رفع خطای ارسال ایمیل با ارور ERROR: Socket Error # 11053

رفع  خطای ارسال ایمیل در دسکتاب کامپیوتر با ارور ERROR: Socket Error # 11053

ERROR: Socket Error # 11053

ERROR: Socket Error # 11053

این خطا زمانی رخ میدهد که اتصال (connection) بین سیستم شما و سرویس دهنده‌ی ایمیل قطع شود.
احتمال دارد این اتصال بوسیله فایروال (firewall) و یا ضدویروس سیستم شما قطع گردد.کنترل نمایید که فایرال ویندوز غیرفعال باشد.
About the Author

Leave a Reply