لایسنس cloud linux

cloudlinux-logo
[pricingtable title=”لایسنس cloud linux” per=”تومان/ماهانه” btn=”خرید لایسنس”][/pricingtable]
[pricingtable title=”لایسنس cloud linux” per=”تومان/ماهانه” btn=”خرید لایسنس”][/pricingtable]
[pricingtable title=”لایسنس cloud linux” per=”تومان/ماهانه” btn=”خرید لایسنس”][/pricingtable]

لایسنس دایرکت ادمین

لایسنس دایرکت ادمین
[pricingtable title=”لایسنس directadmin” price=”20,000″ per=”تومان/ماهانه” btn=”خرید لایسنس” link=”http://clients.shopingserver.net/cart.php?a=add&pid=63″][/pricingtable]
[pricingtable title=”لایسنس directadmin” price=”24,000″ per=”تومان/ماهانه” btn=”خرید لایسنس” link=”http://clients.shopingserver.net/cart.php?a=add&pid=64″][/pricingtable]
[pricingtable title=”لایسنس directadmin” price=”190,000″ per=”تومان/ماهانه” btn=”خرید لایسنس” link=”http://clients.shopingserver.net/cart.php?a=add&pid=66″][/pricingtable]

لایسنس whmcs

لایسنس whmcs
[pricingtable title=”لایسنس whmcs ” per=”تومان/ماهانه” btn=”خرید لایسنس”][/pricingtable]
[pricingtable title=”لایسنس whmcs ” per=”تومان/ماهانه” btn=”خرید لایسنس”][/pricingtable]
[pricingtable title=”لایسنس whmcs ” per=”تومان/ماهانه” btn=”خرید لایسنس”][/pricingtable]

لایسنس cpanel

cpanel-logo
[pricingtable title=”لایسنس cPanel/WHM VPS” price=”55,000″ per=”تومان/ماهانه” btn=”خرید لایسنس” link=”http://clients.shopingserver.net/cart.php?a=add&pid=65″][/pricingtable]
[pricingtable title=”لایسنس cPanel/WHM DED” price=”135,000″ per=”تومان/ماهانه” btn=”خرید لایسنس” link=”http://clients.shopingserver.net/cart.php?a=add&pid=104″][/pricingtable]
[pricingtable title=”لایسنس cPanel/WHM VPS” price=”160,000″ per=”تومان/ماهانه” btn=”خرید لایسنس” link=”http://www.shopingserver.net/license/?preview_id=4168&preview_nonce=56c1b1b568&preview=true#”][/pricingtable]

لایسنس لایت اسپید

لایت اسپید
[pricingtable title=”لایسنس directadmin” per=”تومان/ماهانه” btn=”خرید لایسنس”][/pricingtable]
[pricingtable title=”لایسنس directadmin” per=”تومان/ماهانه” btn=”خرید لایسنس”][/pricingtable]
[pricingtable title=”لایسنس directadmin” per=”تومان/ماهانه” btn=”خرید لایسنس”][/pricingtable]

لایسنس PLESK

لایسنس پلسک
[pricingtable title=”Web Admin” price=”14,000″ per=”تومان/ماهانه” btn=”خرید لایسنس” link=”http://clients.shopingserver.net/cart.php?a=add&pid=96″]

 • این لایسنس برای حداکثر ۱۰ دامنه می باشد
  بخش مدیریت
  نمایندگی ندارد
  مدیریت زیر مجموعه ندارد
  مدیریت حساب ندارد
  بخش کاربری
  قدرت کاربر نمایش (سرور + سایت مدیر سایت ) دارد
  سفارشی مدیریت مشخصات (سرور + سایت مدیر سایت) دارد
  ویژگی هایی برای کاربر
  ورد پرس ندارد
  پکیج های اضافه ندارد (PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)
  مدیریت با موبایل دارد (iPhone & Android devices)

[/pricingtable]

[pricingtable title=”web Pro” price=”35,000″ per=”تومان/ماهانه” btn=”خرید لایسنس” link=”http://clients.shopingserver.net/cart.php?a=add&pid=98″]

 • این لایسنس برای حداکثر ۳۰ دامنه می باشد
  بخش مدیریت
  نمایندگی ندارد
  مدیریت زیر مجموعه ندارد
  مدیریت حساب ندارد
  بخش کاربری
  قدرت کاربر نمایش (سرور + سایت مدیر سایت ) دارد
  سفارشی مدیریت مشخصات (سرور + سایت مدیر سایت) دارد
  ویژگی هایی برای کاربر
  ورد پرس ندارد
  پکیج های اضافه دارد (PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)
  مدیریت با موبایل دارد (iPhone & Android devices)

[/pricingtable]

[pricingtable title=”web Host” price=”52,500″ per=”تومان/ماهانه” btn=”خرید لایسنس” link=”http://clients.shopingserver.net/cart.php?a=add&pid=99″]

 • این لایسنس محدودیت دامنه ندارد
  بخش مدیریت
  مدیریت بخش نمایندگی دارد
  مدیریت زیر مجموعه دارد
  مدیریت حساب دارد
  بخش کاربری
  قدرت کاربر نمایش (سرور + سایت مدیر سایت ) دارد
  سفارشی مدیریت مشخصات (سرور + سایت مدیر سایت) دارد
  ویژگی هایی برای کاربر
  ورد پرس دارد
  پکیج های اضافه دارد (PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)
  مدیریت با موبایل دارد (iPhone & Android devices)

[/pricingtable]