چرخه فعالیت دامنه { دوره بازخرید دامنه }

چرخه فعالیت دامنه { دوره بازخرید دامنه }

چرخه فعالیت دامنه { دوره بازخرید دامنه (REDEMPTION GRACE PERIOD)}

زمانی که دوره دامن تمام شد حال دوره RGP که یک دوره ۳۰ روزه است شروع می شود که در این دوره صاحب دامنه می تواند دامنه را بازخرید کند که برای ا. دارای هزینه است. Read More »