لیست برخی از سرورهای اختصاصی آمریکا

DUAL E5620 48GB - US
$75 /ماهانه
 • CPU : Dual Xeon E5620
 • RAM : 48GB
 • H.D.D : 4TB
 • PORT : 100MB UP 1GB
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 5IP
 • License : Free Direct Admin
۵۵۲۰-۲۴GB - US
$65 /ماهانه
 • CPU : Dual Xeon 5520
 • RAM : 24GB
 • H.D.D : 2TB
 • PORT : 100MB UP 1GB
 • Traffic : 20TB
 • IPv4 : 5IP
 • License : Free Direct Admin
DUAL XEON L5520 36GB
$55 /ماهانه
 • CPU : Dual Xeon 5520
 • RAM : 36GB
 • H.D.D : 240GB SSD OR 2TB SATA
 • PORT : 100MB UP 1GB
 • Traffic : 20TB
 • IPv4 : 1IP