لیست برخی ازسرورهای اختصاصی OVH (استرالیا)

DO-32 APAC
$65 /ماهانه
 • CPU: Intel Xeon E3-1245v5 - 4c/8t - 3.5GHz /3.9GHz
 • RAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHz
 • H.D.D: SoftRaid 2x2TB
 • Port:250 Mbps
 • bandwidth: 5TB
 • IP Limit : 256 IP
HOST-64H
$149 /ماهانه
 • CPU: Intel Xeon-D 1541 - 8c/16t - 2.1GHz /2.7GHz
 • RAM: 64GB DDR4 ECC 2133 MHz
 • H.D.D: SoftRaid 2x2TB
 • Port:250 Mbps
 • bandwidth: 10TB
 • IP Limit : 256 IP