Login
به چه دلیل همزمانی بالا اهمیت دارد

به چه دلیل همزمانی بالا اهمیت دارد

به چه دلیل همزمانی بالا اهمیت دارد

همواره یکی از بزرگترین چالیش های یک معمار وب سایت همزمانی درخواست ها بوده است که از ابتدای به وجود آمدن سرویس ها وب تعداد درخواست های همزمان در حال رشد است. Read More »