از امکانات Anonymizing Proxy

از امکانات Anonymizing Proxy

از امکانات Anonymizing Proxy

دانستن این موضوع جالب است که پروکسی دارای انواع مختلفت با کاربرد های متفاوت می باشد . در این بخش از آموزش به تعریف قابلیت Anonymizing Proxy در سیستم پرداخته شده است که با آن آشنا می شویم. Read More »