راهکار ها و نکته های دبیان Debian

راهکار ها و نکته های دبیان Debian

دبیان  یکی دیگر از شاخه های سیستم عامل معروف لینوکس میباشد,هر کدام از نسخه های لینوکس ویژگی های مربوط به خود را دارند.در این مطلب ما یک سری از فرمان های رایج و مهم این سیستم عامل را برای شما جمع آوری کرده ایم.

۱)لیست برنامه های نصب شده

برنامه های نصب شده در سیستم عامل شما به شکل لیست زیر برایتان نمایش داده میشوند:

 • apt list --installed
 • dpkg-query -l

۲)محتویات یک فایل .deb

برای دیدن محتویات یک فایل.debفرمان زیر را به ترتیب وارد کنید.

۱)apt-get update && apt-get install apt-file

۲)apt-file update

۳)apt-file list [deb file]

۳)add-apt-repository

برای نصب افزونه add-apt-repositoryفرمان زیر را به ترتیب وارد کنید:

۱)apt update

۲)apt -y install software-properties-common dirmngr apt-transport-https lsb-release ca-certificates

۳)add-apt-repository ppa:PPA Name]

۴)apt update

۵)apt install [package]

۴)Repos

قبل از نصب Reposمطمعن شوید که dpkg-devبر روی سیستم عامل شما نصب شده است.

apt-get install dpkg-dev

این قسمت از فرمان های دبیان به چند بخش مختلف تقسیم میشود:

ساخت:

برای ساخت یک local repoاز فرمان زیر استفاده کنید:

dpkg-scanpackages . /dev/null | gzip -9c > Packages.gz

Proper:

برای ساخت یک proper repoکد زیر را وارد کنید:

dpkg-scanpackages -m -a [arch] [dir] | gzip > [dir]/Packages.gz

به طور مثال:

#!/bin/bash

cd /opt/shared/repo/apt

echo

for arch in i386 amd64 mips armel armhf
do	
	printf "%-10s" "${arch}:"
	dpkg-scanpackages -m -a ${arch} pool | gzip > dists/buster/main/binary-${arch}/Packages.gz
done

echo

۵)trust a repo:

برای انجام trust یک repoفرمان زیر را وارد کنید:

/etc/apt/sources.list:

deb [ trusted=yes ] http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free

۶)ارتقا Stretchبه Buster:

برای ارتقا Stretchبه Busterفرمان زیر را وارد کنید:

۱)apt-key adv –keyserver keyserver.ubuntu.com –recv-keys 04EE7237B7D453EC 648ACFD622F3D138

۲)grep -rl stretch /etc/apt/ | sudo xargs sed -i ‘s/stretch/buster/g’

۳)apt update -y && apt dist-upgrade -y

۴)reboot

۷)ساخت یکrootfs

برای ساخت یک rootfs
از دبیان,فرمان زیر را اجرا کنید:

apt-get install -y qemu-user-static debootstrap binfmt-support qemu-system-arm

targetdir=rootfs
distro=buster

mkdir $targetdir
debootstrap --arch=armhf --foreign $distro $targetdir

cp /usr/bin/qemu-arm-static $targetdir/usr/bin/
cp /etc/resolv.conf $targetdir/etc

chroot $targetdir

distro=buster
export LANG=C

/debootstrap/debootstrap --second-stage

cat <<EOT > /etc/apt/sources.list
deb http://ftp.debian.org/debian $distro main contrib non-free
deb-src http://ftp.debian.org/debian $distro main contrib non-free
deb http://ftp.debian.org/debian $distro-updates main contrib non-free
deb-src http://ftp.debian.org/debian $distro-updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org/debian-security $distro/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security $distro/updates main contrib non-free
EOT


apt-get update -y

apt-get install -y dialog locales lsb-release nis ntp ntpdate openssh-server rsync sshfs vim

dpkg-reconfigure locales

passwd

۸)chroot

 • apt-get remove -y inetutils-ping
 • apt-get install -y inetutils-ping

۹)dnsmasq

از فایل های موقتی dnsmasq
استفاده نکنید:/etc/default/dnsmasq: DNSMASQ_OPTS="--leasefile-ro"

فایل های اجازه ای در :/var/lib/misc/dnsmasq.leasesذخیره میشوند.

۱۰)Quickies

 • پیکر بندی کنید:locale: dpkg-reconfigure locales
 • time zone: dpkg-reconfigure tzdata
 • Install LXDE: apt-get install task-lxde-desktop

۱۱)RPMبه Deb

برای تبدیل یک فایل rpm به فایل debفرمان روبرو را اجرا کنید:alien --scripts [rpm file]

به طور مثال فرمان روبرو:alien --scripts bluejeans-1.37.22.x86_64.rpm

۱۲)ساخت فایل های seed

زمانی که یک دستگاه VMراه اندازی شده است,شما میتوانید یک seed تولید کنید که شامل فایل های نصبی باشد(به یاد داشته باشید که debconf-utilsرا نصب کرده باشید)

 • Settings from installation: debconf-get-selections --installer
 • Current settings: debconf-get-selections

۱۳)را اندازی کردن یکBridge

 • apt-get install aptitude network-manager -y
 • aptitude install bridge-utils
 • systemctl enable NetworkManager
 • فایل /etc/network/interfaces.d/[bridge name]باید شبیه مورد زیر باشد:
auto [bridge name]

# Bridge setup
 iface [bridge name] inet dhcp
  bridge_ports [ethernet]

به طور مثال یک bridgeبه bridge0نام گذاری شده است و ethernet به enp1s0:

auto bridge0

 iface bridge0 inet dhcp
  bridge_ports enp1s0

علاوه بر وارد کردن فرمان های که در بالا به ان ها اشاره کردیم همینطور شما باید فایلetc/network/interfacesرا تعغییر بدهید تا به شکل فایل زیر شود:

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

۱۴)فعال کردنwake-on-lan

مطمعن شوید که ethtool: apt install ethtoolرا نصب کرده اید:

auto [bridge name]

# Bridge setup
 iface [bridge name] inet dhcp
  bridge_ports [ethernet]
  /sbin/ethtool -s [ethernet] wol g

بطور مثال در کد زیر یک bridgeبه bridge0نام گذاری شده است و ethernet به enp1s0:

auto bridge0

 iface bridge0 inet dhcp
  bridge_ports enp1s0
  /sbin/ethtool -s enp1s0 wol g

۱۵)tftpd-hpa

اگر سیستم عامل بر روی IPv6در حال اجرا نیست,فایل /etc/default/tftpd-hpaباید مانند فایل زیر باشد:

# /etc/default/tftpd-hpa

TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="/srv/tftp"
TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"
TFTP_OPTIONS="--secure -4"

عدد -۴در فایل بالا نشان میدهد که شما به سیستم عامل فرمان داده اید تا از IPv4استفاده کند.

 در میان فرمان هایی که در بالا نوشته شد,درصد زیادی از ان ها فقط اختصاصی برای دبیان بکار میرفت,در ادامه مطلب ما برای شما تعدادی فرمان برای لینوکس هم جمع اوری کرده ایم.

۱۶)Adduser/Addgroup

فرمان adduserبه شما اجازه میدهد تا به سیستم خود یک کاربر یا یک گروه اضافه کنید,از همین جهت میتوانید به مثال زیر دقت کنید.

$ sudo adduser testuser
Adding user `testuser' ...
Adding new group `testuser' (1003) ...
Adding new user `testuser' (1003) with group `testuser' ...
Creating home directory `/home/testuser' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:

۱۷)Cal/Ncal

فرمان Cal/Ncalهر دو برای نمایش دادن تقویم به کار میرود,تفاوت میان این دو فرمان در نحوه نشان دادن ان هاست,هر دوی انها به صورت متفاوت برای شما فایل هارا نمایش خواهند داد.

$ cal
March 2017
Su Mo Tu We Th Fr Sa
۱ ۲ ۳ ۴
۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱
۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸
۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵
۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱

$ ncal
March 2017
Su 5 12 19 26
Mo 6 13 20 27
Tu 7 14 21 28
We 1 8 15 22 29
Th 2 9 16 23 30
Fr 3 10 17 24 31
Sa 4 11 18 25

 

 

نصب centOS و موارد اولیه

نصب centOS و موارد اولیه

در میان سیستم عامل های مبتنی بر لینوکس,یکی از محبوب ترین آن ها centOS است,که برای محصولات سروری و وبسایت ها استفاده میشود,از انجایی که سیستم عامل centOSبسیار پایدار است و سازگاری کامل با red hatرا دارد,محبوبیت بسیار زیادی کسب کرده است.فایل های نصبی برای سیستم عامل centOS7را میتوانید از سایت ما دانلود کنید,و مراحل نصب آن به دلیل داشتن روابط گرافیکی ساده آن,نصب آن بسیار آسان بوده و حتی مبتدی ترین کابران هم از عهده آن برمی آیند.در حالی که سیستم عامل centOSپس از نصب آن کارایی کامل را دارد,در این میان برای داشتن تجربه ای روان تر و امنیت بیشتر سیستم عاملتان بهتر است چند تعغیرات کوچک در آن انجام دهید,امروز ما سعی کرده ایم از پایه یعنی زمان نصب سیستم عامل  تمامی مراحل را برای شما اموزش دهیم.

نصب centOS7

مراحل نصب این سیستم عامل تا حد زیادی ساده و بدون دردسر است اما در این میان به کاربر انتخاب هایی داده شده تا متناسب با نیازشان آن ها را اصلاح کنند.ممکن است این گزینه ها و قابلیت ها تا حد زیادی برای کسانی که تجربه کافی با سیستم عامل لینوکس را ندارند عجیب بنظر برسد,اما جای نگرانی نیست بیشتر این تنظیمات را شما بعدا هم میتوانید تعغیر دهید.یکی از تعغیراتی که به سختی صورت میگیرد و کار پر دردسری میباشد,عوض کردن رمز عبور  root شما میباشد,مطمعن شوید که آن را به خاطر میسپارید.مشخص کردن تنظیمات شبکه در حین نصب شدیدا به شما پیشنهاد میشود,چون شما با روابط کاربری گرافیکی مواجه هستید برای شما اسان تر است,هر چند اجباری در این کار نیست.

تنظمیات دیسک هم تا حد زیادی مهم است و کاربران مبتدی تر میتوانند از روش پارتیشن بندی خودکار استفاده کنند,هر چند شما میتوانید از هرگونه چینش پارتیشن که دلخواهتان است استفاده کنید,فایل های دلخواهتان و همینطور انتخاب تنظم نرم افزاری  RAID یا LVM.تعداد زیادی از نرم افزارها میتوانند به صورت خودکار برای شما نصب شوند,کاربران با تجربه تر اغلب این گزینه را نادیده میگیرند زیرا میتوانند آن ها را بصورت دستی نصب کرده و با انجام تعغیرات بهترین عملکرد را از ان ها داشته باشد.

این ها برنامه هایی هستند که هنوز کاملا کارآمد هستند و میتوانند هم برای کاربران مبتدی هم افراد با تجربه کمکی باشند,به طور مثال برنامه LAMPتنها با یک کلیک به طور خودکار برای شما نصب خواهد شد.

درک مفهوم SELinux

SELinux در واقع خلاصه شده Security-Enhanced Linux میباشد که یک ماژول امنیتی برای کرنال لینوکس میباشد که با اجبار کردن تنظیمات دسترسی یک سیستم امنیتی لایه ای را برای سیستم عامل شما فراهم خواهد کرد.یادگیری کامل SELinux کار بسیار دشواری است و تقریبا هر حرکتی از سمت شما اگر به درستی برایش قابل درک نباشد را مسدود خواهد کرد.هیچ ادمینی به شما توصیه نمیکند که SELinux را غیر فعال کنید اما شما میتوانید پس از هر بار روشن شدن سیستم آن را با استفاده از فرمان زیر به صورت موقتی غیر فعال کنید:

setenforce 0

با انجام این کار در آخر در پس زمینه دوباره شروع به فعالیت خود میکند و قوانین نقض شده را در فایل های logذخیره خواهد کرد,که شما میتوانید با خواندن آنها به درک بیشتری از طرز کار آن برسید و طرز استفاده از آن را بفهمید.

ایمن کردن SSH

پورت۲۲ که سرویس SSHاز ان استفاده میکرد,داعما به وسیله brute force مورد حمله قرار گرفته است که یک خطر امنیتی بزرگ است.بهتر است سریعا آن را به یک پورت تصادفی تعغیر دهید هر رقمی بین ۱۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰به شما کمک خواهد کرد.شما باید فایل /etc/ssh/sshd_configرا تعغییر دهید و یک خط پورت به آن اضافه کنید و سپس سرویس sshdرا ریستارت کنید.شما میتوانید امنیت بیشتری به آن بدهید و رمز عبور خود را برای ورود کاملا غیرفعال کنید و از طریق sshبا استفاده از یک secure keyورود کنید.

پیکربندی YUM

یکی از اولین مواردی که بعد از سیستم عامل جدید باید ان را انجام بدهید,اجرا کردن فرمان بروزرسانی YUMاست تا تمامی برنامه های سیستم شما به ارین نسخه خودشان بروز شوند.به صورت پیش فرض تمامی برنامه هایی که بر روی centOS نصب شده است,برنامه های رسمی آن میباشد که به شما نسخه های قدیمی برنامه هایی مثل phpرا اراعه میدهد.در centOSمنابع زیادی مانند Remi برای phpوجود دارد که شما میتوانید به مقدار دلخوهتان آنها را اضافه کنید,شما میتوانید با تنظیم کردن منبع Epelشروع کنید که به تعداد زیادی برنامه هایی که شما میتوانید نصب کنید را افزایش میدهد,برای اعمال این تعغیرات فرمان زیر را وارد کنید:

yum install epel-release
yum update

برنامه های رایج را نصب کنید

پس از اضافه کردن Epel و تعدادی دیگر از منابع به سیستم عامل خود,وقت آن رسیده چند ابزار کارآمد که به کارهای روزانه شما با سیستم سرعت میبخشد بپردازیم.پکیج wgetابزاری بسیار کارآمد برای دانلود فایل ها از خط های دستوری است و کاربرد های دیگری هم دارد.Net-tools شامل چند ابزار ساده و اصولی برای شبکه و ابزاری مانندnetstat,ifconfigوrouteمیباشد که همه انها جزو مهمترین ابزار کارآمد مربوط به شبکه هستند.

یکی دیگر از پکیج ها bind میباشد که ابزار های رایج و محبوبی برای فرمان های عیب یابی مربوط DNSمیباشد,به طور مثال dig یا nslookupاز رایج ترین آن ها میباشند.یکی دیگر از ابزار ها Htopمیباشد که نسبت به دیگر ابزارها اولیت و دسترسی بیشتری دارد و از فرمان ابزاری آن میتوان برای تحت نظر گرفتن پردازش ها و مصرف منابع استفاده کرد.نصب mlocateبه شما دسترسی به پیدا کردن تمامی فرمان های داخلی سیستم عامل شمارا میدهد ,کافیست فرمان آن را اجرا کنید و هر کدی در سیستم عامل شما برایتان قابل دسترسی میباشد.lsof هم یکی از ابزار های مهم شما برای جستجو در سیستمان میباشد.
شما میتوانید به راحتی با وارد کردن فرمان زیر تمامی آن ها را به یک فرمان نصب کنید:

yum install wget net-tools bind-utils htop mlocate lsof
همانند تمامی سیستم عامل های مبتنی بر لینوکس centOS7هم بسیار پیچیده است و امکان وجود چندین مشکل و پیکربندی های اشتباه هنوز وجود دارد,هرچند با دنبال کردن قدم هایی که در بالا برایتان در این مقاله شرح دادیم شما میتوانید هر مشکل رایجی از نصب جدید آن را حل کنید و سیستم شما نهایتن برای انجام کار اصلی خود اماده میشود.
مشکلات در cpanelو راهکار آن

مشکلات در cpanelو راهکار آن

cPanelیک کنترل پنل آنلاین برای سرور های مبتنی بر وب میباشد که کاملا بر روی لینوکس اجرا میشود.سی پنل چندین نسخه مانند:redhat,centOSوCloudLinuxدارد.همچنین سی پنل قادر است تا قابلیت های مهم و کلیدی مانند:ادمین کنترل,دسترسی کاربران و کنترل امنیت هارا به شما بدهد.بهترین بخش سی پنل اراعه یک محیط کاربری گرافیکی کاملا ساده است که کارهای شما را بسیار واضح و ساده به شما نشان خواهد داد.سی پنل به صاحبان وبسایت ها ازادی کامل برای کنترل وبسایت خود وامنیت کاربران را اراعه میدهد,همراه با مدیریت وبسایت.

هرچند همراه با تمامی قابلیت ها و روان بودن آن یک سری از مشکلات رایج برای صاحبان وبسایت ها وجود دارد,در ادامه به مشکلاتی که ممکن است صاحبان وبسایت ها با آن ها برخورد کرده باشید میپردازیم و برای آن ها راهکار هایی اراعه خواهیم داد.

۱)برنامه وردپرس(word press)

در برخی از مواقع مشکلات سی پنل به دلیل تعغیرات کوچکی یا مراحل نصب یک برنامه به وجود می آید,در برخی شرایط زمانی که ورد پرس در حال نصب است,سی پنل به صورت خودکار آن را به آخرین خط وبسایت وصل خواهد کرد,هر چند با داشتن بروزرترین برنامه های اممنیتی بدافزار بازم وجود خواهند داشت و فایل های سیستمی شما را آلوده خواهند کرد.

راهکار:اگر ظاهر شدن های ناگهانی بد افزار ها بازم ادامه داشت,ممکن است مشکل از اکانت های FTPشما باشد,در این شرایط تمامی کد ها امنیتی FTPشما باید عوض شده باشد تا اکانت ها شما را ایمن نگه دارد و از خطر دور کند.همچنین مورد های اسیب پذیر حتمن باید دوباره چک شوند,مواردی در وبسایت و افزونه هایی که در وبسایت استفاده شده اند.مطمعن شوید برنامه وردپرس و افزونه ها به اخرین نسخه موجود بروزرسانی شده اند و ایمن هستند.

۲)اکانت های cPanel

اکانت های سی پنل quota نامحدودی دارند,جدا از اینکه quotaمتفاوت برای هر اکانت قرار داده باشید.در هر حال تمامی آن ها به شما تنظیمات نامحدود quota را نمایش خواهندداد که ممکن است زیاد به شما کمک نکنند.

راهکار:برای حل این مشکل شما باید با استفاده از پروتکل SSHوارد سرور شوید و فرمان زیر را وارد کنید:

# /scripts/fixquotas

۳)Private Keyبا Certificateیکسان نیست

متاسفانه در سی پنل خیلی دشوار است که به دنبال private keyبرای SSL certificateبگردید,زیرا private keyها با CSR keyساخته میشوند.اگر که تعداد آنها در یک سرور زیاد باشد,باز شرایط برای سی پنل سخت تر خواهد شد تا مسیر درست برای درخواست شما را پیدا کند.

راهکار:ما برای شما دو راهکار برای حل این مشکل پیشنهاد میکنیم,اینکه یک private keyبرای SSL certificateبه صورت دستی بسازید و آن را به جعبه private keyانتقال دهید,یا اینکه یک CSR key و private keyجدید بسازید به اکانت خود وارد شده و SSL certificateرا دوباره راه اندازی کنید تا مشکلاتان برطرف شود.

۴)SSL certificateبرای سی پنل

یکی دیگر از مشکلات رایجی که در سی پنل وجود دارد,در server.example.comدر کمتر از ۳۰ روز منقضی میشود و از طریق ایمیل یا زمانی که کاربران به آن وارد میشوند به آنها اطلاع میدهد.

راهکار:وارد WHMشوید و به مسیر Home >> Services >> Configuration >> Manage service SSL certificates >> Reset certificate for the required serviceبروید,هرچند اگر SSL certificatesخود را از یک منبع معبتر و قابل اطمینان خریداری کرده اید بهتر است این روش را انجام ندهید.

۵)ای پی ادرس مشخص برای قابلیت های کاربر

اگر شما نیاز دارید که کاربری به قابلیت های USERNAMEدسترسی داشته باشد,نیازمند این است که یک ای پی ادرس برای آن در دامین که آن کاربر وجود دارد برای SSLمشخص کنید.در رابطه با نصب SSLمشخص کردن یک ای پی ادرس مشخص یکی از پایه ترین نیازمندی های آن است.

راهکار:اگر که دامین های متعددی وجود دارد که از یک ای پی اشتراک گذاری شده با چندین SSL certificatesهستند,بهترین راه استفاده از SNI support IP address configuration.میباشد.

۶)Domain Mismatch

حتی با اینکه SSL certificatesنصب شده اند بازم خطایی مبنی بر mismatch in domainوجود دارد.ممکن است دامین به محوی تنظیم شده باشد که از self-signed SSLاستفاده کند,هرچند ممکن است SSL certificateبر روی دامین متفاوتی باشد.

راهکار:به دنبال یک SSLمشخص متناسب با دامین خود باشید,برای اینکار میتوانید به میزبان وبسایت سی پنل خود رجوع کنید تا بهترین گزینه ممکن را بیابید.

۷)خطای RoundCube

هر دفعه که کاربر وارد پایگاه اطلاعات خطای RoundCube
میشود,با خطای زیر روبروشده:

DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED!

Unable to connect to the database!e

Please contact your server-administrator.

راهکار:برای حل این مشکل شما باید با استفاده از SSHبه عنوان روت در سرور خود وارد شوید و کد زیر را وارد کنید:

# /usr/local/cpanel/bin/update-roundcube –force

۸)وارد نشدن به فضای سی پنل

اگر شما قادر به وارد شدن به فضای اکانت سی پنل خود نیستید,سعی کنید از یک مرورگر دیگر استفاده کنید یا حافظه cacheمرورگرتان و اطلاعات خود را پاک کنید.اگر که شما میتوانید با دامین وارد اکانت سی پنل خود شوید ,کد زیر را وارد کنید:

https://server domain:2083 

یا

https://server domain/cPanel

مواردی وجود دارد که شما نمیتوانید URLرا باز کنید یا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد بشوید.این وضعیت در صورتیبروز میدهد که DNSهنوز تعغیرات کامل خود را انجام نداده و در اینترنت کاملا اتفاق نیوفتاده است,شما میتوانید از طریق ادرس زیر به اکانت سی پنل خود دسترسی پیدا کنید:

https://IPaddress:2083/

۹)ایکون های نامشخص

در برخی موارد تصاویر ایکون ها که نشان دهنده هر پردازش میباشند در سی پنل نمایش داده نمیشود,در همچین مواقعی شما میتوانید با اجرا کرده فرمان زیر مشکل را حل کنید.

/script/upcp

یا

/scripts/upcp –force

۱۰)خطای دامین قبلا pointedشده است

برای حل این مشکل دو مرحله زیر را مطابق میل خودتان وارد کنید.

==> Tweak Settings ==> Domains ==> Allow Remote Domains==> On ==> Save.
Main ==> IP Functions ==> Configure Remote Service IPs ==> Remote DNS IPs Add the IP addresses of the dns ==> save

۱۱)خطای اتصال پایگاه اطلاعات

اگر با علایمی مثل کند شدن بارگذاری صفحات وبسایت یا خطاهای HTTP500مواجه شدید یا خطاهایی که مربوط به MySQLمیباشد,برای حل این مشکل اول فرمان زیر را وارد کنید:

yum clean all

yum update imunify360-php-i360

پس از بروزرسانی که با فرمان بالا صورت گرفت,اپاچی و سرویس های PHPرا ریستارت میکنیم.

سپس Proactive Defense featureرا غیرفعال میکنیم

و در آخر cagefsرا غیر فعال و فعال میکنیم که در واقع یک مجازی ساز فایل های سیستمی برای کاربران است.

/usr/sbin/cagefsctl --disable-all

/usr/sbin/cagefsctl --enable-all

مشکلات MySQL tables

اگر سیستم شما به اجبار متوقف شد یا قسمت mySQL tablesشما دچار مشکل شده است,چندین روش وجود دارد که بتونید اطلاعات tables خود را برگردانید.به یاد داشته باشید,برای freeBSDیا Debianلطفا تمامی instances ها را جایگزین homeکنید.به طور مثال برای شما: /var/lib/mysqlبه /home/mysqlتبدیل خواهد شد.

۱)از دایرکت ادمین بخواهید تا کارتان را برایتان انجام بدهد.

دایرکت ادمین ها در خودشان فرمان تعمیر را دارند که از تنظیمات sql استفاده میکند.

برای استفاده از آنها به مسیر زیر بروید:User Level -> MySQL Management ->بر روی قسمت مربع کلیک کرده آنرا روشن کنید و گزینه repairرا بزنید.

۲)از myisamchkاستفاده کنید و پایگاه های اطلاعات خود را تعمیر کنید.

اگر شما پایگاه های اطلاعات الوده شده زیادی را دارید,و میخواهید همه ی آن ها را در یک مرتبه تعمیر کنید,در shhبه عنوان rootوارد شوید و مرحله های زیر را انجام دهید

۱)mysqldرا خاموش کنید.

Admin Level -> Services Monitor -> mysqld: stop

خاموش کردن mysqld از طریق دایرکت ادمین بسیار مهم است.در صورتی که از طریق دایرکت ادمین اینکار را نکرده باشید,وضعیت قرار گرفته نخواهد شد,و dataskqدوباره از اول شروع خواهد شد که برای شما میتواند مشکل ساز باشد.

۲)یک نسخه پشتیبان تهیه کنید.

cd /home
cp -Rp mysql mysql.backup

۳)tables ها را تعمیر کنید.

/usr/bin/myisamchk --silent --force --fast --update-state \
--key_buffer_size=64M --sort_buffer_size=64M \
--read_buffer_size=1M --write_buffer_size=1M \
*/*.MYI

به یاد داشته باشید,بر روی FreeBSDیا Debian باید از مسیر زیر استفاده کنید.

/usr/local/mysql/bin/myisamchk

۴)دوباره mySQLرا اجرا کنید.

Admin Level -> Services Monitor -> mysqld: start.


تبدیل کردن MySQL5.5به MariaDB5.5

اگر شما در حال اجرای mySQL5.5هستید و میخواهید که آن را به نسخه mariaDB5.5تعغیر دهید(که در ادامه به شما اجازه به بالا بردن نسخه میدهد)روش گفته شده زیر را به ترتیب انجام دهید.

۱)قبل از انجام هرکاری از تمامی کاربران دایرکت ادمین و .sqlهای خود نسخه پشتیبان کامل تهیه کنید.مطمعن شوید که پشتیبان های گرفته شده کاملا سالم هستند و برای بازرگردانی آماده هستند,تا اگر اشتباهی رخ داد بتوانید از آنها استفاده کنید.برای ساختن پشتیبان های .sqlفرمان زیر را وارد کنید:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set mysql_backup yes
./build mysql_backup
#wait for the backup to complete, then rename it to a unique folder so it's not overwritten:
mv mysql_backups mysql_backups.`date +%F`
./build set mysql_backup no

۲)در قدم دوم شما باید از پوشه /var/lib/mysqlیک کپی بوجود بیاورید(/home/mysql on Debian/FreeBSD)

ما اول باید mysqldرا کاملا متوقف کنیم,تا از احتمال خرابی فایل های کپی شده شما تا جای امکان دوری کزده باشیم.

perl -pi -e 's/mysqld=ON/mysqld=OFF/' /usr/local/directadmin/data/admin/services.status
service mysqld stop
cd /var/lib
cp -Rp mysql mysql.conversion_backup

۳)در واقع عمل swap of rpmsباید به صورت دستی انجام شود.rpmsهای mySQLرا حذف کنید و کد زیر را وارد کرده:

rpm -e `rpm -qa | grep MySQL`

۴)در وضعیت الان ما اطلاعات لازم برای نسخه ۵٫۵را داریم و مکشلی نیست ولی هیچ کتابخانه یا فایل های باینری نصب نشده است,برای نصب mariaDBمیتوانید کد دستوری زیر را وارد کنید:

./build set mariadb 5.5
./build set mysql_inst mariadb
./build mariadb

۵)کد زیر را وارد کنید:

./build php n

۶)برای بروزرسانی های اینده,بهتر است که قابلیت بروزرسانی را دوباره فعال کنید همینطور mysqld monitoring را دوباره فعال کنید,برای انجام آن کد دستوری زیر را وارد کنید:

perl -pi -e 's/mysqld=OFF/mysqld=ON/' /usr/local/directadmin/data/admin/services.status
./build set mysql_backup yes

مطمعن شوید که همه چیز کاملا به درستی درحال پردازش است.


downgrade از mySQL5.6به ۵٫۵

متاسفانه mysql در بروزرسانی کرد به نسخه های جدید همیشه شانس بیشتری نسبت به downgrade به نسخه های قدیمی تر داشته.همانطور که میدانید ممکن است نسخه های قدیمی تر فایل های ساخته شده توسط نسخه جدید را پشتیبانی نکند,از همین رو downgrade کردن آن امری حساس میباشد.هدف اصلی از اراعه این اموزش,بیشتر برای کاربران debian 7 میباشد,که قصد ندارند از myqsl5.6استفاده کنند.در این مثال ما نسخه ۵٫۵٫۳۵ را downgrade خواهیم کرد اما شما به جای نسخه گفته شده میتوانید,نسخه دلخواه خودتان را قرار دهید.

این اموزش برای یک شروع از نو میباشد به این منظور که هیچ اطلاعاتی اضافه نشده است.اگر که تا الان شما به آن اطلاعاتی در پایگاه اطلاعاتی خود اضافه کرده اید بهتر است قبل از شروع کار از آنها نسخه پشتیبان تهیه کنید و بعد از اتمام downgrade ان هارا به دوباره بازگردانی کنید.
برای گرفتن پشتیبان از ابزار زیر استفاده کنید:

User Level -> Create/Restore Backups

راحت ترین راه استفاده از مسیری است که بالا به شما گفته شد,همچنین استفاده از این روش به شما اجازه میدهد که نام کاربری و رمز های خود را هم بازگردانی کنید و حتی به شما اجازه میدهد ۲ پایگاه اطلاعات برای تنظیمات پشتیبانی و بازگردانی خود انتخاب کنید,تا دیگر اطلاعات مربوط به کاربران دیگر کمتر مورد دخالت قرار بگیرد.به دلیل متفاوت بودن فرمت ها mysqldumps/restores که متعلق به mysqlهستند,پایگاه اطلاعات آن ها را شناسایی نمیکند.

به یاد داشته باشید که این روش چندان مناسب کاستوم بیلد نیست,زیرا این روش یک پاکسازی کامل را انجام میدهد,و یک نصب کاملا تازه از نسخه ۵٫۵را انجام میدهد(و دایرکت ادمین وریشه های اکانت را مشخص میکند)که کاستوم بیلد آن هارا انجام نمیدهد.

۱)در اولین قدم باید نسخه ۵٫۵ را دانلود کنیم,کد زیر را وارد کنید:

cd /usr/local/directadmin/scripts/packages
wget http://files.directadmin.com/services/all/mysql/debian/64-bit/mysql-5.5.35-linux2.6-x86_64.tar.gz

۲)سپس باید به در مورد فایل به تازگی دانلود شده به دایرکت ادمین خبر بدهید تا آن را پیدا کرده و نصبش کند:

/usr/local/directadmin/scripts/files.sh

خط mysql_standardرا پیدا کنید و آن را به فایل جدید تعغیر دهید:

mysql_standard=mysql-5.5.35-linux2.6-x86_64.tar.gz

۳)mysqlقدیمی را پاک کرده و اطلاعاتی که از آن به جا مانده است را پاک کنید.

 • در دایرکت ادمین به Admin Level -> Services Monitor -> mysqld:رفته و مقدار را به stop تعغییر دهید.
 • اطلاعات قدیمی خودتان را از سر راهتان بردارید و مطمعن شوید که برای نصب دوباره اماده است:
rm -f /usr/local/mysql
mv /home/mysql /home/mysql.old
rm -f /tmp/mysql.sock

۴)در قدم بعد آن را نصب کنید,درصورتی که شما سوالی پرسیده شد که مایل به حذف مسیر old /home/mysqlهستید,شما باید yجواب دهید,تا ما از فایل های جدیدی که پشتیبانی نمیشوند استفاده کنیم.

همچنین شما میتوانید مقدار بولد شده در کد زیر که مربوط به رمز عبور میشود را تعغیر دهید و مقدار دلخواهتان آن را تنظیم کنید.

cd /usr/local/directadmin/scripts
./mysql.sh rootpass da_admin daadminpass

۵)بعد از انجام هر گونه تعغیری در نسخه های mySQLبه شما پیشنهاد میکنیم phpرا دوباره اجرا کنید و کد زیر را وارد کنید:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build php n

۶)برای بروزرسانی های آینده میتوانید از کاستوم بیلد استفاده کنید.حتمن اطمینان حاصل کرده که mysql= valueدر تنظیمات options.confبر روی ۵٫۵تنظیم شده باشد.تا نسخه آن درهمان خط باشد.

۷)اگر شما نیاز دارید که یک new tar.gzبرای mysqlبسازید,میتوانید از گزینه جدید force_mysql_compileاستفاده کنید:

./build set mysql_force_compile yes
./build mysql
بهینه سازی mySQL

بهینه سازی mySQL

۱)همیشه قبل از هر گونه تغییرات در فایل my.cnfیک نسخه پشتیبان کامل از آن تهیه کنید تا در صورت بروز مشکل یا لاین ها اشتباهی آن را جایگزین کنید.

۲)از هرگونه تغییر در innoDBخودآری کنید مگر اینکه به تغییرات در آن به خوبی اشنایی کامل را داشته باشد.بیشتر تنظیمات innoDBباید بدون تعغییر باشد وگرنه تغییرات درآن اطلاعات شما را ممکن است نابود کند.ما به شما پیشنهاد میکنیم در آن تعغیراتی بوجود نیاورید.


centOS:

همراه با mysql(4+5)یک my.cnfپیش فرض به شما داده خواهد شد که به سریعتر شدن mysql کمک خواهد کرد البته در صورتی که رم شما از ۲ گیگابایت بیشتر باشد.

cp -f /usr/share/mysql/my-large.cnf /etc/my.cnf

همچنین یک my-huge.cnfیا یک my-medium.cnfبر روی تنظیمات سختر افزار شما وجود دارد.محتویات این دو فایل my.cnf را جستجو کرده و به دنبال مقادیر مناسبتان بگردید

.پی نوشت۱:تنظیمات log-binبه صورت پیش فرض فعال است.این وضعیت به سرعت مقدار زیادی از فضای دیسک شمارا اشغال خواهد کرد.بهتر است قسمت log-bin را از etc/my.cnf.اگر وجود دارد جدا کنید.

پی نوشت۲:از فایل های قدیمی /etc.my.cnfخود یادداشت برداری کنید.اگر شما innodb_file_per_table=1را دارید,مطمعن شوید my.cnfجدیدی که نصب کرده اید هم همان تنظیمات را داشته باشد.همچنین اگرinnodb_file_per_table=1شما فعال نیست,my.cnfشما هم نباید فعال باشد.اگر my.cnfجدید شما تنظیمات متفاوتی برای innodb_file_per_tableدارد,ممکن است اطلاعات شمارا ناقص یا از بین ببرد.مطمعن شوید قبل از اعمال هرگونه تعغیراتی در my.cnfخود از فایل های .sqlخود پشتیبان کامل را گرفته باشید.


CentOS وMySQL 5.6:

MySQLنصب شده جدید شما ممکن از فایل های .cnfشمارا در خودشان نداشته باشندبه همین خاطر ما فایل های MySQL5.5را جدا کرده ایم و به نظر میرسد بر روی نسخه جدیدترMySQLهم کارایی داشته باشند:

cp /etc/my.cnf /etc/my.cnf.old
wget -O /etc/my.cnf http://files.directadmin.com/services/all/mysql/my-huge-5.5.cnf

MySQL 4.x:

این روش منسوخ شده است و بهتر است از آن استفاده نشود.

اگر که شما بجازی mysql5,mysql4را دارید میتوانید با استفاده از کد زیر در /etc/my.cnfخود استفاده کنید:

vi /etc/my.cnf [ENTER]

کلید iرا فشار بدهید تا به حالت insert mode وارد شوید و کد زیر را ارسال کنید:

[mysqld]
local-infile=0
skip-external-locking
query_cache_limit=1M
query_cache_size=32M
query_cache_type=1
max_connections=500
interactive_timeout=100
wait_timeout=100
connect_timeout=10
thread_cache_size=128
key_buffer_size=16M
join_buffer_size=1M
max_allowed_packet=16M
table_open_cache=1024
sort_buffer_size=2M
read_buffer_size=2M
max_connect_errors=10
myisam_sort_buffer_size=64M
server-id=1

[safe_mysqld]
err-log=/var/log/mysqld.log
open_files_limit=8192

[mysqldump]
quick
max_allowed_packet=16M

[mysql]
no-auto-rehash
#safe-updates

[isamchk]
key_buffer=64M
sort_buffer=64M
read_buffer=16M
write_buffer=16M

[myisamchk]
key_buffer=64M
sort_buffer=64M
read_buffer=16M
write_buffer=16M
[mysqlhotcopy]
interactive-timeout

کلید ctrl-cرا فشار دهید تا از insert mode خارج شوید.سپس shift-Zرا فشار دهید تا ذخیره شود و خارج شوید و mysqlرا ریستارت کنید:

در redhat:

/sbin/service mysqld restart

درFreeBSD:

/usr/local/etc/rc.d/mysqld restart

بروزرسانی mysql در freeBSD:

در این مثال ما از mysql4.1.14با freeBSD4.*استفاده مکینیم.

دقت کنسید حرکت بین نسخه ۴٫۰٫*به ۴٫۱٫*مشکلات رمز عبور را همراه دارد.

cd /usr/local/directadmin/scripts/packages
wget http://files.directadmin.com/services/freebsd4.8/mysql-standard-4.1.14-unknown-freebsd4.7-i386.tar.gz
cd /usr/local
tar xvzf /usr/local/directadmin/scripts/packages/mysql-standard-4.1.14-unknown-freebsd4.7-i386.tar.gz
ln -s mysql-standard-4.1.14-unknown-freebsd4.7-i386 mysql
cd mysql
rm -rf data
ln -s /home/mysql data
/usr/local/etc/rc.d/mysqld restart

نصب دوباره MySQL:

ما به شما شدیدا
یشنهاد میکنیم قبل از انجام هر گونه عملیاتی یک پشتیبان کامل از DAخود بگیرید تا برای بازرگرداندن آن شمارا دچار مشکلی نکند,و همچنین پشتیبان کاستوم بیلد Mysqlبرای مواقع پیش بینی نشده.امروز ما برای شما هر دو روش جدید و قدیمی را آموزش میدهیم ولی باز هم به شما پیشنهاد میکنیم از روش جدید استفاده کنید زیرا هم سریعتر است هم خطرات کمتری از قبیل کامل به پایان نرسیدن نصب را به همراه ندارد.

روش جدید:کاستوم بیلد۲٫۰ rev2914قابلیتی دارد که خیلی راحت میتوان نسخه تازه ای از mySQL/MariaDBرا شروع کند.
اول برای شما چک خواهد کرد که ایا /var/lib/mysql وجود دارد,در صورت وجود نداشتن برای شما یک شروع تازه را اجرا خواهد کرد.

۱)هر گونه اطلاعاتی که دارید را پاک کرده,البته این در حالتی میباشید که ما فرض را بر این داریم که هیچکدام از اطلاعات خود را نیاز ندارید یا چیزی برای پاک شدن وجود ندارید یا از قبل یک نسخه پشتیبان کامل از .sqlتهیه کرده اید و قصد دارید آن ها را به روش دستی بازگردانی کنید.

perl -pi -e 's/mysqld=ON/mysqld=OFF/' /usr/local/directadmin/data/admin/services.status
service mysqld stop
mv /var/lib/mysql /var/lib/mysql.old

۲)حالا نسخه دلخواه خودتان را نصب کنید,برای مثال mariadb10.4یا mysql.

۳)round cube user+dbرا دوباره بسازید:

./build roundcube

۴)اطلاعات .sqlخود را بازرگردانی کنید,کاربران خود را با استفاده از DAبسازید.


روش قدیمی:

اگر MySQLنیاز به نصب دوباره توسط شما دارد یا به دلیلی بار اول هم نصب نشده است,با این اموزش شما میتوانید آن را دوباره نصب کنید,این روش تمامی اطلاعات قدیمی شمارا پاک خواهد کرد,پس اگر اطلاعاتی دارید بهتر است قبل از اجرا کردن این اموزش از آن ها نسخه پشتیبان کامل تهیه کنید و بعدا به صورت دستی آن را اعمال کنید.

cd /usr/local/directadmin/scripts
./mysql.sh rootpass da_admin daadminpass

در اینجا میتوانید رمز خود را به هر مقادیری که دلخواهتان است تعغیر دهید.نصب کننده از mysql=value برای rootpassاستفاده میکند و همینطور adminpass=برای adminpass,همینطور setup.txtممکن از متنی مشابه زیر از شما بپرسد:

It seems as though mysql has already been installed.
The directory /var/lib/mysql has been found.  For the best results, its recommended that this be deleted.
All database data will be lost if you delete it

Do you want to delete it? (y is recommended)? (y,n) :

در جواب آخرین خطی که در بالا میبینید باید کلمه yرا وارد کرده و کلید اینتر را بزنید تا یک شروع تازه به شما داده شود.اگر شما nرا انتخاب کنید,نصب کننده برنامه با شکست مواجه خواهد شد,مگر آنکه اطلاعات فعال شما ورود به سیستم بدون هیچ رمزی را بهشما بدهد ولی بهشما پیشنهاد میکنیم که y را انتخاب کرده.

اگر که نیاز به استفاده از Round Cube دارید بهتر است آن را هم دوباره کنید:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build roundcube

ادرس my.cnf:

فایل my.cnfسیستم شما در ادرس زیر خواهد بود :

/etc/my.cnf

دایرکت ادمین یک my.cnfدیگر برای شما میسازد اما فقط برای mysqldumpها استفاده میشود در ادرس زیر میتوانید آن را پیدا کنید:

/usr/local/directadmin/conf/my.cnf

از آنجایی که به صورت عادی و معمول دوباره نوشته شده است نباید تعغییری کرده باشد(براساس mysql.confکه در همان ادرس وجود دارد)
غیر از دوفایل my.cnfهیچ فایل دیگر my.cnfنباید هیچ جای دیگر وجود داشته باشد.

فایل های بد رایجا my.cnf:

۱):

/etc/mysql/my.cnf

شما نباید این فایل را داشته باشید همچنین شما نباید اصلا مسیر /etc/mysql directoryرا داشته باشید,زیرا با /etc/my.cnf.ما به مشکل برخواهد خورد.

۲):

/root/.my.cnf

این مسیر نباید وجود داشته زیرا وقتی ما به دنبال mysqldumpهستیم ممکن است این مسیر به اشتباهی انتخاب شود.در فایل های my.cnf شما فقط /usr/local/directadmin/conf/my.cnfباید وجود داشته باشد,همچنین یک مقدار کاربر و رمز عبور فقط باید وجود داشته باشد.هیچگونه فایل my.cnfیا رمز یا کاربری نباید در آن وجود داشته باشد.

معرفی سیستم عامل کروم

معرفی سیستم عامل کروم

 

تولد سیستم عامل کروم:

فضای مجازی و اینترنت امروزه به محبوب ترین بخش هر سیستم هوشمندی تبدیل شده است,قبل از سال ۱۹۹۰ و بوجود آمدن فضای اینترنت رایانه های خانگی فقط به منظور استفاده به صورت فردی معنا داشتند,کاربران برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود باید آن ها را در دیسک های سخت,فلاپی ها یا دیسک های نوری انتقال میدادند و به صورت فیزیکی آن هارا رد و بدل میکردند.امروزه تمامی انتقال فایل ها و یا بارگیری آن ها به وسیله فضای اینترنت صورت میگیرد و به برنامه هایی به اسم مرورگر قابل انجام است.

به طور مثال میتواند برنامه ای باشد که شما نصب میکنید مثل FireFox,شما اطلاعات را روزانه در آن میخوانید یا آن هارا تعغیر میدهید و به دنیای مجازی اینترنت در سراسر کره زمین میفرستید و هرکسی میتواند خواننده مطالب شما باشد.شرکن گوگل سعی در شکل دهی دوباره به تجربه استفاده از رایانه های شخصی است به وسیله ساختن سیستم عاملی بر پایه یک مرورگر به اسم Chrome OS.

سیستم عامل محبوب,مثل ویندوز مقدار زیادی از فضای دیسک شمارا اشغال میکردند,باید برنامه های مورد نیاز خود را نصب میکردید,درایور های خود را اپدیت میکردیم و با خطراتی نظیر ویروس و پچ های امنیتی مواجه بودید.در همین حین سیستم عامل کروم سعی در برطرف کردن مشکلات و ضعف های ویندوز داشت,در واقع در سیستم عامل کروم,خود سیستم عامل یک مرورگر است.سیستم عامل کروم یک نسخه منبع باز (open source)از سیستم عامل لینوکس است که به مرورگر کروم مجهز شده است.

گوگل به خوبی مفهوم واژه کاملا ساده را در بر گرفت,سیستم های برپایه کروم با توجه به موفقیت و محبوبیت نوت بوک ها در میان کاربران,گزینه بسیار مناسبی بنظر میرسید.نوت بوک ها لبتاب های کوچکی بودند که به منظور دسترسی به وبسایت ها طراحی شدند و نه بیشتر,نوت بوک ها ارزان هستند و سخت افزار محدودی دارند و برای استفاده پر مصرفی مثل فوتوشاپ طراحی نشده اند.

برخلاف سیستم عامل ویندوز,کروم برای دانلود در فضای اینترنت وجود ندارد و به صورت پیش فرض توسط شرکت های سازنده بر روی نوت بوک ها نصب میشوند و دارای سخت افزار های متفاوت و متناسب با سیستم عامل  هستند,سیستم عامل کروم برای اجرای روان به حافظه های ssd وابساه هستند,برخلاف لبتاب ها ورایانه های شخصی که برروی هاردیسک های قدیمی هم قابل اجرا بودند ,برای روان بودن سیستم عامل  شما به ssdها احتیاج خواهی داشت.

با در نظر داشتن گران قیمت بودن,گوگل برای سیستم عامل محبوبش حافظه های ابری را اراعه میدهد,از آنجایی که سیستم عامل آن بر روی مرورگر پایه ریزی و ساخته شده است شما نیاز شدیدی به حافظه های فیزکی برای ذخیره اطلاعات خود نخواهید داشت,و این امر باعث تعجب ما نبوده چون سیستم عامل کروم با هدف داشتن اطلاعات خود به صورت مجازی و دسترسی به آنها به هر سیستم رایانه ای وارد بازار رقابت شده است

.گوگل همچنین به سیستم عامل خود به چشم یک جایگزین داعمی برای کاربران خود نگاه نمیکند,هدف از طراحی کروم این بوده که همواره به اطلاعات خود را در دسترس داشته باشید و بعد اتمام کارتان با رایانه های قدرتمند خود با سیستم عامل کروم به کارهای سبک تر خود بپردازید.مانند تمامی محصولات گوگل,سیستم عامل کروم رایگان است,با در نظر گرفتن این وجهه و تمامی تبلیغات گسترده ای که گوگل برای محصولات خود اراعه میدهد,مطمعنن تا به امروزه سیستم عامل کروم توجه شمارا هم به خود جلب کرده.

قابلیت و طراحی:

سیستم عامل کروم به شدت روان است,زیرا فقط از قابلیت های آنلاین برخورداست و همانند سیستم عامل های قدیمی تر نیازی به خواندن حافظه ها و دیگر اطلاعات ندارد,به همین علت سیستم عامل کروم فضای بسیار کمتری از حافظه شمارا اشغال میکند,به طور مثال نسبت به سیستم عامل ویندوز ۷ ,کروم ۶۰برابر فضای کمتری را برای اجرا نیاز دارد.یکی از نتایج این تفاوت در حجم سیستم عامل ها با یکدیگر سرعت است,یک رایانه سریع ویندوزی در حدود ۴۵ ثانیه طول میکشد تا بوت شود و شما بتوانید با آن کار های خود را انجام دهید,اما برای کروم در حدود ۱۰ ثانیه این فرایند طول خواهد کشید.

گوگل همکاری کامل را با سازنده های سختر افزار انجام می دهد تا مطمعن شود سیستم عامل همخوانی کامل را با قطعات سخت افزاری دارند.کروم بر روی رایانه هایی که بر اساس معماری x86هستند اجرا میشوند و همینطور پردازنده های ARM.محیط سیستم عامل کروم بدون تعجب تا حد بسیار زیادی شبیه به مرورگر کروم است,فضایی که بدون داشتن اینترنت شما قادر به انجام کاری نیستید,اما کماکان با نصب برنامه های پخش موزیک و غیره میتوانید به انجام کارهای عادی که با یک رایانه میکنید بپردازید

.از قابلیت های کروم میتوان به نیاز به نصب نکردن برنامه ها گفت,جایی که شما در سیستم عامل کروم برای دسترسی به جیمیل یا فایل های ورد خود نیازی به نصب هیچگونه برنامه ای ندارید,زیرا سیستم عامل کروم تماما انلاین است و با مرورگر کروم که با سیستم عامل آن یکپارچه شده است میتوانید همه کارهای خود را به صورت آنلاین انجام دهید.با بروزرسانی هایی جدیدی که گوگل برای سیستم عامل کروم منتشر کرده,نصب برنامه ها و نرم افزار های اندروید ممکن شده است,با منتشر کردن این بروزرسانی کروم از پشتیبانی بسیاری از برنامه های متنوع اندروید بهره مند شد ولی باز هم گوگل ارزش ها و مفهموم کلی ساخت کروم را زیر پا نزاشت و دانلود و نصب برنامه های اندروید را فقط محدود به فروشگاه رسمی اندروید Play Storeکرد

.سیاست گوگل از این محدودیت حذف هرگونه خطر احتمالی و وجود بدافزار ها در سیستم عامل کروم اعلام کرد,هرچند گوگل برای کسانی که علاقه به نصب برنامه های اندروید از منابع غیر معتبر داشتند باز هم راهی قرار داد,دارندگان سیستم عامل کروم میتوانند با ورود به حالت توسعه دهنده یا developer به نصب برنامه ها بدون نیاز به دانلود از گوگل بپردازند.

قابلیت های سیستم عامل کروم:

سیستم عامل جدید گوگل برپایه لینوکس ساخته شده بود ولی نوت بوک ها لبتاب ها سیستم عامل لینوکس قبلا با شکستی مواجه شده بوند,سوالی که برای شما هم ممکنه پیش آمده باشد که چرا گوگل تصور کرده است که اینبار شکست نخواهد خورد.سیستم عامل کروم بر پایه مرورگر آن است و از لینوکس به عنوان سیستم عامل فرعی خود استفاده میکند,در واقع کاربران به انتخاب خود میتوانند از لیینوکس استفاده کنند و هیچ محدودیتی در این شرایط نیست.دیگر قابلیت های آن روان بودن و امنیت بالای آن است.

دو فروشگاهی که در کروم برای کاربران قرار داده شده,فروشگاه رسمی مرورگر کروم و دیگری فروشگاه اندروید یعنی play store است,سیستم عامل  به شما اجازه دانلود از منابع متعبر را نمیدهد,از این رو امنیت آن به مراتب بالاتر است.سیستم عامل کروم با پشتیبانی های متعدد از دستگاه های خود طرفداران بسیار زیادی را در میان دوست داران نوت بوک ها جذب کرده است ,کوچک و قابل حمل بودن آن در کنار امنیت و روان بودن سیستم عامل جزو مزیت های منحصر به فرد سیستم عامل کروم است,هرچند سیستم عامل کروم بهترین گزینه برای جایگزین رایانه های شخصی قدرتمند نیست.

مشکلات رایج log در سیستم عامل های سرور

مشکلات رایج log در سیستم عامل های سرور

در بحث مشکلات سیستم عامل های سرور ما اول باید ادرس دقیق فایل های path را پیدا کنیم.

لیست فایل های logبه ترتیب زیر میباشد:

فایل های دایرکت ادمین:

/var/log/directadmin/error.log
/var/log/directadmin/errortaskq.log
/var/log/directadmin/system.log
/var/log/directadmin/security.log

فایل های apache:

/var/log/httpd/error_log
/var/log/httpd/access_log
/var/log/httpd/suexec_log
/var/log/httpd/fpexec_log
/var/log/httpd/domains/domain.com.error.log
/var/log/httpd/domains/domain.com.log
/var/log/messages (generic errors)

فایل های Proftpd:

/var/log/proftpd/access.log
/var/log/proftpd/auth.log
/var/log/messages (generic errors)

فایل های PureFTPd:

/var/log/pureftpd.log

فایل های Dovecotو vm-pop3d:

/var/log/maillog
/var/log/messages

فایل های named (bind):

/var/log/messages

فایل های exim:

/var/log/exim/mainlog
/var/log/exim/paniclog
/var/log/exim/processlog
/var/log/exim/rejectlog

(بر روی freeBSD,exim دقیقاروبروی اسم فایل ها نوشته شده)

فایل هایmysqld:

redhat:

/var/lib/mysql/server.hostname.com.err

فایل های FreeBSD و Debian:

/usr/local/mysql/data/server.hostname.com.err

فایل هایcrond:

/var/log/cron

برای دیدن فایل های logکد زیر را اجرا کنید:

less /var/log/filename

در لوکیشنی که شما میخواهید ببینید:/var/log/filename/

اگر که فایل های log شما طولانیست از فرمان tailزیر استفاده کنید:

tail -n 30 /var/log/filename

شماره ۳۰ جاییست که شما نیاز به دیدن دارید.


یکسان نبودن ای پی دستگاه با فایل های گواهی:

اگر شما با این پیام مواجه شدید:

The ip of this machine () does not match the ip in the license file

وقتی که شما تلاش میکنید که دایرکت ادمین را اجرا کنید سپس تنظیمات internet_devدر تنظیمات directadmin.confباهم چک خواهند شد و به خطا برخورد خواهند کرد,کد زیر را تایپ کنید:

/sbin/ifconfig

برای دیدن دستگاه های که ای پی شما بر روی آنها فعال هستند,اسم دستگاه های رایج:eth0, eth0:1, eth1, venet0:0هستند.
به یاد داشته باشید که شما میتونید مشخص کنید دستگاه های فرعی شما ای پی های متفاوتی را بگیرند.زمانی که اسم دستگاه خود را پیدا کردید مسیر زیر را ادیت کنید: /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
تنظیمات را عوض یا اضافه کنید:

ethernet_dev=eth0

شما در قسمت eth0باید اسم دستگاه اینترنتی که از آن استفاده میکنید را قرار دهید.


پردازش task.queueشروع به کار نمیکند:

۱)/usr/local/directadmin/data/task.queueرا چک کنید در آنجا باید در هر دقیقه حذف شود.اگر فایل وجود داشت,محتویات آنرا چک کنید,اگر بیشتر از ۱ یا ۲خط وجود داشت پس dataskqشما اجرا نمیشود.

۲)مسیر /var/log/cron (/var/log/syslog on Debian)را چک کنید.چک کنید اگر dataskgدر هر دقیقه در حال اجرا نبود آنرا اجرا کنید.

chmod 644 /etc/cron.d/directadmin_cron
/sbin/service crond restart

۳)مطمعن شوید که cronدر حال اجراست(منظور از cronدر freeBSDمیباشد):

ps ax | grep cron

۴)سعی کنید از مسیر زیر /sbin/service crond restart ,cronرا ریستارت کنید.مسیر /var/log/cron and /var/log/را برای مشاهده پیام های احتمالی با /etc/cron.d/directadmin_cron file (/etc/crontab on FreeBSD)چک کنید.اگر شما crondرا ندارید کد زیر را تایپ کنید:

yum -y install vixie-cron cronie
service crond start
chkconfig crond on

اگر با تمامی روش های بالا بازم task.queueشروع به پردازش نکرد,سعی کنید آنرا با روش دستی اجرا کنید:

/usr/local/directadmin/dataskq d

مصرف بالای دیسک یکی ازکاربر ها:

در زمان انتشار بروزرسانی دایرکت ادمین ۱٫۳۹٫۴قابلیت جدیدی منتشر شد که به شما اجاره میدهد با دایرکت ادمین مصرف دیسک کاربران را مشاهده کنید,مشابه به خروجی که ما در روش زیر برایتان نوشته ایم.

اگر فکر میکنید مصرف دیسک بیشتر از آن چیزی هست که باید باشد,یا میخواهید درجریان باشید چه مقادیر مصرف دیسک از دایرکت ادمین شما می آید,کد زیر را وارد کنید:

cd /usr/local/directadmin
echo "action=tally&value=username&type=user" >> data/task.queue
./dataskq d800

در کد جایی که usernameمشخص شده با اسم کاربری که میخواهید را قرار دهید.


نحوه ساخت مسیر home:

ممکن است برایتان پیش امده باشد,که مسیر homeرا اتفاقی پاک کرده باشید,در حالت معمول این اتفاق خوبی نیست زیرا هممه اطلاعات شما آنجا ذخیره شده است,شما نیاز دارید که تمام مسیر را دوباره بسازید و همینطور مقداری فایل های دایرکت ادمین برای اجرا کردن:

فایل های tmp directoryرا بسازید تا بتوانید دوباره در دایرکت ادمین وارد شوید:

mkdir -p /home/tmp
chmod 1777 /home/tmp

۲)مسیر /home/username directories and subdirectories:را بسازید:

cd /home
vi make_dirs.sh

برای ورود به حالت insert mode کلید i را فشار دهید و کد زیر را وارد کنید:

#!/bin/sh
for i in `ls /usr/local/directadmin/data/users`; do
{
for d in `cat /usr/local/directadmin/data/users/${i}/domains.list`; do
{
mkdir -p /home/${i}/domains/${d}/public_html/cgi-bin
mkdir -p /home/${i}/domains/${d}/private_html
mkdir -p /home/${i}/domains/${d}/public_ftp
mkdir -p /home/${i}/domains/${d}/stats
mkdir -p /home/${i}/domains/${d}/logs
};
done;
mkdir -p /home/${i}/backups
chown -R $i:$i /home/${i}
chmod -R 755 /home/${i}
};
done;
exit 0;

برای خروج از حالت insert mode کلید crtl-cرا باهم فشار دهید,و برای ذخیره کلید shift-zرا دوبار فشار دهید و خارج شوید.زمانی که فایل ذخیره شد,کد زیر را وارد کنید:

chmod 755 make_dirs.sh
./make_dirs.sh

طریقه بازیابی یک پشتیبانی بزرگ:

اگر شما فایل پشتیبانی دارید که برای بازگردانی دایرکت ادمین بزرگ است که
پردازش بازرگردانی آن برایش مشکل است,پس tar.gzمیتواند هم اندازه بشود تا مقداری از اعضای آن را
حذف کند تا پردازش بازیابی به روش معمول انجام بگیرد,و اعضای حذف شده آن میتواند به روش دستی دوباره بازرگردانی شود.روشی که ما آن را انجام میدهید,برداشتن مسیر دامین ها از فایل های
پشتیبانی است(به طور مثال که این مسیر باعث مصرف زیادی شده است)

cd /home/admin/admin_backups
mv user.admin.username.tar.gz user.admin.username.backup.tar.gz
mkdir temp
cd temp
tar xvzf ../user.admin.username.backup.tar.gz backup
tar cvzf ../user.admin.username.tar.gz backup
chown admin:admin ../user.admin.username.tar.gz

این روش مسیر دامین ها را از پشتیبانی حذف خواهد کرد.اگر در حین استخراج از پشتیبانی با خطایی مواجه شدید,در این حالت یا فایل شما اسیب دیده و یا پشتیبانی که تهیه کرده اید آن قدر بزرگ است که سیستم عامل شما از پس آن برنمی آید.

فایل را به حالت معمول در دایرکت ادمین بازیابی کنید.زمانی که تمام شد,اطلاعات از /home/username/domainsگم خواهد شد,حالا آن را به صورت دستی استخراج کنید:

cd /home/username
tar xvzf /home/admin/admin_backups/user.admin.username.backup.tar.gz domains
chown username:username domains

دوباره چک کنید که همه چیز به درستی کار میکند و مراحل به پایان رسیده است.


پر شدن /var:

اگر شما پارتیشن /varرا دارید و آن
ارتیشن آنقدر کوچک است که سریع پر میشود,در صورتی که میخواهید اطلاعات ذخیره شده در /varرا به یک پارتیشن دیگر انتقال دهید,کد زیر را اجرا کنید:

cd /var
du | sort -n

کد وارد شده شما یک نگاه کلی به تمامی مسیر هایی که بیشترین فضا را دارند میدهد.مسیری که بیشترین استفاده از دیسک را میکند در زیر لیست نشان داده خواهد شد.یکی از رایجترین دلیل mysqlاست.(/var/lib/mysqlدر redhat)

برای جابه جا کردن آن مسیر به یک پارتیشن دیگر کد زیر را وارد کنید:

cd /home
mkdir mysql
chown mysql:mysql mysql
cd mysql

perl -pi -e 's/mysqld=ON/mysqld=OFF/' /usr/local/directadmin/data/admin/services.status
/sbin/service mysqld stop

cp -Rp /var/lib/mysql/* .
cd /var/lib
mv mysql mysql_old
ln -s /home/mysql ./mysql

/sbin/service mysqld start
perl -pi -e 's/mysqld=OFF/mysqld=ON/' /usr/local/directadmin/data/admin/services.status

#once satisfied that mysqld is running and functioning correctly, remove the old data:

rm -rf mysql_old

همچنین شما میتوانید یک مسیر جدید بسازید در فایل:

/usr/local/directadmin/conf/mysql.conf

اگر با خطایی مشابه زیر مواجه شدید:

[Warning] Can't create test file /home/mysql/server.lower-test

بعد جابه کردن فایل ها به /home,پردازش داده شده به فایل mariadb.serviceیا mysqld.serviceرا چک کنید و به دنبال همچین لاینی بگردید:

ProtectHome=true

ومقدار وارد شده true را به falseتعغییر بدهید.

قرار گذاشتن alias برای دامین ها در اپاچی

قرار گذاشتن alias برای دامین ها در اپاچی

وقتی میخواهید alias را در دامین خود قرار دهید,اگر میخواهید webmaolرا فقط برای یک دامین بخصوص غیر فعال کنید به طور مثال ,یکی از راه های انجام آن تعغیر دادن aliases داخل هاست های مجازی است به جای آن که از ۱ alias جهانی استفادعه کنید.برای انجام اینکار ما به virtual_host2 templateبرای اپاچی ۲ نیاز داریم و از httpd و تنظیمات کاستوم configاستفاده میکنیم,که در سطح ادمین یا admin level پیدا میشود.تنها در صورتی که از اپاچی ۲ و یک بیلد کاستوم استفاده میکنید اموزش زیر را دنبال کنید.

۱)کاستوم template را تنظیم کنید تا برای بروزرسانی هایه دایرکت ادمین امن باشد:

cd /usr/local/directadmin/data/templates/custom
cp ../virtual_host2.conf .

۲)فایل کپی شده virtual_host را تغییر بدهید و کد زیر را به بالای فایل اضافه کنید:

|?WEBMAIL=ON|

در زیر قسمتی که متن CUSTOM را نوشته است متن را اضاف کنید.دقت کنید که در همان قبلی است.

|*if WEBMAIL="ON"|
Alias /webmail /var/www/html/webmail/
|*endif|

۳)به مسیر زیر بروید:amin level/custom httpd config/domain.comدر خط متن بالا این خط را اضاف کنید:

|?WEBMAIL=OFF|

وارد کردن این خط webmail شمارا فقط برای یک دامین خاموش میکند.

۴)از فایل /etc/ttpd/conf/extra/httpd-aliases.confایتم global aliasرا حذف کنید

۵)در فایل httpd بازنویسی کنید و سپس اپاچی را ریستارت کنید:

echo "action=rewrite&value=httpd" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
/usr/local/directadmin/dataskq d
/etc/init.d/httpd restart

اضافه کردن لاین در فایل httpd.conf:

اگر شما دایرکت ادمین را در live boxدوباره نصب کنید,فایل /etc/httpd/conf/httpd.conf.از نو نوشته خواهد شد و همه اطلاعات در آن پاک خواهد شد.همچنین شما باید تمامی خط ها را دوباره اضافه کنید تا صفحات اپاچی برای شما نمایش داده شوند,در غیر این صورت ای پی های صفحات اشتراک گذاشته شده برای شما نمایش داده خواهد شد.
کد زیر را بنویسید:

cd /usr/local/directadmin/data/users
for i in `ls`; do { echo "Include /usr/local/directadmin/data/users/$i/httpd.conf" >> /etc/httpd/conf/httpd.conf; }; done;

لازم به ذکر است این کد خط هارا برای تمامی کاربران اضافه خواهد کرد پس درصورتی که کاربری را بعد از “./directadmin i”
به دایرکت ادمین اضافه کرده اید,با چندین مدل از ان مواجه خواهید شد.مطمعن شوید هیچ کدام از لاین ها دوبار تکرار نشده اند.


غیر فعال کردن کابر با استفاده از روش دیدن وبسایت:

کاستوم بیلد ۲٫۰حالا از این گزینه به صورت پیش فرض بهره میبرد:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set userdir_access no
./build rewrite_confs

پس اگر شما نیاز به دسترسی به یک دامین دارید قبل از اینکه بسته شود,دامین و ای پی خود را به hostرایانه خود اضافه کنید تا فایل ها به dnsاصلی شما سوار شوند.

روش قدیمی:

اگر به هر دلیلی تصمیم گرفته اید که اجازه ندید به طور مثال http://1.2.3.4/~usernameبه روش دیدن به سایت دسترسی داشته باشد,کافیست خط زیر را حذف کنید:

AliasMatch ^/~([^/]+)(/.*)* /home/$1/public_html$2

همینطور از سرور مجازی اپاچی باید templates ها باید از

UserDir public_html

به

UserDir disabled

تعغیر دهید.

۱)کد زیر را وارد کنید:

cd /usr/local/directadmin/data/templates/custom
cp ../ips_virtual_host.conf .

فایل کپی شده copied ips_virtual_host.confرا ادیت کنید و خط aliasmatch را حذف کنید و همینطور خط “ScriptAliasMatch”,userdir را تعغیر دهید تا غیرفعال شود.

۲)کد زیر را تایپ کنید:

echo "action=rewrite&value=ips" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

۳)کد زیر را ادیت کنید:

/etc/httpd/conf/extra/httpd-vhosts.conf

و دوباره خط aliasmatchرا حذف کرده و userdir disabled را قرار دهید.


قرار گرفتن listenبجای portدر اپاچی۲٫۰:

وقتی که اپاچی را اجرا میکنید با خطایی مشابه خطای زیر مواجه خواهید شد:

Starting httpd: Syntax error on line 12 of /usr/local/directadmin/data/users/username/httpd.conf:
Port was replaced with Listen in Apache 2.0

این خطا به این معناست که شما فایل directadmin.confرا ندارید.

apache_ver=2.0

۱)apache_ver=2.0را به directadmin خود اضافه کنید(apache_ver=2.2را اضافه نکنید همیشه از ۲٫۰ برای apache2..استفاده کنید.)

۲)برای اینکه مطمعن شوید کاملا درست تعیین شده اند کد زیر را تایپ کنید:

cd /usr/local/directadmin
./directadmin c | grep apache_ver

اگر هنوز به شما apache1.3را نشان میدهد پس به طور صحیح قرار گذاشته نشده است.چک کنید که مطمعن شوید کد را کاملا درست وارد کرده اید,ممکن است یک فاصله اضافی کد را بهم ریخته است.

۳)زمانی که مقادیر به درستی وارد شده بودند,دایرکت ادمین را ریستارت کنید و configsرا از نو بنویسید:

cd /usr/local/directadmin
killall -9 directadmin
./directadmin d
cd custombuild
./build rewrite_confs

رد شدن encrypted SSL keyتوسط دایرکت ادمین:

اگر که شما RSA PRIVATE KEYبا سر تیتر هایی مشابه متن پایین دارید:

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
Proc-Type: 4,ENCRYPTED
DEK-Info: DES-EDE3-CBC,D061ACF7F7A7D27F

در همچین حالتی شما باید یک رمز encrypted key.داشته باشید.این روش نباید با دایرکت ادمین کار کند چون هر دفعه که اپاچی ریستارت میشود به یک شخص نیاز است که کد را وارد کند.شما نیازی به وارد کردن کد هر دفعه ندارید,کافیست این رمز محافظت شده را به یک کلید عادی تعغیر دهید با استفاده از وارد کردن کد زیر:

openssl rsa -in /path/to/your/key -out /the/new/key

استفاده از cipher های متفاوت با اپاچی در کاستوم بیلد۲٫۰:

هر ایتمی که در حال رشد و ارتقا باشد به امنیت احتیاج دارد,یک لیست کدگذاری شده خوب cipher داعم در حال تعغیر است,همینطور احتیاجات برای اتصال از باکسی به باکسی دیگر توسط سرور ممکن است از یک دیگر متفاوت باشند.

 • گاهی اوقات بعضی از سرور ها حداکثر امنیت و بیش از حد معمول را نیاز دارند.
 • بعضی از کاربران از مرورگر های قدیمی تر استفاده میکنند که نمیتوانند از cipher های جدید و بروز استفاده کنند.
 • برخی از API scriptsها نمیتوانند از cipher های مدرن پشتیبانی کنند.

پی نوشت:در برخی موارد خاص ممکن است شرایط متفاوت باشد.

برای استفاده از cipher های متفاوت با اپاچی ۲٫۰به بالا و کاستوم بیلد ۲٫۰,شما میتوانید از روش custom folder استفاده کنید تا cipher ها و ssl های خود را مدیریت کامل کنید.

کد زیر را اجرا کنید:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
mkdir -p custom/ap2/conf/extra
cp configure/ap2/conf/extra/httpd-ssl.conf custom/ap2/conf/extra/httpd-ssl.conf

و سپس اجازه ادیت را به شما میدهد:

/usr/local/directadmin/custombuild/custom/ap2/conf/extra/httpd-ssl.conf

برای همچین تعغیر هایی:

SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1
SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256:kEDH+AESGCM:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!RC4:!3DES:!MD5:!PSK
SSLHonorCipherOrder On
SSLCompression off

برای مثال,اگر لیست ایمن تری از cipher ها میخواستید.

پس از ساختن کاستوم httpd-ssl.confبه طور دلخواهتان ,سپس میتوانید انرا با کد زیر نصب کنید:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build rewrite_confs

برای غیرفعال کردن TLSv1.1و اجازه دادن به TLSv1.2وTLSv1.2که بر روی Lite speed باز شوند کد زیر را وارد کنید:

echo '|?SSLPROTOCOL=24|' >> /usr/local/directadmin/data/templates/custom/openlitespeed_vhost.conf.CUSTOM.pre
/usr/local/directadmin/custombuild/build rewrite_confs

تنظیمات سیستمی در Apache

تنظیمات سیستمی در Apache

تنظیمات سیستم دایرکت ادمین:

برای تنظیم کردن ساعت از فرمان کدی تاریخ استفاده کنید,برای سیستم های redhatاز فرمت زیر استفاده کنید:

date --set="Mmm DD HH:MM:SS YYYY"

به طور مثال:

date --set="Oct 20 15:52:29 2004"

برای سیستم های FreeBSDاز فرمت ها زیر استفاده کنید:

date YYMMDDHHMM

به طور مثال:

date 0410201544

با اجرای کد های که بالا برایتان مثال زدیم  ساعت و تاریخ به ۲۰ اکتبر۲۰۰۴ و ساعت ۳:۴۴pm خواهد رفت.برای هر برنامه اجرای,اگر که برنامه تنظیم تاریخ را دارید کافیست کد زیر را وارد کنید:

rdate -s rdate.directadmin.com

برای همگام سازی با ساعت اتمی در boulder در Colorado.

Ntpنسخه جدید تر است,روش دقیق تر و بهتر برای تنظیم تاریخ:

/usr/sbin/ntpdate -b -u ntp.directadmin.com

به یاد داشته باشید که اگر مقادیر گذاشته شده توسط rdate/ntpdateدرست نیست,پس منطقه زمانی شما اشتباه تنظیم شده است.فرمان هایی مثل system-config-dateیاredhat-config-dateمیتوانند آنهارا برای شما تنظیم کند.شما همینطور نیاز به ساخت یک لینک نشان دهنده منبع خود از یکی از منطقه هایی زمانی در /usr/shared/zoneinfoبه /etc/localtime,eg:

mv /etc/localtime /etc/localtime.moved
ln -s /usr/share/zoneinfo/Canada/Mountain /etc/localtime

شما همچنین باید php.iniخود را بروزرسانی کنید تا بتوانید از منطقه زمانی درست استفاده کنید.

مقادیر زیر را تغییر دهید:

date.timezone = "UTC"

و UTCرا به یکی از منقطه های زمانی معتبر تغییر دهید.


ساخت service monitor شخصی:

با بروز رسانی نسخه ۱٫۲۴٫۰,هرچند کدی که ما برایتان در مطلب امروز نوشته ایم کماکان اجرا میشود,برای تعغییرات بیشتر نیاز به دسترسی دارد.دایرکت ادمین اینکار را برای شما به صورت خودکار انجام میدهد,اغلب ادمین ها برنامه های اضافی را اجرا میکنند که دایرکت مستقیم ان هارا چک نمیکند برای اینکه مطمعن شوند برنامه در حال اجراست.کد زیر یک فرمول بسیار ساده است که یک ادمین را فعال میکند تا برنامه های اجرا شده را زیر نظر داشته باشد.در این مثال,ما برنامه spamdرا چک میکنیم.کلمه های بولد شده را با ایتم های خود جابه جا کنید.

#!/bin/sh
COUNT=`ps -ax | grep -v grep | grep -c spamd`
if [ $COUNT -eq 0 ]; then
            #the command used to start spamd
            /usr/bin/spamd -d -c -m 5
   
            sleep 3

            COUNT=`ps -ax | grep -v grep | grep -c spamd`
            if [ $COUNT -eq 0 ]; then
                         echo -e "Subject: spamd is downnnspamd is downn.\n\n" | /usr/sbin/exim your@email.com
            fi
fi
exit 0;

گم شدن مکان homeبعد از ساختن username

این ارور معمولا زمانی برای شما نشان داده میشود که در انجام ساخت نام کاربری که توسط سیستم به شما اراعه میشود مشکلی وجود داشته باشد.یکی از دلایلی که میتواند باعث این مشکل باشد این است که دایرکت ادمین فرض میکند که پوشه /home/usernameبا دسترسی های صحیح ساخته میشود بعد از اینکه useraddاجرا شود.در شرایطی خاص,یا اینکه برنامه آنرا نمیسازد,یا به دلیل وجود داشتن برنامه UID/GIDقبل از انها,برنامه فقط مقادیر را در فایل passwdنشان میدهد.

برای مواردی همگام سازی دچار تاخیر طولانی میشود,این مشکل با استفاده از یک کد به اسم دیوار قابل حل است:

cd /usr/sbin
mv useradd useradd.orig
nano useradd

سپس در داخل ویرایشگر کد زیر را در یک فایل useraddوارد کنید

#!/bin/sh
/usr/sbin/useradd.orig $@
RET=$?
sleep 15;
exit $RET;

در موقعیتی که sleep 15 دقیقه باشد,تاخیر ۱۵ ثانیه است.شما میتوانید مقدار را کمتر کنید تا مشکل خودش را نشان دهد و دوباره آنرا زیاد کنید تا از بین برود,تا آنجا که ما با این مورد مواجه شده ایم این تاخیر به صورت کاملا تصادفی برای شما اتفاق میوفتد و به این بستگی دارد که سیستم داخل برنامه ها در حال انجام چه کاری است,پس تنظیم کردن مقدار بالاتر امن تر است.


ساخت فایل swap

برخی از VPSها دارای فایل swapنیستند.دایرکت ادمین ۲گیگابایت رم و ۴ گیگابایت swap پیشنهاد میکند.هر چه مقدار رم شما بیشتر است برای سرعت سیستم شما بهتر از اما در swapبیشتر از ۴ گیگابایت توانایی خاصی را برای شما بوجود نمیاورد.برای اضافه کردن ۴ گیگابایت به swapبا این فرض که شما فضای کافی بر روی هارد دیسک خود دارید,کد زیر را اجرا کنید:

dd if=/dev/zero of=/swapfile count=4096 bs=1MiB
chmod 600 /swapfile
mkswap /swapfile
swapon /swapfile

و با بارگذاری شدن خطر زیر تایید میشود:

free -m

نحوه نصب cmake

برخی از سرویس های جدید به صورت پیشفرض به cmake نیاز دارند,برای مثال :MySQL5.6.ما نصب cmakeرا از طریق برنامه مدیریت نصب سیستم خود پیشنهاد میکنیم:

CentOS

yum install cmake

Debian

apt-get install cmake

Free BSD

pkg_add -r cmake

هرچند اگر مدیریت نصب شما کار نمیکند,شما باز هم میتوانید cmake را از منبع نصب کنید:

cd /root
wget http://files1.directadmin.com/services/custombuild/cmake-2.8.11.tar.gz
tar xzf cmake-2.8.11.tar.gz
cd cmake-2.8.11
./configure
make
make install

که باید باعث نصب cmakeدر ادرس /usr/local/bin/cmake,eg:

root@server~# /usr/local/bin/cmake --version
cmake version 2.8.11

خطاهای مربوط:

Extracting mysql-5.6.29.tar.gz ...
Inconsistency detected by ld.so: dl-version.c: 224: _dl_check_map_versions: Assertion `needed != ((void *)0)' failed!

تشخیص پروسه ها و استفاده از پورت ها

اگر شما نیاز دارید که متوجه شوید چه چیزهایی در سرور شما ورود و خروج پیدا میکنند,چندین فرمان پرکاربرد برای این مشکل وجود دارد.

در این مثال ما میخواهیم اتصالاتی که از پورت ۲۵ استفاده میکنند را ردیابی کنیم.در لینوکس (centOs/Debian)میتوانید از فرمان netstatاستفاده کنید.

netstat -np --protocol=inet | grep ESTABLISHED | grep :25

یا بر روی FreeBSD:

sockstat -c -p 25 -P tcp

در هر دو روش شماره PIDبرای شما ساخته میشود,فرمان netstatشماره PIDرا سمت راست برای شما قرار میدهد,و sockstatرا در ردیف سوم قرار میدهد.
وقتی که شماره PIDخود را بدست اوردید,میتوانید خط زیر را وارد کنید:

ps aux | grep 1234

در قسمت ۱۲۳۴ شما PIDخود را که از خروجی گرفتید جایگذاری میکنید.


تشخیص سیستم عامل خود

گاهی اوقات ما در حسین درخواست پشتیبانی از مشتریان خود میپرسیم که از کدام سیستم عامل استفاده میکنند.اجرای تمامی این فرمان ها و ارسال خروجی انها به ما نسخه و نوع دقیق سیستم عاملی که شما دارید را نشان میدهد و متوجه میشویم که نسخه باکس شما ۶۴بیتی یا ۳۲بیی است.

cat /etc/redhat-release
cat /etc/debian_version
uname
uname -r
uname -m

برخی از فایل های بالا ممکن است وجود نداشته باشند,اما وجود نداشتن انها به ما کمک میکند که متوجه شویم شما ازکدام سیستم عامل استفاده میکنید.
اغلب ما برای دانستن نسخه سیستم عامل شما,از شما میپرسیم سیستم عامل دایرکت ادمین شما چه نسخه است,برای دانستن آن به
Admin Level -> Licenses/Updates
یا از sshکد زیر را تایپ کنید.

/usr/local/directadmin/directadmin o

تفاوت های لینوکس و ویندوز

تفاوت های لینوکس و ویندوز

معرفی ویندوز و لینوکس:

ویندوز یک سیستم عامل نوشته شده ماکروسافت است که برای رایانه های شخصی یا دستگاهایی مثل تبلت ها ساخته  و  در سال ۱۹۸۵منتشر شد,هر کدام از سیستم عامل منتشر شده توسط ماکروسافت همراه با یک روابط کاربری گرافیکی (GUI)منتشر میشدند که به کاربران اجازه میداد تا تمامی فایل ها ویدیو و همچین مواردی را ببینند.ویندوز عامل ویندوز به سبکس طراحی شده است که  بر روی سخت افزار های ۸۶xمانند AMDو Intel اجرا شود.به همین دلیل سیستم عامل ویندوز بر روی بیشتر لبتاب ها ودستگاه های تولید شده توسط این دو شرکت قابل نصب میباشد,لینوکس یک سیستم عامل منبع باز یا (open source)است که بر پایه (UNIX) در سال ۱۹۹۱ساخته شد.

لینوکس پیش نیاز تمامی نرم افزار های نصب شده بر روی یک رایانه است.به دلیل منبع باز بودن لینوکس کاربران قادرند تا در آن کد هارا نوشته و یا کد های موجود در آن را دستکاری و شخصی سازی کنند.لینوکس بیشتر برای سیستم عامل سرور ها نصب میشود و به همین دلیل بیشتر وبسایت هایی که در دنیای اینترنت وجود دارد از کدهای لینوکس نوشته شده اند.

سیستم عامل ویندوز چیست:

سیستم عامل ویندوزی که در سال ۱۹۸۵برای اولین بار معرفی شده بود فقط یک روابط کاربری گرافیکی ساده بود,با امکانات بسیار محدود تر از ویندوزی که الان برای ما در دسترس است,هر چند زمان انتشار ویندوز ماکروسافت هیچ رقیب قدری نداشت ولی سیستم عامل همان چیزی بود که همه انتظارش را میکشیدند.ویندوز ۱۰ اخرین نسخه از این سیستم عامل است و تقریبا تمامی رایانه های شخصی به صورت پیش فرض با این سیستم عامل به فروش میرسد,در حال حاضر بازار فروش و محبوبیت به دست سیستم عامل ویندوز است.

سیستم عامل لینوکس چیست:

لینوکس یک سیستم عامل منبع باز بر پایه(UNIX)است,امروزه لینوکس هم همانند ویندوز از روابط کاربری گرافیکی منحصر به خود بهره میبرد که برنامه های پرکاربرد را در صفحه اصلی برای شما دارد,لینوکس در بسیاری از رایانه های شخصی ,دستگاهای هوشمند,تلفن های هوشمند,کتابخوان ها و کنسول ها هم استفاده شده است.

۷تفاوت بزرگ میان لینوکس و ویندوز:

۱)دسترسی:

کاربرات سیستم عامل لینوکس به تمامی کدهای دستوری نوشته شده در لینوکس دسترسی کامل را دارند و میتوانند مطابق خواهسته خود آنرا تغییر دهند,مزیت این دسترسی سرعت زیاد حذف شدن ایرادات پیش امده در لینوکس است به طریقی که توسعه دهندگان به محض مواجه شدن مشکل یا ایرادای در سیستم عامل سعی میکنند آنرا برطرف میکنند,در مقابل آن در سیستم عامل ویندوز همه کاربران اجازه دسترسی به کدهای نوشته شده را ندارند و فقط گروهی از کاربران میتوانند در آن تغییر بوجود بیاورند.

۲)تنوع در انتخاب:

در این بخش میتوان گفت سیستم عامل ویندوز با اختلاف کمی برتری نسبت لینوکس دارد,به دلیل منبع باز بودن لینوکس تنها چیزی که بیشتر اوقات شما با آن مواجه خواهید شد کد های برنامه نویسی است,اما در ویندوز برای سرگرمی شما امکانات بیشتری فراهم شده است به صورتی تمامی بازی ها و سرگرمی ها برای سیستم عامل ویندوز منتشر میشود,از نظر دردسترس بودن این دو سیستم عامل شما هر دو سیستم عامل را میتونید با داشتن کمترین قطعات سخت افزار بر روی رایانه خود نصب کنید.

۳)فرمان های برنامه نویسی:

کار کردن با فرمان های برنامه نویسی مطمعنن برای کاربران عادی مشکل خواهد بود,اگر به دنبال یک پلتفرم برای برنامه نویسی هستید و بیشتر وقت شما با سرور صرف میشود,لینوکس انتخاب بهتری است,اما باز هم ویندوز توانایی قابل قبولی در فرمان های برنامه نویسی دارد,در لینوکس اولین صفحه ای که با آن مواجه خواهید شد برای نوشتن کد است,اما در ویندوز باید از طریق پنجره جستجو برنامه Runرا اجرا کنید و در محیط آن شروع به نوشتن کدها کنید.

۴)کارایی و پیچیدگی:

نصب لینوکس به مراتب سخت از ویندوز است اما به دلیل منبع باز بودن آن لینوکس قادر به انجام پردازش های سخت تر است,از طرفی نصب ویندوز آسان است و شمارا با یک روابط کاربری اسان و ساده مواجه میکند که بتوانید امور خود را انجام دهید, اما زمان بیشتری نسبت به لینوکس میگیرد تا آن را نصب کرد.

۵)پشتیبانی:

لینوکس و ویندوز هر دو پشتیبانی های خیلی بزرگی از سمت وبسایت ها و انجمن های اینترنتی دریافت میگیردند,تقریبا هر مشکلی که وجود داشته باشد قبلا در انجمن ها مطرح شده و راه حل آن در سایت موجود است,اما باز هم به دلیل همه گیر بودن ویندوز,حجم بیشتری از کمک هارا دریافت کرده است.

۶)بروزرسانی ها:

در سیستم عامل لینوکس شما کنترل کامل بر روی بروزرسانی های خود را دارید میتوانید تصمیم بگیرید که آن هارا دانلود کنید یا نه,میتوانید برای آنها برنامه قرار داده تا در زمان دلخواهتان شروع به نصب کنند,در ویندوز این قابلیت تازه به آنها اضافه شده است اما باز هم شرایطی برای شما پیش میایید که راهی به جز بروزرسانی ویندوزتان جلوی پای شما نیست,در سیستم عامل ویندوز بروزرسانی ها  سریعتر برای شما انتشار خواهد یافت و پچ های امنیتی برای بالا بردن امنیت سیستم عامل شما و پر کردن حفره ای امنیتی هیچوقت شمارا تنها نخواهند گذاشت.

۷)امنیت:

امنیت سیستم عامل لینوکس به مراتب از ویندوز بیشتر است به طریقی که سازندگان و توسعه دهنگان بدافزار ها و ویروس ها همیشه برای نفوذ به لینوکس زمان زیادی را صرف میکنند و با سختی های بسیاری مواجه میشوند,از طرفی ویندوز سیستم عامل محبوب و هدف همیشگی بدافزارهاست,سیستم عامل ویندوز بدون نصب انتی ویروس در مقابل درصد زیادی از حمله ها اسیب پذیر است.

جمع بندی:

مانند همه مواردی که ما نتخاب میکنیم انتخاب بین این دو سیستم عامل تا حدی به علاقه و راحتی شما با کار کردن در آنهاست,اما جدا از تمامی مسایل توسعه دهنگان بازی و برنامه های گرافیکی ویندوز را خانه اول و آخر خود میدانند و تمامی برنامه های منتشر شده خود را فقط برای سیستم عامل ویندوز بهینه سازی میکنند,از طرفی برای برنامه نویسان و ادمین های وبسایت ها و کنترل کامل یک وبلاگ بهترین گزینه و امنترین آن لینوکس میباشد.هر چند شما در هر دو سیستم عامل انتخاب های بیشتری دارید مثل نصب همزمان هر دوی آنها و با اینکار میتوانید از نکات مثبت هر دو سیستم عامل استفاده کنید تا مشکلات یکدیگر را بپوشانند.