محدود کردن دسترسی به SSH از طریق Firewallچگونه است

محدود کردن دسترسی به SSH از طریق Firewallچگونه است چناچنچه کاربر نیاز داشته دباشد توسط یک آی پی خاص به ssh وصل شود برای انجام این کار می توانید یک Rule در Router ایجاد نمایید.

Read More »