شاپینگ سرور

نمونه هایی از رکوردها و نحوه ویرایش و عملکرد آنها در DNS Zone

نمونه هایی از رکوردها و نحوه ویرایش و عملکرد آنها در DNS Zone از نمونه های رکورد می توان به نام سرور ، رکورد سرور ، تبادل گر ایمیل اشاره کرد در این مظلب نمونه هایی از نمونه هایی از رکوردها و نحوه ویرایش و عملکرد آنها در DNS Zone

Read More »