به چه دلیل همزمانی بالا اهمیت دارد

به چه دلیل همزمانی بالا اهمیت دارد

به چه دلیل همزمانی بالا اهمیت دارد

همواره یکی از بزرگترین چالیش های یک معمار وب سایت همزمانی درخواست ها بوده است که از ابتدای به وجود آمدن سرویس ها وب تعداد درخواست های همزمان در حال رشد است. Read More »