مفهوم آزادی در مقابل بازمتن بودن در چیست

مفهوم آزادی در مقابل بازمتن بودن در چیست نرم افزارهایی که متن آن در اختیار عوام قرار می گیرد را اصطلاحا نرم افزار های باز متن گویند. باز متن بودن نیز دارای شرایظی می باشد که شرایط آن از ضفر تا سه می باشد و اینجا توضیح داده شده است.

Read More »