منظور از آی پی سیستم چیست

منظور از آی پی سیستم چیست

منظور از آی پی سیستم چیست

آپی سیستم یک آدرس است که از ۴ بخش تشکیل شده است آی پی تنها برای شناسایی نیست هر عدد در آی پی میتواند از نقطه ۰ تا ۲۵۵ نوشته شود. Read More »