کپی کنید باشند.در کپی کردن با زبان C++تمامی مقادیر حین کپی به آنجا ارسال میشوند,با یک مثال نحوه کپی شده در C++را برایتان شرح میدهیم.

using namespace std;
intmain()
{
string src_str1 = "Learning_New_Language";
char dest_on[30];
cout<<"Present_source_strng : "<<src_str1<<'\n';
src_str1.copy(dest_on,sizeof src_str1);
cout<<"Final_string_dest:"<<dest_on;
return 0;
}

خروجی که به شما داده خواهد شد به فرمت زیر خواهد بود:

present_source_strng:Learning_New_Language@inal_string_dest:Leasrning=

۲)مثال دوم:این برنامه فایل های در حال کپی را مشخص میکند همینطور محلی که کارکتر ها را از خط ها کپی میکند و در چه زمانی رد میشود و همه مقادیر و محتویات را کپی میکند از منبع تا مکان همه را در خروجی برایتان نشان میدهد,کد زیر را اجرا کنید:

#include<iostream>
using namespace std;
intmain()
{
string str = "copy_str_func";
char str_p[19] ;
str.copy(str_p,3,7);
cout<<"Content_Of_String : " <<str_p;
return 0;
}

خروجی شده به شکل زیر میشود:

Content_of_String:r_f

تفاوت های لینوکس و ویندوز

تفاوت های لینوکس و ویندوز

معرفی ویندوز و لینوکس:

ویندوز یک سیستم عامل نوشته شده ماکروسافت است که برای رایانه های شخصی یا دستگاهایی مثل تبلت ها ساخته  و  در سال ۱۹۸۵منتشر شد,هر کدام از سیستم عامل منتشر شده توسط ماکروسافت همراه با یک روابط کاربری گرافیکی (GUI)منتشر میشدند که به کاربران اجازه میداد تا تمامی فایل ها ویدیو و همچین مواردی را ببینند.ویندوز عامل ویندوز به سبکس طراحی شده است که  بر روی سخت افزار های ۸۶xمانند AMDو Intel اجرا شود.به همین دلیل سیستم عامل ویندوز بر روی بیشتر لبتاب ها ودستگاه های تولید شده توسط این دو شرکت قابل نصب میباشد,لینوکس یک سیستم عامل منبع باز یا (open source)است که بر پایه (UNIX) در سال ۱۹۹۱ساخته شد.

لینوکس پیش نیاز تمامی نرم افزار های نصب شده بر روی یک رایانه است.به دلیل منبع باز بودن لینوکس کاربران قادرند تا در آن کد هارا نوشته و یا کد های موجود در آن را دستکاری و شخصی سازی کنند.لینوکس بیشتر برای سیستم عامل سرور ها نصب میشود و به همین دلیل بیشتر وبسایت هایی که در دنیای اینترنت وجود دارد از کدهای لینوکس نوشته شده اند.

سیستم عامل ویندوز چیست:

سیستم عامل ویندوزی که در سال ۱۹۸۵برای اولین بار معرفی شده بود فقط یک روابط کاربری گرافیکی ساده بود,با امکانات بسیار محدود تر از ویندوزی که الان برای ما در دسترس است,هر چند زمان انتشار ویندوز ماکروسافت هیچ رقیب قدری نداشت ولی سیستم عامل همان چیزی بود که همه انتظارش را میکشیدند.ویندوز ۱۰ اخرین نسخه از این سیستم عامل است و تقریبا تمامی رایانه های شخصی به صورت پیش فرض با این سیستم عامل به فروش میرسد,در حال حاضر بازار فروش و محبوبیت به دست سیستم عامل ویندوز است.

سیستم عامل لینوکس چیست:

لینوکس یک سیستم عامل منبع باز بر پایه(UNIX)است,امروزه لینوکس هم همانند ویندوز از روابط کاربری گرافیکی منحصر به خود بهره میبرد که برنامه های پرکاربرد را در صفحه اصلی برای شما دارد,لینوکس در بسیاری از رایانه های شخصی ,دستگاهای هوشمند,تلفن های هوشمند,کتابخوان ها و کنسول ها هم استفاده شده است.

۷تفاوت بزرگ میان لینوکس و ویندوز:

۱)دسترسی:

کاربرات سیستم عامل لینوکس به تمامی کدهای دستوری نوشته شده در لینوکس دسترسی کامل را دارند و میتوانند مطابق خواهسته خود آنرا تغییر دهند,مزیت این دسترسی سرعت زیاد حذف شدن ایرادات پیش امده در لینوکس است به طریقی که توسعه دهندگان به محض مواجه شدن مشکل یا ایرادای در سیستم عامل سعی میکنند آنرا برطرف میکنند,در مقابل آن در سیستم عامل ویندوز همه کاربران اجازه دسترسی به کدهای نوشته شده را ندارند و فقط گروهی از کاربران میتوانند در آن تغییر بوجود بیاورند.

۲)تنوع در انتخاب:

در این بخش میتوان گفت سیستم عامل ویندوز با اختلاف کمی برتری نسبت لینوکس دارد,به دلیل منبع باز بودن لینوکس تنها چیزی که بیشتر اوقات شما با آن مواجه خواهید شد کد های برنامه نویسی است,اما در ویندوز برای سرگرمی شما امکانات بیشتری فراهم شده است به صورتی تمامی بازی ها و سرگرمی ها برای سیستم عامل ویندوز منتشر میشود,از نظر دردسترس بودن این دو سیستم عامل شما هر دو سیستم عامل را میتونید با داشتن کمترین قطعات سخت افزار بر روی رایانه خود نصب کنید.

۳)فرمان های برنامه نویسی:

کار کردن با فرمان های برنامه نویسی مطمعنن برای کاربران عادی مشکل خواهد بود,اگر به دنبال یک پلتفرم برای برنامه نویسی هستید و بیشتر وقت شما با سرور صرف میشود,لینوکس انتخاب بهتری است,اما باز هم ویندوز توانایی قابل قبولی در فرمان های برنامه نویسی دارد,در لینوکس اولین صفحه ای که با آن مواجه خواهید شد برای نوشتن کد است,اما در ویندوز باید از طریق پنجره جستجو برنامه Runرا اجرا کنید و در محیط آن شروع به نوشتن کدها کنید.

۴)کارایی و پیچیدگی:

نصب لینوکس به مراتب سخت از ویندوز است اما به دلیل منبع باز بودن آن لینوکس قادر به انجام پردازش های سخت تر است,از طرفی نصب ویندوز آسان است و شمارا با یک روابط کاربری اسان و ساده مواجه میکند که بتوانید امور خود را انجام دهید, اما زمان بیشتری نسبت به لینوکس میگیرد تا آن را نصب کرد.

۵)پشتیبانی:

لینوکس و ویندوز هر دو پشتیبانی های خیلی بزرگی از سمت وبسایت ها و انجمن های اینترنتی دریافت میگیردند,تقریبا هر مشکلی که وجود داشته باشد قبلا در انجمن ها مطرح شده و راه حل آن در سایت موجود است,اما باز هم به دلیل همه گیر بودن ویندوز,حجم بیشتری از کمک هارا دریافت کرده است.

۶)بروزرسانی ها:

در سیستم عامل لینوکس شما کنترل کامل بر روی بروزرسانی های خود را دارید میتوانید تصمیم بگیرید که آن هارا دانلود کنید یا نه,میتوانید برای آنها برنامه قرار داده تا در زمان دلخواهتان شروع به نصب کنند,در ویندوز این قابلیت تازه به آنها اضافه شده است اما باز هم شرایطی برای شما پیش میایید که راهی به جز بروزرسانی ویندوزتان جلوی پای شما نیست,در سیستم عامل ویندوز بروزرسانی ها  سریعتر برای شما انتشار خواهد یافت و پچ های امنیتی برای بالا بردن امنیت سیستم عامل شما و پر کردن حفره ای امنیتی هیچوقت شمارا تنها نخواهند گذاشت.

۷)امنیت:

امنیت سیستم عامل لینوکس به مراتب از ویندوز بیشتر است به طریقی که سازندگان و توسعه دهنگان بدافزار ها و ویروس ها همیشه برای نفوذ به لینوکس زمان زیادی را صرف میکنند و با سختی های بسیاری مواجه میشوند,از طرفی ویندوز سیستم عامل محبوب و هدف همیشگی بدافزارهاست,سیستم عامل ویندوز بدون نصب انتی ویروس در مقابل درصد زیادی از حمله ها اسیب پذیر است.

جمع بندی:

مانند همه مواردی که ما نتخاب میکنیم انتخاب بین این دو سیستم عامل تا حدی به علاقه و راحتی شما با کار کردن در آنهاست,اما جدا از تمامی مسایل توسعه دهنگان بازی و برنامه های گرافیکی ویندوز را خانه اول و آخر خود میدانند و تمامی برنامه های منتشر شده خود را فقط برای سیستم عامل ویندوز بهینه سازی میکنند,از طرفی برای برنامه نویسان و ادمین های وبسایت ها و کنترل کامل یک وبلاگ بهترین گزینه و امنترین آن لینوکس میباشد.هر چند شما در هر دو سیستم عامل انتخاب های بیشتری دارید مثل نصب همزمان هر دوی آنها و با اینکار میتوانید از نکات مثبت هر دو سیستم عامل استفاده کنید تا مشکلات یکدیگر را بپوشانند.

تشخیص داشتن ویروس و راهکار آن

تشخیص داشتن ویروس و راهکار آن

مقدمه:

ویروس ها و بدافزار ها در بیشتر موارد رایانه شمارا کند کرده و در مواردی میتواند کارهای روزانه شما با رایانه را مختل کند,در بهترین شرایط بدافزار فقط کارهای روزانه شمارا هدف قرار خواهد گرفت اما در بدترین شرایط این ویروس های میتوانند به دست شخص دیگری طراحی شده و با هدف سرقت اطلاعات شما به داخل رایانه شما نفوذ کرده باشند.ما امروز سعی کردیم با جمع آوری مطالبی که به شما در تشخیص و جلوگیری از آنها شمارا راهنمایی کنیم.شما اغلب اوقات متوجه خواهید شد که رایانه شما کند شده است یا رفتار های عجیبی از خود نشان میدهد.

انتی ویروس های فعال مطمعنن میتوانند به شما در جلوگیری از ورود آنها کمک کنند اما گاهی اوقات بیرون انداختن آنها بیشتر از اینها کار میبرد.

اثرات منفی بدافزار ها:

 • کند شدن عملکرد:بدافزار ها میتوانند با به تعویق انداختن پردازش های مورد نظر شما,اذیتتان کنند و گاهی اوقات کارهای شمارا طولانی تر کنند.
 • ازکارانداختن رایانه:گاهی اوقات بدافزارها میتوانند رایانه شمارا تا حدی کند کنند که برنامه های مورد نظرتان اصلا قادر به اجرا شدن نباشند تا حدی که شما تصور میکنید دیگر با رایانه خود قادر به انجام هیچ پردازشی نیستید.
 • بی دفاع بودن در برابر بدافزارها:با پیشرفت تکنولوژی در موازی ها آن ها بدافزار ها هم پیشرفت زیادی داشته اند,بعضی از بدافزار ها فقط به این دلیل طراحی شده اند تا در نگا اول کاملا عادی و بی خطر بنظر برسند ولی بعدا سیستم های امنیتی شما را ضعیف کرده و اجازه دانلود دیگر بدافزار هارا در راایانه شما خواهند داد.
 • از دست دادن اطلاعات:گاها پیش امده که دیده باشید ویروس ها علاقه بسیار زیادی به حذف اطلاعات و فایل های شما دارند,در این مرحله ویروس به حد زیادی رشد کرده است که میتواند خیلی از دسترسی هایی که کاربر دارد را مانند همان اجر کند.
 • از دست دادن اطلاعات شخصی:در برخی از مواقع ویروس ها به این هدف ساخته شده اند تا اطلاعات شخصی شمارا ذخیره کرده و به سازنده خود بفرستند در این شرایط وضعیت مالی و شخصی شما میتواند در خطر باشد و منجر به ضرر های مالی و غیر مالی به شما بشود.

دسته بندی بدافزار ها:

 • ویروس های طراحی شده:این نوع از ویروس ها از رایانه ای به رایانه دیگر انتقال پیدا میکنند,با استفاده از به اشتراک گذاشتن یک فایل,دانلود کردن یک فایل و یا اپلود کردن آن,خیلی ها بدون اینکه اطلاعی داشته باشند و یا فایل دانلود شده را با انتی ویروس چک کنند, فایل های حاوی ویروس را در سایت یا وبلاگی منتشر میکنند.
 • کرم ها:این نوع ویروس ها نیازی به پخش شدن توسط شخص خاصی را ندارند و خودشان به صورت ازادانه از شبکه های اینترنت به دیگر شکبه ها حرکت میکنند.
 • ویروس های آنلاین:این برنامه به سبکی شده اند تا فعالیت های آنلاین شمارا ردیابی کند,اطلاعات شما را ذخیره و آنهارا به شخص های خاصی بفروشند.

۶نشانه از اینکه رایانه شما الوده است:

بر اساس تحقیقات Tim Armstrongاز تیم انتی ویروس Kasperskyاین شش نشانه مشترک از داشتن ویروس است.

۱)باز شدن پاپ های ناگهانی:

باز شدن پنچره ها و پاپ آپ های ناگهانی در رایانه شما نشانه بدی است,اغلب ها متن هایی مثل:رایانه شما ویروسی شده است و کلیک کنید برای حذف کرده آن,گاهی اوقات شامل شماره تلفن یا لینک ها میباشد.مشکل از آنجاییست که تحقیقات نشان میدهد,سایت ها و یا وبلاگ ها هیچوقت توانای تشخیص الوده بودن رایانه شمارا ندارند,یا گاهی تبلیغاتی در اسکایپ ظاهر میشود که تشخیص دادن رایانه شما الود است و با زنگ زدن به این شماره آنرا پیگیری کنید,و باز هم,هیچ سایتی توانایی تشخیص الوده بودن رایانه شمارا ندارد.

۲)صدا های تصادفی:

در سیستم عامل ویندوز وقتی خطایی رخ میدهد,یک پنجره همراه با یک صدا به شما میرسید,ویروس هایی هستند که طراحی شده اند تا به فایل های شخصی شما دسترسی پیدا کنند,زمانی که رایانه شما آنها را منع میکند از انجام اینکار,خطایی بر روی رایانه شما بروز میدهد,اما ویروسی که در سیستم شماست آن پنجره را مخفی میکند تا شما متوجه ویروس نشوید,اگرشما به صورت داعم صداهای عیجیبی از رایانه خود میشنوید ممکن است الوده باشد.

۳)تغییر در فایل ها یا پوشه ها:

فایل های شما ممکن است گم بشوند,اسم فایل ها و یا ممکن است تغیر کرده باشند یا فایل هایی را ببینید که برایتان عجیب باشند,اینکار فقط از ویروس ها انتظار میرود.

۴)عملیات های کند:

به گفتهTim Armstrongیکی از محبوبترین ویروس های حال حاضر روش (Pay per install)است,در کشور هایی همانند روسیه و چین شرکت هایی هستند که به شما اجازه میدهند به انجمن آنها رفته در آنها ثبت نام کنید و آنها به شما یک برنامه خواهند داد,شرکت ها در ازای هر چند هزارنفری که آنها موفق به فریب و نصب آن برنامه را بکند,پول خواهند داد,در همین حین آنها شما مجبور بهنصب تعداد زیادی برنامه کرده اند که خودتان هم از انها بی خبرین, کند شدن رایانه شما به دلیل نصب تعداد زیاد برنامه است.

۵)اتصال های تصادفی به وبسایت های ناشناخته:

یکی دیگر از نشانه های آلوده شدن رایانه شما,اخطار انتی ویروس شما مربوط به اینکه یک نرم افزار سعی در باز کردن صفحه ای را دارد,در حالت عادی لینک خودشان باز نمیشود باید توسط شخصی به آنها دستور داده شود.

۶)پاپ های نااشنا:

ممکن است برایتان پیش آمده است که دروبلاگی مشغول خواندن مطالب هستید و پاپ اپ های عجیبی ماننده شما برنده شدید یا نظیر آنها به چشمتان بخورد,یکی دیگر از علاعم آولده شدن رایانه شما دیدن مطالبی هست که معمولا آن هارا مشاهده نمیکنید.

چگونه از دست ویروس ها خلاص شویم:

محافظه کار باشید اولین قدم برای آلوده نشدن رایانه شما نصب انتی ویروس است,همیشه بهتر است سیستم عامل رایانه خود را بروزنگه داشته تا پچ های امنیتی که ماهانه منتشر میشوند را در رایانه خود داشته باشید و خطر مبلا شدن به ویروس تا درصد خیلی زیادی پایین بیاورید.اما اگر که رایانه شما الوده شده است میتوانید از روش های زیر اقدام کنید:

متوقف کردن پاپ ها:

به task manager رفته و برنامه ای که درحال اجرا کردن pop up هست را ببندید.

 • کاربران ویندویز میتوانند با فشار دادن همزمان کلیدهای ctrl+alt+deletسریع برنامه task manager را پیدا کنند.
 • کاربران مک میتوانند با رفتن به منوی اپل در سمت چپ بالا گزینه force quitرا زده.

به یاد داشته باشید این روش ویروس را حذف نمیکند,شما باید انتی ویروس خود را اجرا کنید,در صورتی که انتی ویروس ندارید آنرا نصب کنید,اگر که ویروس به شما اجازه نصب انتی ویروس را نمیدهد روش زیر را انجام بدهید:

ریستارت کردن در حالت Safe Mode:

روشن کردن رایانه خود در حالت safe mode به شما اجازه میدهد که تمامی برنامه های که بصورت پیش فرض بر روی وینددوز شما نیستند مخفی شوند,در این حالت شما میتوانید اقدام به نصب آنتی ویروس کنید.

 • کاربران ویندوز میتوانند در هنگام روشن شدن رایانه کلید F8را فشار دهند و از گزینه های جلویشان safe mode را نتخاب کنند.
 • کاربران مک برای ورود به حالت safe mode کافیست کلید shift را هنگام روشن شدن نگه دارند.

جمع بندی:

بهترین راه برای جلوگیری از ورود ویروس ها نصب آنتی ویروس پس از نصب یا عوض کردن ویندوز است,در قدم دوم بهتر از بر روی برنامه هایی که در رایانه خود نصب میکنید نظارت داشته باشید و گاهی به لیستی از برنامه هایی که نصب شده اند نگاهی بیندازیم تا متوجه شدید ایا تغییری بوجود امده است یا نه.

کم کردن TTL قبل از عوض شدن آی پی (IP)

کم کردن TTL قبل از عوض شدن آی پی (IP)

برای کم کردنTTL:

دو روش قدیمی و جدید در دسترس هست که روش جدید همراه با اموزش نسخه جهانیست,در مطلب امروز ما هر دو روش را برای شما توضیح میدهیم.

روش جدید:

با آمدن ادمین مستقیم(direct amin)نسخه ۱٫۳۷٫۰کاربران میتوانند مقادیر TTLرا با استفاده از User Level -> DNS Management -> TTL (bottom)عوض کنند.


روش جهانی:

انی روش تنها در صورتی کار میکند که بصورت موقتی per-record ttl values را با تنظمیات dns_ttl=0 in the directadmin.confغیرفعال کنید و دایرکت مستقیم را ریستارت کنید و بعد از اتمام کار آنرا روشن کنید.به یادداشته باید این روش مقادیر تمام TTLهارا در تمامی مناطق یکسان میکند.همینطور TTL مورد نظر خود را در directadmin.confقرار کنید و ادمین مستقیم را ریستارت کنید.وقتی که مقادیر dns_ttl=0 و default_ttl=300را مشخص کردید کد زیر را وارد کنید:

cd /usr/local/directadmin
echo "action=rewrite&value=named" >> data/task.queue; ./dataskq d2000

بعد از اتمام کار میتوانید دوباره dns_ttl=1را مشخص کنید و default_ttl=14400را به حالت پیش فرض بیارید و ادمین مستقیم را ریستارت کنید.


روش قدیمی:

پی نوشت:این روش در صورتی که dns_ttl=1فعال باشد تاثیر نخواهد داشت,حتی اگر غیرفعال هم باشد,شما فقط میتوانید مقادیرdefault_ttl= valueدر directadmin.confرا مطابق خواسته خودتان تغییر دهید,وقتی ای پی یک دامین را تغییر میدهید,end userها ای پی دامین های قدیمی را در حافظه کش ISP’sخود برای زمان مشخصی  ذخیره خواهند داشت.مقدار پیش فرض ذخیره آن ۱۴۴۰۰ثانیه یا ۴ ساعت میباشد,به این معنیست که بعد از اینکه شما ای پی سرور را تغییر میدهید,در بدترین حالت,کاربران آخر برای ۴ ساعت از ای پی اشتباهی استفاده خواهند کرد قبل از اینکه حافظه کش آن ها منقضی شود و مقادیر ای پی به مقدار درست برسد.ساده ترین راه برای کم کردن ارور در TTL,ما TTLرا از ۱۴۴۰۰را به ۱۰۰ثانیه برای همه ی دامین های روی سرور شما تغییر میدهیم(فرض بر اینکه سرور حرکت کند)کد زیر را دنبال میکنیم:

cd /usr/local/directadmin/data/templates
perl -pi -e 's/14400/100/' named.db
echo "action=rewrite&value=named" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

دو دقیقه صبر کنید تا پردازش انجام شود و فایل های /var/named/*.dbخود را چک کنید,حالا TTLاز ۱۴۴۰۰باید تبدیل به ۱۰۰ ثانیه شده باشد.بعد از اتمام آن همین کار را دوباره در فرمان PERL انجام بدهید و مقادیر ۱۴۴۰۰را با ۱۰۰ عوض کنید.اگر شما از این روش فقط برای یک دامین استفاده میکنید در فرمان PERL /var/named/domain.com.dbرا قرار دهید,فایل named.dbرا قرار دهید و آن را ریستارت کنید.در هر دو شرایط شما باید حداقل ۴ساعت اینکار را انجام دهیدقبل از اینکه فایل های ذخیره شده کش شما در ای پی شما از ۱۴۴۰۰ثانیه به ۱۰۰ثانیه تعغیر کند,اسم سرور همانطور که شما کد هارا برای آن وارد کرده اید در صف میمیاند و اینبار بجای ۱۴۴۰۰ثانیه هر ۱۰۰ ثانیه خواهد بود,و به کاربر آخر سریعتر ای پی جدید را خواهد داد.


اضافه کردن سابقهSRV:

سوابق SRVراه های استانداردی را برای سرویس ها اراعه میدهند تا از مقادیر متفاوتی استفاده کنند و برای یک برنامه مشخص, تا تشخیص دهد آن اتصالات به چه روشی هستند.ما از گفته های ویکی پدیا در اینجا استفاده کرده ایم,با توجه به گفته ها,فرمت باید به همچین شکلی باشد:

_service._proto.name TTL class SRV priority weight port target

و ما از مثال آنها استفاده میکنیم:

_sip._tcp.example.com. 86400 IN SRV 0 5 5060 sipserver.example.com.

قسمت ذکر شده یعنی _sip._tcp.example.comبه داخل سمت چپ قرمز سابقه SRVدر ادمین مستقیم (DIRECT ADMIN)میرود,و بخش ۰ ۵ ۵۰۶۰ sipserver.example.com.به داخل سمت راست آبی میرود.(ادمین مستقیم به صورت خودکار TTL را برای شما مشخص میکند).قسمت قرمز رنگ کد شامل سرویس ها,اسم ها,پروتکل ها و با فاصله کارکترها را جدا کرده است.کد زیر یک مثال از توضیحاتیس که به شما دادیم:

service: _sip
protocol: _tcp
name: example.com.
priority: 0
weight: 5
port: 5060
target: sipserver.example.com.

به یاد داشته باشید که بخش “name”باید همیشه با مقادیر اسم آن منطقه یکسان باشد.به طول مثال مقادیر نوشته شده در پایین باهم برابراند و از هر دو میشود استفاده کرد:

_sip._tcp.example.com.
_sip._tcp

شکسته شدن سوابق به صورت TXTو چند خط شدنه آنها:

در فایل های TXT هر خط برای هر خودش محدودیتی را دارد,سیستم DNSبه شما قابلیت استفاده از چند خطی برای سوابق را میدهد,ما از قابلیت چند خطی استفاده میکنیم زیرا DKIM keysبه اجازه استفاده از خط های بلند را نمیدهد.

به طور مثال فایل سابقه ی DKIM TXTکه ما برای directadmin.comاستفاده میکنیم در فایل dbهمچین متنی است:

x._domainkey 14400 IN TXT ( "v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEApxJI+ldB/P7ocCsU4MjgC0iK+sIQ2g1Ft1RG3LuqquzaY8dmK+SsLVQi8uuo8t7DzAhsAGcHgHNOi189twbtQEz"
"۴R3KOLhESd3xGUYP0FTvyejDOaAeZzvjCzI6oj42Y0pNDRrmuOgAd61qJy46+smfKc+QrI4E1DGHnjrlXzrsBK73DMqX9JuD9oGRaXDghakGdAebBjNcRsZfjIv84DPmrHE9/nqacqUnpK8Z71jAEc"
"nklPIfC6LNmrWPzG7+6fN+LbAAUSjvXGw0GpB6EkhRsrcSwilE+vPe+S42aE4dBCvAbLjcZgJIA/gVqnNlm8jfL8qshXpQjIUObfd+o4wIDAQAB" )

و پیش نمایس خروجی از dnsهمچین حالتی خواهد داشت:

[root@jbmc-software public_html]# dig TXT x._domainkey.directadmin.com +short
"v=DKIM1\; k=rsa\; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEApxJI+ldB/P7ocCsU4MjgC0iK+sIQ2g1Ft1RG3LuqquzaY8dmK+SsLVQi8uuo8t7DzAhsAGcHgHNOi189twbtQEz" "4R3KOLhESd3xGUYP0FTvyejDOaAeZzvjCzI6oj42Y0pNDRrmuOgAd61qJy46+smfKc+QrI4E1DGHnjrlXzrsBK73DMqX9JuD9oGRaXDghakGdAebBjNcRsZfjIv84DPmrHE9/nqacqUnpK8Z71jAEc" "nklPIfC6LNmrWPzG7+6fN+LbAAUSjvXGw0GpB6EkhRsrcSwilE+vPe+S42aE4dBCvAbLjcZgJIA/gVqnNlm8jfL8qshXpQjIUObfd+o4wIDAQAB"
[root@jbmc-software public_html]#

اگر یک برنامه در حال چک کردن سابقه اینگونه مقادیر باشد,به خود برنامه مربوط میشود که به چه حالت متن ها را نمایش دهد و آن ها را کنار هم بچیند,به طور مثال eximاز خط های منظم استفاده میکند و آنرا مرتب برای شما میچیند.


حذف دسته جمعی یک سابقه NSاز تمامی منطقه ها با استفاده از perl:

اگر شما هم میخواهید سابقه های NS را از تمامی مناطق خود حذف کنید,PERLمیتواند برای شما مفید باشد,فرض میکنیم شما میخواهید مقدار ns1.domain.comرا از تمامی سابقه های NSخود در تمامی مناطق پاک کنید:

۱)در مرحله اول برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی یک نسخه پشتیبان از تمامی مناطق خود تهیه کنید:

cd /var/named
tar cvzf /root/dns_backup.tar.gz *

۲)سپس کد زیر را اجرا کنید:

perl -pi -e 's#^.*NS\s+ns2\.domain\.com\.\n##' *.db

سعی کنید قبل از وارد کردن کد ها به آنها دقت کنید که اشتباهی وارد نشده باشد.

۳)در آخر نیاز دارید که تمامی سریال های در مناطق خود را بروزرسانی کنید,کد زیر را وارد کنید:

perl -pi -e 's#^.*NS\s+ns2\.domain\.com\.\n##' *.db

پی نوشت:یک منطقه باید حداقل یک سابقه NSرا داشته باشد,در غیر اینصورت کد ها بارگذاری نمیشود.

برای مطمعن شدن از عمل کردن کد یکی از منطقه هارا به صورت تصادفی چک کرده.

حذف شدن ایمیل ورودی به صورت خودکار در سرور

حذف شدن ایمیل ورودی به صورت خودکار در سرور


 

حذف کردن ایمیل

بهترین و سریعترین راه برای حذف شدن ایمیل های ارسالی به شما,فرستادن آن به سیاه چاله یا انتقال دادن آن است به طریق زیر:

:blackhole:

یا از

:fail:

هم میتوانید استفاده کنید.با کد اول پیام هایی که به شما ارسال میشوند به دست شما میرسند ولی ذخیره نخواهند شد, ولی در کد دوم  یک متن”پیام با موفقیت ارسال نشد”برای ارسال کننده نشان داده میشود.این کد ها برروی همه اکانت های شما کاربرد خواهند داشت.


کنترل کردن ایمیل اکانت های دامین پوینتر(domain pointer)

دامین پوینتر ها به شکلی طراحی شده اند که دقیقا مشابه دامینی باشد که زیر آنها ساخته شده اند,به همین دلیل نمیتوان مناطق زیادی از ان را تغییر داد.هر چند اگر شما میخواهید اطلاعات وبسایتی همانند دامین اصلی خود داشته باشد ولی قادر به دستکاری اکانت ایمیل های آن باشید,میتونید با ساخت domainpointer.comبه عنوان اسم کامل دامین و استفاده از لینک های نشانه ای اطلاعات سایت را به سایت اصلی وصل کنید.

۱)اگر Domain Pointerوجود دارد آنرا حذف کنید.

۲)یک Domain Pointerبه عنوان دامین کامل بسازید:- User Level -> Domain Setup -> Add Another Domain -> domain=domainpointer.com

۳)وصل کردن اطلاعات Root متعلق به domainpointer.comو وصل کردن آن به دامین اصلی یاهمان maindomain.com:

Admin Level -> Custom Httpd Config -> domainpointer.com

اضافه کردن کد کاستوم توکن(custome token):

*if SSL_TEMPLATE="1"|
|?DOCROOT=`HOME`/domains/maindomain.com/private_html|
|*else|
|?DOCROOT=`HOME`/domains/maindomain.com/public_html|
|*endif|

و برروی ذخیره کلیک کنید یا اینکه از روش دیگری اقدام کنید:

وصل کردن مسیر اطلاعات دامین کامل به کاربر username که نیازمند SSH خواهد بود:

cd /home/username/domains/domainpointer.com/
mv public_html public_html.old
ln -s ../maindomain.com/public_html ./public_html
mv private_html private_html.old
ln -s ../maindomain.com/private_html ./private_html
chown -h username:username public_html private_html

اگر تمامی مسیر هارا به درستی رفته باشید,هیچ اطلاعاتی نباید در مسیر public_htmlو private_htmlوجود داشته باشد و میتوانید این دو مسیر بی استفاده را حذف کرده.حالا کاملا جدا از دامین اصلی میتوانید ایمیل اکانت برای domainpointer.comبسازید.یکی از اثرات مفید استفاده از این روش این است که برای هر pointerمیتوانید,گواهی SSLآنها را کنترل کنید.


ساخت لیستی از تمامی اکانت ایمیل ها در سرور:

کد زیر که برای شما تهیه کرده ایم برای تمامی ایمیل اکانت های مجازی رو سرور شما جوابگو خواهد بود:

#!/bin/sh
cd /etc/virtual
for d in `cat domains`; do
{
if [ ! -s $d/passwd ]; then
continue;
fi
for u in `cat $d/passwd | cut -d: -f1`; do
{
echo $u@$d
};
done;
};
done;
exit 0;

به یاد داشته باشید این روش تمامی ایمیل های مجازی اکانت شمارا خروجی میکند.همچنین با اینکار ۱اکانت سیستمی برای هر کاربر وجود خواهد داشت,که با فایل های /etc/virtual/domainownersقابل برداشتن خواهد بود.


ذخیره کردن اطلاعات ایمیل بر روی پارتیشن متفاوت:

در حالت پیش فرض اطلاعات Maildirشما در مسیر زیر ذخیره شده اند:

 • /home/fred/imap/domain.com/user/Maildir
 • /home/fred/Maildir

در اینجا عبارت fredاسم اکانت سیستم میباشد.ذخیره کردن اطلاعات برروی دیگر پارتیشن ها مزایا خاص خود را دارد از قبیل:

 • میتوان از دیسک های کوچکتر و سریعتر استفاده کرد با عملکرد I/Oبهتری,برای ایمیل های iopsبالاتر نیاز است.
 • همچنین در دیسک وبسایت فضای بیشتری را فراهم میکند و سرعت پردازش وبسایت را بالاتر میبرد.
 • از پاک شدن اتفاقی اطلاعات ایمیل توسط خودتان جلوگیری میکند.

برای اینکار ما از تنظیمات Custom Mail Partitionکه متعلق به دایرکت ادمین است استفاده میکنیم,که به ما اجازه میدهد برخی اطلاعات مانند مسیر ها و مکان ذخیره ایمیل ها را شخصی سازی کنیم,به طور مثال مسیر( /home, eg: /email/fred/Maildir)را عوض کنیم.

۱)در مرحله اول فرض میکنیم که شما پارتیشن جدیدی برای ایمیل های خود را با استفاده از /etc/fstab نصب کرده اید و اماده اید که با ان کار کنید,در ابتدا باید به دایرکت ادمین در این مورد اطلاع بدین,کد زیر را وارد کنید:

cd /usr/local/directadmin
./directadmin set mail_partition /email
service directadmin restart

۲)مرحله دوم الزامی نیست:

یک شبیه ساز مکالمه را بین خودتان و ادمین مستقیم اجرا کنید تا ببنیداو برای شما چه چیزی را اجرا میکند,اگر که سوالی داشتید کد زیر را اجرا کنید:

cd /usr/local/directadmin
echo 'action=convert&value=mail_partition&simulate=yes' > data/task.queue.cb; ./dataskq d200 --custombuild

در قدم بعدی آنرا تبدیل میکنید.

۳)تبدیل:

cd /usr/local/directadmin
echo 'action=convert&value=mail_partition' > data/task.queue.cb; ./dataskq d200 --custombuild

۴)اگر به مشکلی برخوردید و خواستید که انرا دوباره اجرا کنید ولی فقط میخواهید آنرا چک کنید و فایل هایی که کپی نشده اند را دوباره کپی کنید برای مسیر,کافیست که یک کلمه yes را به تنظیمات مکالمه اضافه کنید.

cd /usr/local/directadmin
echo 'action=convert&value=mail_partition&quick=yes' > data/task.queue.cb; ./dataskq d200 --custombuild

۵)حالا که اطلاعات و مقادیر به درستی جای گذاری شده است,باید مثل گذشته بتوانید به ایمیل اکانت خود وارد شوید.فایل های قدیمی هنوز وجود دارند(درواقع اتفاقی شبیه به یک مسابقه برای کپی کردن برای آنها اتفاق افتاده است,و پیام های جدید دوبار کپی نخواهند شد)

۶)با جدا کردن اطلاعات ایمیل بر روی هارددیسک کاملا جدا,شما نیاز دارید که ادمین مستقیم هم در مصرف کاربرتان باشد,برای اطلاع دادن به ادمین مستقیم از پارتیشن جدید,کد زیر را وارد کنید:

/usr/local/directadmin/directadmin set ext_quota_partitions /email
service directadmin restart

نکته:اگر شما چند پارتیشن جدا دارید(به طور مثال:home2)کد دستوری کمی متفاوت و به این شکل میشود:/directadmin set ext_quota_partitions ‘/home2,/email’

و پس از آن به ادمین مستقیم اجازه دهید تا مقادیر رار برای شما تنظیم کند:

cd /usr/local/directadmin
echo 'action=rewrite&value=quota' > data/task.queue.cb; ./dataskq d2000 --custombuild
قرار گذاشتن DAبا گواهیSSL

قرار گذاشتن DAبا گواهیSSL

شما میتوانید به حالت ادمین مستقیم یا (direct admin)تغییر داده تا بتوانید از ssl بجای متن های ساده استفاده کنید و گواهی دلخواه را بسازید.

به یاد داشه باشید این اموزش برای ادمین مستقیم بر روی پورت ۲۲۲۲ هست و نه برای اپاچی.

ساختن یک گواهی دست ساز:

اگر که شما گواهی مختص به خودتان را ندارید میتوانید وارد کردن کدهایی که ما به شما میدهیم را شروع کنید.

/usr/bin/openssl req -x509 -sha256 -newkey rsa:4096 -keyout /usr/local/directadmin/conf/cakey.pem -out /usr/local/directadmin/conf/cacert.pem -days 9000 -nodes
chown diradmin:diradmin /usr/local/directadmin/conf/cakey.pem
chmod 400 /usr/local/directadmin/conf/cakey.pem

وارد کردن یک گواهی خریداری شده:

اگر که شما از قبل شماره کلید گواهی خریداری شده را دارید آن را به فایل های زیر انتقال دهید:

certificate: /usr/local/directadmin/conf/cacert.pem
key: /usr/local/directadmin/conf/cakey.pem

/usr/local/directadmin/conf/directadmin.confرا ویرایش کنید و ssl را بر روی ۱ قرار دهید,در حالت پیش فرض sslبر روی ۰ تنظیم شده است.این فرمان به ادمین مستقیم شما میگوید که گواهی را بارگزاری کند و به کلید فرمان میدهد تا از اتصال ssl استفاده کند.اطمینان حاصل کنید directadmin.confشما مقادیر را درست وارد کرده باشد.

cacert=/usr/local/directadmin/conf/cacert.pem
cakey=/usr/local/directadmin/conf/cakey.pem

اما در صورت نیاز میتوان آنهارا تغییر داد.ادمین مستقیم ها بعد از هر تغیری کوچکی درdirectadmin.conf. نیاز دارد که ریستارت شوند,اگر که شما گواهی CA Root Certificateرا دارید با وارد کردن کد زیر میتوانید آنهارا هم اضافه کنید.

carootcert=/usr/local/directadmin/conf/carootcert.pem

استفاده از ابزار رایگان Lets encryptبرای امن کردن ۲۲۲۲:

مثل ادمین مستقیم ۱٫۵۰٫۰ما قابلیتی اضاف کردیم که به شما اجازه میدهد,با استفاده از آن گواهی ssl دریافت کنید.

۱)در قدم اول lets encrypt را در سیستمتان فعال کنید.

۲)و بعد گواهی برنامه را برای host name خود تنظیم کنید.


ساختن گواهی اشتراک گذاشته شده سرور:

کدی که برای شما قرار میدهیم یک گواهی به شاتراک گذاشته سرور را به شما خواهد داد.

/usr/bin/openssl req -sha256 -x509 -newkey rsa:4096 -keyout /etc/httpd/conf/ssl.key/server.key -out /etc/httpd/conf/ssl.crt/server.crt -days 9000 -nodes

همچنین شما میتوانید برای انجام این کار از ادمین مستقیم هم استفاده کنید:برای این کار به عنوان ادمین وارد شوید,بر روی سطع کاربر کلیک کنید,از دامین که زیر ادمین بوجود اومده استفاده کنید (اگر دامین وجود ندارد اهمیتی ندارد میتوانیدتقلبی آنرا بسازید و استفاده کنید)

به گواهی ssl رفته,با این فرض که ادمین استفاده از سرور را تعیین میکند و گواهی که خودمان طراحی کرده ایم server.crtو فایل های server.keyرا میسازد.در ضمن اگر شما گواهی را میسازید,مراقبت باشید چون در حالی که شما اینکار را انجام میدهید یک درخواست گواهی و keyثبت خواهد شد,در حین این پردازش کلید ها ذخیره نمیماند(بجز برای ادمین ها بر روی ای پی سرور),پس فراموش نکنید که حتمن در جایی امن گواهی ها و کلید هارا ذخیر داشته باشید.


روش ساختن /etc/exim.cert and /etc/exim.key:

اگر که میخواهید exim.certجدیدی بسازید یا فایل های exim.key کد زیر را وارد کنید:

/usr/bin/openssl req -x509 -sha256 -days 9000 -nodes -newkey rsa:4096 -keyout /etc/exim.key -out /etc/exim.cert

و جواب تمام سوالات را به مقادیر و اطلاعاتی که میخواهید گواهی داشته باشد میتوانید پر کنید و پس از اتمام کارتان کد بعدی را وارد کنید:

chown mail:mail /etc/exim.key
chmod 644 /etc/exim.key
chmod 644 /etc/exim.cert
/etc/init.d/exim restart

پیام های خطاهای مربوطه در /var/log/exim/mainlog:

(SSL_CTX_use_PrivateKey_file file=/etc/exim.key): error:0200100D:system library:fopen:Permission denied

به یاد داشته باشید که /etc/proftpd.confهم از انها استفاده میکنند.


گواهی SSLبا dovecot

به صورت پیش فرض /etc/dovecot/dovecot.confازفایل های exim cert/keyاستفاده میکند.

/etc/exim.cert
/etc/exim.key

اینجا جاییست که باید فایل ها را قرار دهید.همچنین Dovecot از گواهی ای پی ها پشتیبانی میکن,در صورتی که به چندین گواهی از dovecotاحتیاج  داشتید./etc/dovecot/dovecot.conf additions:

local_name 1.2.3.4 {
ssl_cert = </etc/ssl/certs/imap.example.org.crt
ssl_key = </etc/ssl/private/imap.example.org.key
}
local_name 1.2.3.5 {
ssl_cert = </etc/ssl/certs/imap.example2.org.crt
ssl_key = </etc/ssl/private/imap.example2.org.key
}

مسیر ها و مقادیر هارا هر طور که میخواهید مشخص کنید.مطمع شوید که گواهی ها و کلید ها از طریق “mail”.قابل خواندن هستند.سرور های جدید تر و mailهای جدید تر ممکن است از SNI پشتیبانی کنند(که البته ما به شما پیشنهاد نمیکنیم)در برخی شما میتوانید ipsهای را به جای مقادیر local name قرار دهید بوسیله مقادیر واقعی “imap.domain.com”,اما به عنوان کاربر باید دقیقا از همان مقادیر استفاده کرد تا اثر گذار باشند.


گواهی های سطح بالا:

اگر که شما گواهی CA Root را دارید میتوانید خط زیر را در /etc/dovecot/dovecot.conf.خود جاگذاری کنید:

/etc/exim.cacert

و دیگر نیازی به اضافه کردن :

ssl_ca = </etc/exim.cacert

ندارید.همچنین ممکن از بخواهید با “chattr +i dovecot.conf” بخش dovecot.confخود را قفل گنید تا از هشدار فرستادن کاستوم بیلد جلوگیری کنید.

بروزرسانی:اگر شما به سادگی باندل caرا در /etc/exim.certقرار دهید,دقیقا در زیر گواهی اصلی,dovecotآنرا به درستی میخواند.با اینجام اینکار در eximو یا dovecotشما را از نوشتن و تغییر دادن در فایل های exim.confو dovecot.conf راحت میکند.


مشکل کار نکردن SSHبعد از نصب با اکانت های قدیمی:

تمامی اکانت های SSHکه بااستفاده از ادمین مستقیم (direct admin)ساخته شده اند,تنظیمات AllowUsersرا به فایل های /etc/ssh/sshd_configاضافه میکنند.زمانی که شما ادمین مستقیم را نصب میکنید,گزینه “root” و ”admin”را در بخش تنیمات AllowUsersاضافه میکند.تمامی کاربرانی که اکانت SSHرا در سیستم خود داشتند,نیاز دارند که فایل ها را اضافه کنند تا دسترسی به سرور با SSHبرای انها ممکن بشود.


نحوه راه اندازی Mail system:

مشکل رایجی که همه با ان روبرو میشوند راه اندازی اشتباه mail systemاست.در اینجا ما لیستی از قواعد و قانون هایی که باعث با آنها توجه شود را قرار داده ایم:

۱)نام های هاست(host name) و دامین ها (domain)که در حال استفاده هستند باید متفاوت باشد.به طور مثال اگر دامینی به اسم domain.comدارید و میخواهید ایمیلی بر روی اکانت user@domain.comدریافت کنید,نباید نام هاست خود را domain.comقرار دهید.ما به شما پیشنهاد میکنیم در عوض از server.domain.com استفاده کنید.برای حل این مشکل مطمعن شوید سابقه ای برای server.domain.comقرار دهید.

۲)نام هاست شما باید در فایل های /etc/virtual/domainsباشد.

۳)نام هاست شما نباید در بین فایل های /etc/virtual/domainownersباشد.

۴)نام هاست شما باید انرا حل کند,اگر که اینکار را نکرد میتواند با اضافه کردن سابقه به منطقه dnsخود مشکل را حل کنید.

۵)دو مسیر /etc/virtual/hostnameو /etc/virtual/server.domain.comباید وجود داشته باشند و هیچ فایلی در آنها وجود نداشته باشد.

۶)هر دامینی را که میخواهید برای ایمیل استفاده کنید(برای مثال:domain.com) باید در هر دو مسیر /etc/virtual/domains file and the /etc/virtual/domainowners fileوجود داشته باشند و فایل آنها هم همینطور.مسیر /etc/virtual/domain.comباید وجود داشته باشد و همینطور فایل /etc/virtual/domain.comباید وجود داشته باشد.

۷)دسترسی فایل ها برای جعبه دریافت های مجازی و بالا امدن آنها به کد زیر نیاز دارد:

/var/spool/virtual/domain.com 770 username:mail
/var/spool/virtual/domain.com/* 660 username:mail

۸)مطمعن شوید اسم هاست شما تماما با حروف کوچک نوشته شده است.

۹)مطمعن شوید که سرور اصلی شما یک پشتیبانی وارونه دارد.

بروزرسانی Apache و مشکلات آن

بروزرسانی Apache و مشکلات آن

در پست امروز به مشکلات و عیب هایی که در بروزرسانی اپاچی ممکن است به ان بربخوریم میپردازیم.قبل از بروزرسانی ما اول باید نسخه اپاچی خود را بدانیم, شما میتوانید با وارد کردن کد زیر نسخه فعلی خود را مشخص کنید

usr/sbin/httpd -v/

کاستوم بیلد(شخصی سازی شده کنونی)

اگر که کاستوم بیلد استفاده میکنید(همانطور که بیشتر boxها استفاده میکنند)کد زیر را اجرا کنید:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build apache
./build php n
./build rewrite_confs

کاستوم apache(شخصی سازی شده)(end of life)

اگر شما از کاستوم اپاچی با نسخه ۱٫۳ استفاده میکنید یا نسخه های بروز تر کد زیر را اجرا کنید:

cd /usr/local/directadmin/customapache
./build clean
./build update
./build apache_mod_ssl

اگر که شما از اپاچی ۲٫xاستفاده میکنید در خط چهارم بجای mod ssl از “./build apache_2″استفاده کنید,این کد ها اپاچی و تنظیمات اصلی شما  را به اخرین نسخه بروزرسانی میکند.بعد از بروزرسانی اپاچی شما نیاز دارید که انرا ریستارت کنید برای اینکار کد زیر را اجرا کنید.

در red hat:

/sbin/service httpd restart

در free BSD

/usr/local/etc/rc.d/httpd restart

حالا گاهی برای شما مشکلی پیش می اید که بعد از بروزرسانی در free BSDاپاچی متوقف میشد,به دلیل فایل های اضافه ای که در /var/log/httpd/error_log.شما جا مانده اند,شما باید با برنامه open sslبا استفاده از تنظیمات کانفیگ خود از recompile phpحذف کنید.برای اینکار کد زیر را وارد کنید.

cd /usr/local/directadmin/customapache
vi configure.php
#remove --with-openssl from the file, save, exit.
./build clean
./build php n

شاید یک مشکل mod_perlبرای شما باشد,در این صورت /etc/httpd/conf/httpd.confرا تغییر دهید:

AddModule mod_perl.c

به

#AddModule mod_perl.c

تغییر دهید , سپس اپاچی را با استفاده از کدی که بالا گفتیم ریستارت کنید.اگر شا ماژول “AddModule mod_perl.c”را ندارید نگران نباشید.اگر ماژول “LoadModule perl_module /usr/lib/apache/mod_perl.so”را دارید انرا هم حذف کنید.حذف آنها تاثیری در فایل های cgi-binشما ندارید.(در واقع ما تعداد افراد خیلی کمی دیدیم که از mod_perlاستفاده کنند.)

روش قبلی ما برای حل مشکل حذف کردن thp phpپرچم های یا (flag)از فایل های httpd.confبود.برای اینکار کد زیر را اجرا کنید:

cd /usr/local/directadmin/data/templates
cp virtual_host*.conf custom
cd custom
perl -pi -e 's/php_admin/#php_admin/' *
echo "action=rewrite&value=httpd" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
/usr/local/directadmin/dataskq d
/usr/local/etc/rc.d/httpd restart

یکی از کاربران ما به ما گزارش دادند که موفق شدند با نصب zendمشکل خود را حل کندبرای نصب zend کد زیر را وارد کنید:

cd /usr/local/directadmin/customapache
./build zend

ممکن است شما نیاز به بازگشت به نسخه قبلی zendاز نسخه ۲٫۶٫۲ به نسخه ۲٫۵٫۷داشته باشید و همین طور فایل های باینری zendممکن است قابلیت اجرا نسخه های قدیمی تر را نداشته باشد,برای راه اندازی به نسخه ۱٫۳٫۳۳اپاچی و ۴٫۳٫۱۱php داشته باشید,برای اجرای آن کد زیر را وارد کنید:

cd /usr/local/directadmin/customapache
./build clean
perl -pi -e 's/1.3.34/1.3.33/' build
perl -pi -e 's/1.3.34/1.3.33/' configure.apache_ssl
perl -pi -e 's/2.8.25/2.8.24/' build
perl -pi -e 's/4.4.1/4.3.11/' build
./build update_data
./build all d

ریستارت نشدن اپاچی

مواجه شدن با [crit] (98)Address already in use: make_sock: could not bind to port 8090

به یاد داشته باشید که این اموزش قدیمی است و برای کاستوم اپاچی ۱٫۳ قرار داده شده,بوت در حال حاظر ما برای شما فراهم کرده ایم همچین مشکلی را ندارد.اگر اپاچی به طور کامل خاموش نمیشود,ریستارت کردن به روش graceful restartهم میتوانید امتحان کنید و همچنین  مطمعن شوید که سیستم شما بروزاست تا با اسکریپت های قدیمی phpروی سرور مواجه نشوید.

ارور [crit] (98)Address already in use: make_sock: could not bind to port 8090

یا [crit] (98)Address already in use: make_sock: could not bind to port 443

یا [crit] (98)Address already in use: make_sock: could not bind to port 80

در /var/log/httpd/error_logخود مواجه شدید,به این معنی است اپاچی قبل از ریستارت شدن کاملا خاموش نمیشود.در این صورت اپاچی قادر نخواهد بود پردازش های جدید را انجام دهد چرا که پورت ها هنوز توسط پردازش های قبلی که با اپاچی خاموش نشده بودند متصل است.

برای حل این مشکل از بوت اسکریپ دیگری استفاده میکنیم که صبر خواهد کرد تا تمامی پردازش های اپاچی متوقف شوند و بعد یک پردازش جدید را شروع کند,برای اینکار کد زیر را وارد کنید.

d /usr/local/directadmin/customapache
rm -f httpd*
./build update

پس از دانلود اسکریپت های جدید شما باید آنهارا نصب کنید, برای نصب در red hat :

cp httpd /etc/init.d/httpd
chmod 755 /etc/init.d/httpd
chkconfig httpd reset

و برای نصب در free BSD :

cp httpd_freebsd /usr/local/etc/rc.d/httpd
chmod 755 /usr/local/etc/rc.d/httpd

تغییر اپاچی برای graceful restarts:

خوشبختانه بعد از نسخه ۱٫۳۳٫۷دیگر شما نیاز به عوض کردن و اعمالات تغییر در بوت نیستید و با تماس با DAخود میتوانید از ان بخواهید این کار رار برای شما انجام دهند.

روش قدیمی که شما خودتان میتوانید عمل کنید:

اگر که شما میخواهید هنگام ریستارت اپاچی از دانلود فایل های مزاحم دوری کند شما باید graceful restartsرا انجام دهید و برای اینکار نیاز دارید که اسکریپت بوت httpdخود را عوض کنید,مسیر اسکریپت بوت شما با توجه به سیستم عامل شما میتواند متنوع باشد.برای سیستم عامل free BSD:

/usr/local/etc/rc.d/httpd

وبرای بقیه سیستم عامل ها:

/etc/init.d/httpd

برای تغییر شما نیاز دارید که اسکریپت بوت خود را عوض کنید,برای اینکار این کد را پیدا کنید:

 restart)
 stop
 waitforexit "httpd" 20
 start
 ;;

و برای خواندن به

restart)
 kill -USR1 `cat $PIDFILE`
 ;;

آنرا تغییر دهید.دقت کنید که این روش زیاد تست نشده است و شما باید حواستان جمع باشد تا زمانی که از شرایط ثابت شدن راضی باشید.اگر اپاچی متوقف شده باشد,گزینه ریستارت آن باعث نمیشود دوباره راه اندازی شود.شما باید حتمن دکمه استارت را بزنید همانطور که دکمه ریستارت در graceful restartفقط زمانی عمل میکند که در حال پردازش باشد.


حمله ویروس slow -loris:

slow loris وقتی اتفاق میوفتاد که شخصی سعی میکند با ip خود به سرور اپاچی شما وصل و تمامی ریز پردازش های شما را با درخواست های زیاد مسدود کند,راهی که ما به شما پیشنهاد میدهیم نصب anti loris هستش و محدود کردن  آنها برای اینکه در یک زمان فقط تعدادی از انها به سرور دسترسی داشته باشند.برای نصب آن کد زیر را وارد کنید:

cd /root
wget http://files.directadmin.com/services/all/mod_antiloris/installoris
chmod 755 installoris
./installoris

به یاد داشته باشید این ماژول برای اپاچی ۲٫xمیباشد و نه برای ۱٫۳٫


بروزرسانی:نصب برنامه جدید mod_reqtimeoutامنیت بیشتری نسب به روش قدیمی mod_antilorisدارد,برای چک کردن کد زیر را وارد کنید:

/usr/sbin/httpd -l | grep mod_reqtimeout

و اطمینان حاصل کنید کهmod_reqtimeout.cرا در خروجی ها میبینید,همچنین /etc/httpd/conf/extra/httpd-default.conf for:را برای متنی مشابه زیر چک کنید:

<IfModule reqtimeout_module>
 RequestReadTimeout header=20-40,MinRate=500 body=20,MinRate=500
</IfModule>

۲۰مشکل گوشی های ایفون و راهکار آن

۲۰مشکل گوشی های ایفون و راهکار آن

کاربران ایفون با مشکلات مختلفی روبرو میشوند وقتی سعی در بروزرسانی سیستم عامل خود دارند یا هنگام انتقال اطلاعات از گوشی قدیمی به گوشی جدید خود و یا حتی اجرا کردن برنامه ای جدید.دلیل های بسیاری میتواند وجود داشته باشد که باعث شود گوشی شما به مشکل یا کندی برخورد داشته باشد و لازم است که این مشکلات حل شوند.در اینجا ما۲۰از مشکلات رایج ایفون را قرار داده ایم و راهکار های جدیدی را برای شما اراعه داده ایم.

۱)صفحه سفید مرگ

بروزرسانی ناموفق,جیلبریک کردن گوشی یا مشکلات سخت افزاری میتوانند ایفون شمارا به صفحه سفید ببرد.شما میتوانید گوشی خود را ریستات کنید.اگر هنوز با صفحه سفید مواجه میشوید,سعی کنید ایفون خود را hard reset کنیدو اگر اینبار مشکلتان حل نشد ایفون خود را در حالت بروزرسانی فیم وار روشن کنید DFU.اما به یاد داشته باشید با این روش تمامی اطلاعات و تنظیمات شمارا پاک خواهد کرد.اگر با شرایطی مواجه شدید که ایفون شما پشتیبان ایتونز و یا ای کلود نداشت در ابتدابا برنامه stellar recovery for iphone برگردانید سپس ریست خود را انجام دهید.

۲)از دست رفتن اطلاعات بعد از برورسانی یا جیلبریک

اغلب بعد از بروزرسانی ایفون یا جیلبریک کردن ان ممکن اطلاعات شما پاک شده یا فیلم و عکس هایتان را از دست بدهید.در همچین شرایطی ضرورت داشتن نسخه پشتیبان در ایکلود و ایتونز مشخص میشود و شمارا نجات میدهد.
اما اگر فایل هایی که قصد برگشتنش را دارید فقط عکس ها یا فیلم های شماست ,برنامه stellar data recovery for iphoneبهترین گزینه برای شماست.شما میتوانید به انتخاب خودتان فایل هایی که نیاز دارید را بازگردانید و مانند ایتونز نیازی نیست که همه فایل ها را برگردانید.

۳)خسارت ناشی از خیس شدن گوشی

ریختن یک لیوان آب یا افتادن گوشیتان در استخر میتوانند جزو دردناکترین صحنه هایی باشد که شما شاهدش باشید.خسارت ناشی از آب در اغلب اوقات باعث میشود که گوشی شما روشن نشود ,احتمال خیلی کمی وجود دارد که گوشی شما روشن شود و ممکن است حتی اطلاعات خود را از دست بدهید و حتی شرکت ایفون در گارانتی یکساله خود خسارات ناشی از مایعات را پشتیبانی نمیکند.با یک حوله گوشی را خشک کرده و سیم کارت خود را بیرون بیاورید ,به هیچ وجه گوشی را به شارژ نزنید و انرا روشن نکنید,گوشی خود را در برنج گذاشته و دو روز به آن مهلت دهید تا کاملا خشک شود.متاسفانه آب یا هر مایع دیگری در ایفون منجر به از دست دادن اطلاعات شما میشود,خوشبختانه شما در صورت داشتن پشتیبانی در ایتونز و ایلکود میتوانید اطلاعات خود را برگردانید.

۴)مشکل خالی شدن سریع باتری ایفون

سریع خالی شدن باتری ایفون یکی از مشکلاتی هست که تمامی دارندگان این گوشی در دنیا با آن مشکل دارند,مشکلات باتری ایفون معمولا از بروزرسانی های بد می ایند.عملکرد ضعیف باتری ایفون میتواند با بازگشت به تنظیمات کارخانه تا حد زیادی رفع شود,همچنین نظارت بر برنامه های مانند گوگل مپ و یوتیوب که مصرف باتری شدیدی دارند میتواند در بیشتر شدن عمر باتری شما کمک کند.همچنین حذف برنامه های فیسبوک و یوتیوب و دسترسی به آنها از طریق مرورگر شما میتواند باتری شمارا بیشتر نگه دارد.

۵)صفحه سیاه ایفون

افتادن گوشی از دستتان,بروزرسانی کردن یک برنامه,جیلبریک و یا حتی خیس شدن ایفون شما میتواند باعث سیاه شدن صفحه گوشیتان شود.برای حل این مشکل در ابتدا باتری گوشی خود را کاملا شارژ کرده تا در حین انجام آنها به مشکلی برنخورید.اگر مشکل شما کماکان باقی ماند میتوانید از با برگشت به تنظیمات کارخانه از طریق برنامه ایتونز اقدام کنید که متاسفانه همراه با از دست دادن اطلاعاتتان در گوشی است.اگر نسخه پشتیبان از اطلاعات خود تهیه نکرده اید میتوانید با برنامه stellar data recovery for iphone اطلاعات از دست رفته خود را بازگردانید.

۶)گرمای بیش از حد

ایا با پیام های مواجه شدید که گوشی شما بیش از حد مجاز گرم شده است و اجازه کار کردن با آنرا ندارید؟مشکل داغ شدن ایفون ها کاملا همه گیر است و گزارشاتی رسیده که برخی از ایفون ها تا به حد منفجر شدن گرم شده اند.برای حل این مشکل ابتدا گوشی را از زیر نور مستقیم خورشید یا فضایه گرم دور کرده و بجای خنک برده.محافظ گوشی را جدا کرده و برای تسریع کار از کار کردن با ان خودداری کنید.همچنین میتونید ریست کردن تنظیمات را هم امتحان کنید ,گاهی اوقات بروزرسانی سیستم عامل گوشیتان میتواند جواب مناسب به مشکل باشد.

۷)ارور ۳۱۹۴ایتونز

شما زمانی که بخواهید ایفون خود را بروزرسانی کنید یا اطلاعات خود را برگردانید با ارور ۳۱۹۴مواجه میشوید.مشکل میتوانید بخاطر شماره سیستم عامل شما باشد یا گوشی شما جیلبریک شده است و این امر توسط ایفون تایید نمیشود.هرچند این مشکل میتواند با دستکاری کردن فایل های میزبانی در سیستم گوشی شما حل شود.همچنین شما میتوانید با ریست کردن برنامه ایتونز از دست این ارور راحت شوید.

۸)فراموش کردن رمز یا ایفون غیرفعال

بله شما ممکن است رمزتان را فراموش کنید,در نتیجه چندین با تلاش میکنید تا دشتگاه خود را باز کنید و دستگاه شما بعد از ۲۰ تا ۱۰ دقیقه تلاش متوالی شما برای باز کردن آن غیر فعال میشود و برای باز کردن ایفون غیر فعال شده باید دستگاه خود را ریست کرده و رمز جدید برای او بگزارید.ریست کردن گوشی از طریق حالت RECOVERY هم امکان پذیر است ولی شما تمام اطلاعاتتان را از دست میدهید پس به یاد داشته باشید بعد از ریست نسخه پشتیبان خود را از ایتونز بر روی گوشی خود بیاندازید.

۹)گیر کردن گوشی بر روی لوگو اپل

چندین دلیل متواند برای گیر کردن گوشیتان بر روی لوگو اپل باشد مانند جیلبریک کردن گوشی ,بروزرسانی ناقص گوشی,قطع شدن رابط در حین انتقال نسخه پشتیبان به گوشی یا مشکلات سخت افزاری و پاک شدن فایل های سیستمی ای او اس.شما میتوانید با بازگشت به تنظیمات کارخانه گوشی خود را از این حالت نجات دهید ولی تمامی اطلاعات شما پاک خواهد شد.

۱۰)قفل شدن برنامه ها یا بستن اجباری

برنامه های ایفون میتوانند به اجبار بسته شوند وقتی که دارید از انها استفاده میکنید و یا وقتی که تازه انها را باز میکنید .میتواند به این دلیل باشد که نسخه ای او اس شما برنامه را پشتیبانی نمیکند یا برنامه مورد نظرتان به درسی بر روی گوشی شما نصب نشده اند.اگر هر کدام از برنامه های شما به اجبار بسته شدند و یا به فرمان های شما پاسخگو نبودند ,برنامه را ببندید و دستگاه خود را یکسابر خاموش و روشن کنید ,اگر مشکلتان حل نشد ,شاید بروزرسانی کردن برنامه به اخرین نسخه جواب شما باشد.

۱۱)برنامه ها در ای او اس ۱۱ کار نمیکنند

با بروزرسانی برزگ ایفون شرکت تصمیم گرفت که به سیستم عامل های ۶۴ بیتی روی بیاورد به همین دلیل تمام برنامه های شما که ۳۲ بیتی هستند دیگر قادر به کار کردن نیستند,یتوانید با چک کردن لیست بروزرسانی های اپ استور به دنبال بروزرسانی جدید برنامه خودتون باشید.

۱۲)کارنکردن سنسور مجاورت

اگر ایفون شما هنگام تماس خاموش نمیشود ,به این معنیست که سنسور مجاورت شما کار نمیکند.این مشکل است با لمس های ناخوداگاه شمارا اذیت کند,این مشکل میتواند به دلیل عیب های شرکت سازنده باشد یا مشکل نرم افزاری.
ممکن است بعد از تعویض صفحه گوشی خود با این مشکل مواجه شید.برای حل مشکل و مطمعن شدن بین ایرادات از نرم افزار و سخت افزار یکبار گوشی خود را به حالت کارخانه برگردانید.

۱۳)کار نکردن صفحه لمسی

اگر صفحه آیفون شما قفل کرده است اول مطمعن شده که صفحه شما تمیز وخشک است,در مرحله دوم یکبار تلفن خود را خاموش و روشن کنید و اگر جوابگو نبود حافظه موقت خود را پاک کرده و حافظه داخلی گوشی خود را کمی خالی کنید.اگر که مشکل کار نکردن صفحه بعد از افتادن و فشار زیاد بوجود امده بهتر است به نمایندگی های ایفون مراجعه کرده و تصمیم به عوض کردن صفحه گوشی خود گرفته.

۱۴)مواجه شدن با ارور ۵۶

ارور ۵۶ معمولا وقتی بروز میدهد که شما در حال انتقال نسخه پشتیبان خود از برنامه ایتونز باشید.این مشکل ممکن است به دلیل مشکلات سخت افزاری یا نرم افزاری بوجود بیاید.برای حل این مشکل کابل انتقال خود را عوض کنید و درصورت بروز دوباره ارو میتوانید با لبتاب دیگری مراحل پشتیبانی رو ادامه دهید ,همچنین تمامی برنامه های نصب شده روی گوشی خود را ببندید مثل بازی ها انتی ویروس ها و دیگر برنامه ها و دوباره سعی به بروزرسانی یا انتقال فایل های خود بکنید.

۱۵)کار نکردن صفحه ایفون Xدر هوای سرد

چندین گزارش کار کردن صفحه ایفون ایکس در هوای سرد به دست ما رسیده در مناقط سردسیر.هرچند ایفون در بیانیه ای اعلام کرد که با بروزرسانی نرم افزاری این مشکل را حل خواهد کرد,شما میتوانید با قفل کردن و باز کردن گوشی خود موقتا این مشکل را پشت سر بگزارید.

۱۶)ارور ۵۳ ایفون

ایفون هایی که به حسگر اثر انگشت مجهز شده اند اغلب با ارور ۵۳ مواجه میشوند,این مشکل وقتی بروز پیدا میکند که کاربر سعی دارد اطلاعات خود را با استفاده از ایتونز بازگرداند ولی در محله تایید امنیتی موفق نمیشود,بروزرسانی به اخرین نسخه ای او اس میتواند مشکل شمارا حل کند.

۱۷)کار نکردن فیس ایدی

فیس ایدی در ایفون ایکس به شما اجازه میدهد تا دسترسی به اپ استور ایتونز و دیگر برنامه هارا داشته باشید بدون اینکه نیاز به وارد کد امنیتی داشته باشید.گلایه ها از کار نکردن فیس ایدی بعد از بروزرسانی ای او اس یک مساله عادی شده است.خاموش و روشن کردنگوشی به تنهایی این مشکل را برای شما برطرف میکند,اگرچه مشکل شما باز هم حل نشد میتوانید با ریست کردن تنظیمات فیس ایدی خود تلاش خود را ادامه دهید و در صورت مشکل دوباره بهتر است به نمایندگی های اپل مراجعه کنید.

۱۸)کار نکردن اسپیکر

اگر صدای از ایفون خود نمیشنوید اول مطمعن شوید که دستگاه شما در حالت بی صدا نیست و صدای گوشی شما تا بیشترین درجه بلند است و بلوتوث شما خاموش است.اگه باز هم نمیتوانید صدایی بشنوید,هر برنامه ای را باز کنید و صدای گوشی را زیاد کنید.شما همچنین میتوانید گوشی خود را خاموش و روشن کنید در صورتی که مشکل شما حل نشد مشکل از قطعات سخت افزاری شماست و بلندگو ایفون شما نیاز به تعمیر یا تعویض دارد.

۱۹)مشکل بلوتوث ایفون

مشکل وصل نشدن بلوتوث یا قطعی در حین اتصال در بین ایفون به مشکلی رایج در بین گوشی های ایفون مبدل شده.راهکار بسیار اسان این مشکل این است که به تنظیمات رفته و تنظیمات بلوتوث را خاموش کرده ,گوشی را در حالت پرواز قرار میدهید و گوشی را یکبار خاموش و روشن میکنید.اگه مشکل شمارا حل نکرد به تنظیمات رفته بلوتوث تاریخته دستگاه های متصل به بلوتوث خود را پاک کنید,اغلب اوقات بروزرسانی نسخه ای او اس گوشی میتواند به شما کمک کند.

۲۰)وصل نشدن ایفون به wi-fi

برخی از کاربران ایفون گله کردند که پس از بروزرسانی گوشی که دیگر قادر به وصل شدن به وایفای شخصی خود نبوده اند.راهکار این مشکل خاموش و روشن کردن گوشی و چک کردن اتصالات وایفای خود هست.چک کنید اگر روتر شما مشکلی ندارد و آخرین نسخه بروزرسانی را دریافت کرده در این صورت باید محصولات اپل را هم پشتیبانی کند.اگر مشکل شما حل نشد یکبار تنظیمات شبکه خود را resetکنیدو مجددا تلاش به وصل کردن وایفای خود کنید.اگرکه باز هم با مشکلات مواجه شدید سعی کنید گوشی خود را بروزرسانی کنید یا به یک نسخه عقب تر برگردید.

۱۰ راهکار برای جلوگیری از صفحه آبی مرگ در ویندوز

۱۰ راهکار برای جلوگیری از صفحه آبی مرگ در ویندوز

صفحه آبی مرگ یک ایراد تقریبا رایج و دردناک ویندوز است.زمانی که با این ارور مواجه میشوید رایانه شما قادر به خاموش و روشن شدن نیست و به هیچکدام از فایل های شخصی خود دسترسی ندارید ,ما در این مقاله به ده راهکار مفید برای جلوگیری و حل کردن آن میپردازیم.خیلی از کاربران ویندوز تا الان به مشکل صفحه آبی برخورده اند و به صورت موقتی با خاموش کردن رایانه خود از طریق کابل برق اقدام به خاموش کردن  آن کرده اند اما به وجود آمدن این ارور باید برای شما ترسناک باشد چراکه ارور صفحه آبی فقط در مواردی مثل :همگام نبودن نسخه های نرم افزاری ,بدافزار مخربی که فایل های سیستمی شمارا مورد حمله قرار داده اند یا نبودن نبودن فضای کافی برای پردازش ها رخ میدهد.

امروز ما راهکار های مناسب را برای مقابله با این مشکل اراعه میکنیم.

۱)برگرداندن تغییرات بزرگی که انجام داده ای

شاید صفحه آبی مرگ بعد اینکه یک برنامه جدید را نصب کرده اید خودش را نشان داده یا یک قطعه سخت افزاری جدید,یا بروزرسانی درایور و چیزهای تازه ای که به رایانه خود اضافه کردهاید.
تمامی موارد ذکر شده بالا تغیرات خیلی خوبی هستند اما به دلیل ناسازگاری نرم افزاری یا سخت افزاری ممکن است پایه گذاری صفحه آبی را کرده باشند.در اینصورت شما میتوانید با برگرداندن رایانه خود به وضعیت قبلی اش از بروز دوباره آن جلوگیری کنید.

۲)قطعات سخت افزاری خود را چک کنید

اگر که در قطعات سخت افزاری رایانه شما قطعی رخ دهد یا اینکه اتصالی از بین برود رایانه شما با صفحه آبی مواجه خواهد شد.بهتر است به قطعات سخت افزار خود نگاهی بیاندازید,رایانه را خاموش کنید و درون آن را با دقت نگاه کنید و کابل هارا بررسی کنید.

۳)روشن کردن رایانه در حالت امن

در حالتی که با صفحه آبی مواجه شدید و میخواهید به فایل های خود دسترسی داشته باشی میتوانسد رایانه خود را در حالت امن روشن کنید.در حالت امن رایانه شما فقط اجازه دسترسی فایل ضروری رایانه را میدهد برای شما ,در این شما میتوانید تشخیص دهید که مشکل از نرم افزار یا سخت افزار شماست.شما میتوانید با فشار دادن کلید F8هنگام روشن شدن رایانه خود به حالت امن دسترسی داشته باشد,بعد از میتوانید انتخاب کنید که کدام حالت امن را میخواهید.

۴)از بین بردن بدافزار های رایانه

همانطور که گفتیم ویروس های و بدافزار ها میتوانند باعث صفحه آبی شوند,برای راحت شدن از دست آن ها بهتر است,اول رایانه خود را با روشی که به شما توضیح دادیم در حالت امن روشن کنید و انتی ویروس خود را فعال کنید تا ویروس های شمارا از بین ببرند.

.

۵)خالی کردن فضای داخلی

با پر شدن فضای دیسک سخت شما و فشار آمدن به درایوی که ویندوز شما در ان نصب شده ویندوز شما ممکن است دچار صفحه آبی شود,
در کنار اینها ممکن است ویندوز شما دچار از دست دادن فایل های ضروری ویندوز که شامل اطلاعات شما و فایل هایی که برای اجرای عادی ویندوز ضروری است بشود.در اینصورت اگر موفق به روشن کردن سیستم خود در حالت امن شدید تمامی فایل های اضافی و بی فایده را از بین ببرید.

۶)ریست یا بروزرسانی بایوس

در برخی از موارد بایوس اتفاقی بروزرسانی شده یا تنظیمات اشتباه بایوس میتواند مقصر باشد.در اینصورت شما میتوانید اول تلاش کنید تا بایوس خود را ریست اگه صفحه آبی بازم برای شما ظاهر شد میتوانید بروزرسانی را انجام دهید.

۷)بروزرسانی درایور سخت افزار ها

در ادامه نصب کردن بروزرسانی های اشتباه برای کارت گرافیک یا دیگر سخت افزار های خود میتواند باعث صفحه آبی شود و زیان زیادی را به رایانه شما وارد کند,درصورتی که به تازگی درایور های خود را بروزرسانی کرده اید و با صفحه آبی مواجه شدید سعی کنید انهارا حذف کنید.

۸)بروزرسانی ویندوز

از آنجایی که میدانیم ماکروسافت بروزرسانی های خودرا بصورت پچ ها به صورت مکرر منتشر میکند
بهتر است همیشه اخرین بروزرسانی های ماکروسافت را داشته باشید.

۹)برگرداندن تنظیمات سخت افزار به عادی

در این حالت اگر تنظیناتی را به صورت دستی وارد کرده اید و صفحه آبی برای شما نمایان میشود,بهتر است تنظیمات را به حالت قبلی خود برگردانید و بدون کمک یک متخصص رایانه به آنها دوباره دست نزنید.

۱۰)نصب دوباره ویندوز

با فرض بر انیکه تمامی گزینه های بالا موفق به کمک به شما نبودند و نتوانستند مشکل شمارا حل کنند
آخرین راه حل نصب دوباره ویندوز است,به یاد داشته باشید از ویندوز خود پشتیبان گرفته باشید.

داغ شدن بیش از حد در ویندوز ۱۰و راهکار برای مقابله

داغ شدن بیش از حد در ویندوز ۱۰و راهکار برای مقابله

ویندوز ۱۰ همراه با یک بهبود قدرتمند و قابلیت های جدیدی منتشر شده است که قبلا از انها برخوردار نبوده.هرچند بروزرسانی ها بدون مشکلات و نقص نبوده اما ماکروسافت همواره سعی در بهبود انها داشته.چیزی که باید به ان دقت ویژه ای کرد این است که یکی از مشکلات اصلی ویندوز ۱۰ داغ شدن بیش از اندازه دستگاهاست.در این مقاله به این مبحث میپردازیم که چگونه میتوانیم مشکل را مهار کنیم و از صدمه به قطعات داخلی لبتاب شما جلوگیری کنیم.از زاویه دیگری که به مساله نگاه کنیم مشکل گرمای زیاد فقط مربوط به ایرادات نرم افزاری نمیشود و شامل ایرادات سخت افزاری هم هست.

قدم های اولیه و لازمات برای جلوگیری از گرما بیش از حد:

بیشترین مراقبتی که باید صورت بگیرد در حالتی است که درایورها بروزرسانی نشده باشد,در اولین قدم بهتر است از بروزبودن درایور های خود مطمعن شوید.برای جلوگیری و دوری از گرمای بیشتر ازاندازه میتوانید با رفتن به قسمت تنظیمات (setting)و قسمت بروزرسانی ها (updates)از بروز بودن ویندوز خود مطمعن شوید.در هر حال باید مراقب باشید که بروزرسانی که به تازگی انجام دادی باعث گرما بیش از اندازه نشده باشد,اگر با همچین مشکلی مواجه شدید,کافیست اپدیت را حذف کرده دستگاه خود را خاموش کرده و دوباره چک کنید ایا همان مشکل را دارید یا نه.

بخش دیگری از مشکلات گرما میتواند به سخت افزار شما مربوط شود,قطعات ناسازگار با بقیه قطعات شما میتواند باعث مشکلات جدیتر از گرما شود.یکی دیگر از مشکلاتی که میتواند باعث گرما شود مربوط به خنک کننده پردازنده شماست,اغلب اوقاب فضای کافی در محفظه رایانه وجود ندارد ب همین علت گردو خاک بیشتر میماند و باعث بالا رفتن دما میشود.

هر چند کاربران ویندوز ۱۰ با چند دسته از مشکلات مربوط به داغ شدن بیش حد در حین بروزرسانی های ویندوز خود مواجه شده اند که در جلو به ان میپردازیم.اگر که رایانه شما گرما زیادی تولید میکند و باتری آن به سرعت رو به خالی شدن است این مشکل ممکن است مربوط به پردازشی به اسم runtime broker باشد.

Runtime broker چیست و چه نقشی در گرم شدن رایانه دارد:

runtime قابلیت کلیدی ویندوز۸ بود که توسط ماکروسافت طراحی شد
و یک پردازش امن بود که به ویندوز در انجام پردازش ها کمک میکرد.
runtimeهیچگاه به تنهایی شروع به فعالیت نمیکرد مگر اینکه از برنامه های دیگری اجازه دسترسی را میگرفت
متاسفانه با بروزرسانی ویندوز۱۰ قابلیت این را دارد که بصورت مجزا کار خودش را انجام بدهد و موجب ازار کاربر شود.

راهکار داغ شدن بیش از اندازه رایانه چیست؟

شما میتوانید با شروع کردن به اینکه ایا runtimeدر حال مصرف مقدار زیادی از پردازنده شماست شروع کنید
برای اینکار شما باید برنامه task manager خود را اجرا کرده و به پنجره processes بروید.
اگر دیدی که تا به الان در حال مصرف و اشغال کردن مصرف پردازنده شما بوده است
با روشی که ما به شما اراعه میدهیم میتوانید انرا غیرفعال کرده.
باید ذکر کنیم این روش شامل شخصی سازی فایل های ویندوزی شما نیز میشود
در صورتی که دانش کافی برای این روش را ندارید از یک فرد متخصص کمک بگیرید.

دستورات لازم برای غیر فعال کردن runtime broker:

 • با استفاده از کلید های “windows+R”برنامه “RUN”را اجرا کنید و کلمه “˜Regedit’را در ان نوشته و دکمه اینتر را بزنید.
 • حالا شما میتوانید به دنبال فایل HKEY_LOCAL_MACHINE>SYSTEM>CurrentControlSet>Services>Time Brokerبگردید.
 • قدم بعدی شامل تغیر دادن مقادیری در فایل های میشود زبانه ای که با string مشخص شده و روی گزینه start است را به عدد ۴ تعغییر دهید و از برنامه بیرون بروید,برای اعمال تعغیرات انجام داده یکبار رایانه خود را خاموش و روشن کنید.

گزینه های بیشتر:

در میان راه حل های داده شده قطعا یکی از موثرترین آنها تمیز کردن و سرویس کردن رایانه شماس,به مرور زمان وجود گردوخاک بیشتر شده و برای رایانه شما مانند سم عمل میکند.بهتر است هر ۸ماه یکبار به فکر تمیز کردن رایانه های خود باشید.

جمع بندی:

ویندوز ۱۰تا به امروز خیلی مشکلات برای کاربران خود بوجود اورده.
بسیاری از کاربران روش های گفته شما را امتحان کرده اند خنک کننده های خود را تمیز کرده اند و حتی نصب کرده ویروس کش های جدید بر روی رایانه خود اما مشکل کماکان باقی مانده.
نصب دوباره ویندوز ۱۰ هم میتواند جزو گزینه ها باشد اما با وجود بروزرسانی های برنامه دوباره خود را به داخل را میدهد.ماکروسافت اعلام کرده در بروزرسانی های جدید مشکل را حل خواهد کرد