شاپینگ سرور

مخازن OLAP در MS SQL

مخازن OLAP در MSSQL این مدل از مخازن به جهت تجزیه و تحلیل و همچنین خلاصه نویسی حجم زیاد از اطلاعات و سازماندهی آنها می باشد. SQL Server در این مدل مخازن بین اطلاعات و داده ندیریت می شمود.

Read More »