شماره حساب بانک ملت : ۳۱۰۶۰۰۵۰۷۷

شماره کارت بانک ملت : ۹۸۰۵-۷۷۷۱-۳۳۷۸-۶۱۰۴

شماره شبا بانک ملت : IR24  ۰۱۲۰  ۰۱۰۰  ۰۰۰۰  ۳۱۰۶  ۰۰۵۰  ۷۷

به نام اسماعیل فعال