برخی از افتخارات و جوایز بین المللی تیم و پروژه مامبو

برخی از افتخارات و جوایز بین المللی تیم و پروژه مامبو همانطور که در مطالب قبل گفته شد جوملا در واقع منشعب شده از مامبو می باشد اما در این عرصه تیم  و پروژه مامبو نیز توانسته در عرصه بین ملل افتخاراتی را کسب کند که در اینجا به برخی از آن اشاره میشود.

Read More »