لیست برخی ازسرورهای اختصاصی OVH (سنگاپور)

EG-32
$125 /ماهانه
  • CPU: Intel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz
  • RAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHz
  • H.D.D: SoftRaid 2x4TB
  • Port:500 Mbps
  • bandwidth: 10TB
  • IP Limit : 256 IP